M2:55-6b(Rubrik:)
No 8.
Geometrisc delineation och beskrifningh
öfwer 2:ne hemman Hällesåhss och Kimmesbo benämdt som medh dhes egendomb stööta
tillsamman, belägne i provincien Hallandh, Fiähre häradh och Lindomme sochn.
Hwilcka hemman blandh flehre, fordom Marckus Larszon underdånigst
i byte undfådt af konglig mayt och chronan anno 1651. Observerat
och delinierat anno 1692 af.


Littera.                                                                                     Wträknadt á
                           Notarum explicatio.                                    14000 qvadrat alnar
                                                                                                tunnelandet.
                                                                                                skeppor. kannor. lass.
A. Gården Hällesåhss clåsterhemman 1.
   Är enstakat hemman och beboes af 2:ne åboar.
   Räntar effter jordeboken 29:  25:  12 d.
   Åkerjordhen dhels meddellmåttigh, dhels
   skrijn och suur leerjordh, dhels bergsuur eller
   såugjordh medh någon femjordh.
B. Een åker af meddellmåttigh god leerjordh, 3 skeppor
   6 1/4 kannor, no 1.  Skrijn femjordh, 1 skeppor 3 kannor, no 2.
   Bergsuur leerjord, 3 skeppland 6 kanlandh, no 3,                         8.     5 11/12.
C. Een åker af meddellmåttigh leerjordh, 7 skeppor 1 7/8 kanland,
   no 4.  Bergsuur leerjord, 7 skeppor 4 1/4 kanland, no 5,              14.     6 1/8.
D. Een åker af meddellmåttigh leerjord, 2 skeppor
   3 7/8 kanlandh, no 6.  Skrijn och suur leerjordh,
   6 skeppor 4 7/8 kanlandh, no 7,                                                     8.     8 3/4.
E. Een åker af meddellmåttigh leerjordh, 3 skeppor
   8 1/8 kanlandh, no 8.  Suur och skrijn leerjordh, 3 skepp
   6 1/6 kanlandh, no 9,                                                                      7.     4 23/24.
                                                                                       _____________________
                                                                                      Summa.    39.     7 1/12.
   Hwilcka 39 skiepplandh 7 1/12 kanlandh, giör 6 tun 3 skeppor
   7 1/12 kanlandh som såes medh 12 tunnor, räknadt
   6 skieppor på tunnan och 9 1/3 kanna på skieppan.
   Fördhelningh af jordmohnens egen natur.
   Medddellmåttigh godh leerjordh,      2 tunnor 5 skepp 1 11/24 kanland.
   Skrijn och suur leer, dhels bergsåug, 3 tunnor 4 skepp 5 5/8 kanland.
                                              ___________________________________
                                         Summa.    6. tunnor 3 skepp 7 1/12 kanland.
   Ängien hårdwall, dhels suur stagg och madh.
F. Änghmarck i giärdet dhels meddellmåttig slät hårdh-
   wall, dhels blandh eke och ahlebuskar och dhels
   sijdländh suur madh med smått staggräss af ringa
   wäxt, finnes plan så wijdha som kan höstas,                                101.                    21.


G. Änghagen så wijdha som kan höstas, meren-
   dhels meddellmåttigh hårdhwall, dhels skrijn och
   stenigh af ringa wäxt,                                                                   62.                     15.
                                                                                     _________________________
                                                                                  Summa.     163.                     36.
   Hwilcka 163 skiepplandh, giör 27 tunlandh 1 skepplandh
   hwarpå höstas åhrlig, 36 lass.
H. Een kalfhage födhar om sommaren 4 kalfwar
   merendhels medh tårra berg, af stoorleek
   in alles 16 tunnelandh, hwaruti be-
   ståendhe allenast 3 1/3 tunlandh grässmarck.
   Nödtorfftigdt eldhebrandh af ahlebuskar,
   ekekratt sampt något eke i giärdet och ahle-
   buskar i hagen.  1/2 part utij een sqwalte-
   qwarn ståendhe på Högåhss äghor, men
   wattnets och största dhelen af dammen
   belägen uti Hällesåhss änghage, som någon
   grässmarck dher emot wattnet för dhem
   öfwergår, wijsar no 10.  Nödtorfftigdt
   muhlebeete på odelt fänadzmarck medh
   åtskillige byar och hemman.  Elliest
   ingen annan herligheet.


A. Gården Kimmesbo hemman 1.
   Är ett enstakat hemman och beboes af 3:ne
   åboar.  Räntar effter jordeboken  26:  13:  12d.
   Åkerjorden dhels meddellmåttigh ör-
   jordh, sandh och mull, dhels öhr och suur
   leerjordh.
B. Een åker af meddellmåttigh sandh och mull, 6 1/12 kanland,
   no 1.  Skarp öhrjordh, 1 skeppa 7 1/4 kanlandh, no 2,                   2.     4.
C. Een åker af meddellmåttigh sandh och mull, 1 skepp
   3 2/3 kanlandh, no 3. Skarp öhrjord, 4 skepp 7/8 kanland, no 4,    5.     4 13/24.
D. Een åker, allsamman skrijn och suur leerjord,                               5.     2 11/12.
E. Een åker af meddellmåttig sandh och mull, 11/24 kanland, no 5.
   Sijdländh och suur jord, 8 1/3 kanlandh, no 6.  Öhrjordh,
   5 skepp 2 kanlandh, no 7,                                                             6.     1 11/24.
F. Een åker af meddellmåttigh sandh leer och mull,
   5 skepp 8 3/4 kanlandh, no 8.  Suur leer, 5 skepp 1/3 kanland,
   no 9.  Öhrjordh, 8 1/3 kanlandh, no 10,                                        11.     8 1/12.
G. Een åker af skarp öhrjord, in alles                                                        7.
H. Een åker af meddellmåttigh sandh och mull, 2 skepp
   4 3/8 kanlandh, no 11. Skarp öhriord, 3 skepp 1 3/4 kanland, no 12, 5.   6 1/8.
J. Een åker af skarp öhrjord, in alles                                                          6 1/12.
K. En åkerlyckia af meddellmåttig sandh och mull,                                     1 7/8.
L. Een åkerlyckia, skarp öhrjord,                                                              5 1/8.
M. Een åkerlyckia, meddellmåttigh sandh och mull
   5 1/6 kanlandh, no 13.  Öhrjordh, 2 1/4 kanland, no 14,                          7 5/12.
N. Een åkerlyckia, meddellmåttig sandh och mull,                              1.        2/3.
                                                                                  _______________________
                                                                                  Summa.        40.     8 5/8.
   Hwilcka 40 skiepplandh 8 5/8 kanlandh, giör 6 tunland
   4 skepplandh 8 5/8 kanlandh som såes medh 12 tunnor.
   Räknadt 6 skieppor på tunnan och 9 1/3 kannor
   på skieppan.


   Fördhelningh af jordmohnens egen natur.
   Meddellmåttigh sandh leer och mull, 2 tunnor                 3 1/24 kanland.
   Sijdländh och suur jordh,                 1 tunnor  5 skepp  2 1/4 kanland.
   Öhrjordh,                                        2 tunnor  5 skepp  3 1/3 kanland.
                                                   ________________________________
                                         Summa.    6 tunnor  4 skepp  8 5/8 kanland.
   Ängien hårdwall, dhels sijdländh, me-
   rendels blandh skough och buskar.
O. Ängzwaldh i giärdet, dhels släät, meren-
   dhels blandh skough och buskar, dhels
   suur stagg, åhrlig                                                                         177.                 33.
P. Änghagen dhels berg, dhels ängmark
   blandh buskar, af största dhelen suur
   stagg, uträknadt så wijdha som kan höstas,                                    29.                   6.
Q. Een lijten änghage för någon tijdh opptagen
   af fänadzmarken, 1/2fften odugeligh
   säggmåsa oberäknadt, 1/2fften sijdländh
   skrijn hårdwall, åhrligen                                                                11.     8 7/8.      3.
                                                                                     ________________________
                                                                                    Summa.     217.     8 7/8.    42.
   Hwilcka 217 skiepplandh 8 7/8 kanlandh, giör
   36 tunlandh 1 skiepplandh 8 7/8 kanlandh som dher
   på höstas 42 lass.
   Eldebrandh af hassell, börckebuskar, sampt
   ekekratt på dhes ängemark. Nödtorffigt
   muhlebeete.  Elliest ingen annan herligheet.

NB. Änn een åker af skrijn och suur öhrjordh
   som blandh dhe andre åkrarna förgräten, inne-
   håller 3 3/4 kanlandh blifwer sedhan summan således.
   Meddellmåttigh leer och mull,    2 tunnor                3 1/24 kanland.
   Sijdländ och suur jordh,            1 tunnor  5 skepp  2 1/4 kanland.
   Öhrjordh,                                 2 tunnor  5 skepp  7 1/12 kanland.
                                            _______________________________
                                  Summa.     6 tunnor  5 skepp  3 1/24 kanland.


(Karttext:)
På dhenne sijdan är Högzeredz äghor.
På dhenne sijdan är fänadzmarcken till åtskillige hemman i Wästergiötaland.
På dhenne sijdan är fänadzmarck till åtskillige hemman i Halland.
Wägen till Lindomme kiyrckia.
Tårra bergh.
Tårra stenbergh.
På dhenne sijdan är Dunszeredz äghor.
Bergh.
Oduglig säggmåsa.
Skrijn hårdwall.
Börk och ahlbuskar.
Ahlbuskar.
Ahlbuskar.
Tårra stenbergh.
Bergh.
Odugelig säggmåsa.
Bergh.
Börk och ahlbuskar.
Ahlbuskar.
Hålfwen lacus.
På dhenne sijdhan är Högåhs äghor.
Odugelig säggmåsa.
Här tillstöter Weakiärs äghor.
På dhenne sijdhan är fänadzmarck.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.