M2:57a(Rubrik:)
No 8.
Geometrisc delineation och beskrif-
ningh öfwer byteshemmanet Swen Anderszons gårdh Fugleszångh,
enstakat hemman 1/2fft, belägit i provincen Hallandh,
Fiähre häradh och Giällinge sochn. Samma-
ledhes i byte anno 1651 i underdånigheet afstådt
till konglig mayt och chronan utaf sahlig
herr Hans Machlier eller Marckus Larszon.
Observerat och delinierat
anno 1691 af Johan Söderlingh.


Littera.                                                                                             á 14000 qvadrat alnar.
                     Notarum explicatio.                                                  åkeriord.  hööbärghningh.
                                                                                                skeppl. kanl. skeppl. kanl.  lass.
A. Gården Fuglesångh, hemman 1/2.  Räntar effter
   jordeboken 15:  20:  18 d. Hemmanet een tijd tillhörigdt
   sahlig högwälborne herr grefwe Douglas, som
   sedhermehra från dhes arfwingar, konglig mayt
   och chronan hemfallit anno 1687 för kiöpte räntor.
   Beboes och bruukas af ryttaren Swen Ekeroth, som
   antogh hemmanet anno 1686, nästan som ödhe, hwar-
   före dhet då blef förmedlat till 1/4de dels hemman
   af åhrligh ränta som sedhan åboen till dato
   praterat 7 cr 20 öhre sölfwer mynt.
   Åkeriorden till dhes circumferentz af areal inne-
   håldh á 14000 qvadrat alnar wträknadt.  Hwarutij består något
   meehr än dhen trijdie dhelen medh steen och steenrör.
B. Meddellmåttihg sandh och mulljordh, in alles                             5.     5 1/4.
C. Öhr och gruussjordh heel skarp, som ey några dagars
   tårcka kan emotstå, in alles                                                      11.     5 3/4.
                                                                   _____________________________
                                                                      Summa.               17.     1 2/3.
   Hwilcka 17 skeppland  1 2/3 kanlandhz platz in alles, med steen
   och steenröör, sååess åhrlig effter dhes sädhes portion och
   hafwreblandat korn, dhels råugh som samma jordh fordrar
   åhrligh med 3 1/2 tunnor.
D. Ängien stenigh, dhels bergh och någon ekeskough
   innom giärdet, af circumferentz och höbärgning
   skrijn hårdhwall, åhrligen in alles                                                                  32.     5.    5 1/4.
E. Een ängh Skiortan benämdt, utom giärdhet blandh
   andhra byes ängiar, skrijn hårdhwall, åhrlig                                                   10.               3/4.
                                                                                                       ______________________
                                                                                                 Summa.         42.     5.     6.
F. En hage till 2 kalfwar eller een kooh som dher
   wachtas måste, emedhan dhen intill andhra hemmans
   ängiar är belägen och icke kringhägnadt, wijdare än å
   eena sijdhan till fäladhen.  Lijtet eke och enebuskar i
   giärdet till bränne. Nödtorfftigdt muhlebeete uti odelt
   fänadzmarck blandh åtskillige byar och hemman. Elliest ingen
   annan herligheet. Dhetta hemman är och ransakat anno 1687,
   då funnit att kunna giöra skiähl för 1/4de dels hemman.


Anno 1692, dhetta hemman funnit
för 1/4 hemman till 6 cr 16 öre
                                    ränta.


(Karttext:)
På dhenne sijdan är fänadzmarck.
Steen.
Ledh.
Liungh.
Här möter Dugatorpz ängiar.
Enebuskar.
Sten.
På dhenne sijdan är och Dugatorps ängiar.
Stengiärde.
Här mööter och Dugatorpz äghor.
På dhenne sijdan är Stockaredz äghor.
Stenrör.
Kålgård.
Lijtet ekeskoug i giärdet.
Stockaredz äghor på dhenne sijdan.


(Över skalan:)
Scala ulnarum. 
Efter Svenska alnar.