M2:58b(Rubrik:)
Geometrisk delineation och beskrif-
ningh öfwer byteshemmanet och för dhetta rusthåldh Larss
Ollssons gårdh i Dugatorp, Giälle sochn, Fiähre
häradh och provincien Hallandh, hwilcket hem-
man anno 1651 kongliga mayt och chronan i
byte underdånigst oppdragit af sahlig herr Hans
Machlier. Wijdhare är wordet till herr Tripp
försåldt, som sedhermehra anno 1687 åter
till kongliga mayt och chronan hem-
fallit för okiöpta räntor, ob-
serverat och delinierat
anno 1691.  Af
Johan Söderlingh.


           Notarum explicatio.                                                                   Åkeriord,
Littera.                                                                                                    afräknat á
A. Gården Dugatorp hemman 1, räntar effter jordeboken                         14000 q. al.
    36 cr. 9 öre 12 mark, beboes af  4 fattige åboar, gårdhen till huuss
    wedh lijka hållen.
        Åkeriordhen finnes merendhels af skarp öhr
        hwilcken af några dagars tårcka förorsakar misswäxt.
B. Giällingeåker, meddellmåttigh sandh och mull, 3 1/4 kanl. no 1.
    Öhrjordh 1 skepplandh, 8 kanl. no 2, in alles,                                       2.          1 11/12.
C. Hällbergz åker, meddellmåttigh sandh och mull, 2 1/8 kanl,  no 3.
    Öhriordh, 1 skeppl, 7 1/3 kanl, no 4, in alles,                                          2.             1/8.
D. Lyckåker, meddellmåttigh sandh och mull, 3 skeppl 1 7/12 kanl, no 5.
    Öhrjordh, 8 skeppland 2 1/6 kanl, no 6, in alles,                                   11.          3 3/4.
E. Wästanbergz åker, meddellmåttigh sandh och mull, 2 skepp, 4 1/3 kanl
    no 7.  Sandh och öhriordh 5 skepp, 9 kanl. no 8, in alles,                       8.          4.
F. 2:ne stycken steenssåkrar, meddellmåttig sandh och mull, 1skepp, 3 3/8 kanl,
    no 9.  Öhriordh 4 kanl, no 10, in alles,                                                   1.          7 3/8.
G. 3:ne stycken högzåkrar, finnes allssamman af skarp öhriordh,                3.          6 1/8.
H. Kringellåker, allssamman skarp öhriordh,                                              1.          5.
J. Skröden, meddellmåttigh sandh och mull, 4 skepp, 4 1/2 kanl
    no 11. Skarpsandh och öhr, 5 skeppl, 5 1/3 kanl, no 12, in alles           10.            1/2.
K. Dagzåker, meddellmåttigh sandh och mull, 6 skepp, 1 1/4 kanl, no 13.
   Skrijn sandh och leer, 4 skepp, 1/2 kanl, no 14, in alles,                        10.          1 3/4.
L. Tofften, meddellmåttigh sandh och och mull, 6 1/8 kanl, no 15.
    Öhriordh, 1 skeppl, 5 2/3 kanl, no 16, in alles,                                        2.          2 11/24.
M. Krookåker, meddellmåttigh sandh och mull, 1 skeppa, 7/8 kanl,
    n:o 17. Öhriordh 4 skepp, 2 3/8 kanl, no 18, in alles,                              5.          3 1/4.
N. Runszåker, meddellmåttigh sandh och mull, 2 skepp, 8 2/3 kanl, no 19.
    Öhriordh 3 skepp, 1 2/3 kanl, no 20, in alles,                                          6.          1.
O. Lija, meddellmåttigh sandh och mull, 1 skeppl, 6 1/3 kanl, n:o 21.
    Öhriordh 1 skepp, 3 7/8 kanl, no 22, in alles,                                          3.            7/8.
P. Fuglabäckz åker, meddellmåttigh leerjord, 2 skeppor, 6 1/3 kanl, no 23.
    Skrijn leerjordh, 3 skeppl, 4 1/4 kanl, no 24, in alles,                              6.          1 1/4.
Q. Plåten, meddellmåttigh sandh och mull, 1 skepp, 1/3 kanl, no 25.
    Öhr och gruussjord, 1 skeppl, 2 1/3 kanl, no 26, in alles,                        2.          2 2/3.
R. Täckareåker, meddellmåttigh sandh och mull, 3 skeppl, 5 1/2 kanl,
    no 27. Öhriord 1 skepp, 1 11/24 kanl, no 28, in alles,                             4.          6 23/24.
S. Barnängzåker, allssamman bergsuur öhr,                                               5.          1 7/8.
T. Stenbrospiäll, finnes allssamman af suur leerjordh,                                 2.          1 3/4.
U. Stantaråkern, meddellmåttigh leer och mull, 1 1/12 kanl,
 no 29. Skrijn sandh och leerjord, 3 7/12 kanl, no 30, in alles,                                  4 2/3.
                                                                                                   _____________________
                                                                                     Summa              91.         1 7/24.
    Hwilcka 91 skeppl, 1 7/24 kanl, sååss här effter dhes
    sädhesportion med 24 tunnor i all slagz jordh.
    Fördhelningh af jordmohnens egen natur
    á 14000 q. al. wträknadt.
    Meddellmåttigh sandh och mull, dhels leerjord, 33 skepp, 9 kanl.
    Skarp öhriord, dhels bergsuur öhr,                   57 skepp, 1 15/24 kanl.
                                                                   ________________________
                                                     Summa           91 skepp, 1 7/24 kanl.Nummero.                             Ängien.                                                        Hööbärgning                                                                                                                  wträknat á
                                                                                                                 14000 q. al.
                                                                                                              skeppl. kanl. lass.

1. Sånnängh, meddellmåttigh hårdwall, no 31. Skrijn och tufwigh
    hårdhwall, no 32, in alles                                                                       5.     3 1/2.  1 3/8.
2. Rumpäng, meddellmåttigh hårdwall, no 33. Skrijn ängzbottn
    och måsswaldh, no 34, in alles,                                                            12.     11/24.  2.
3. Miöängh, godh hårdwall, no 35. Skrijn tufwigh och måsigh hård-
    wall, no 36, in alles,                                                                               3.     3.        1/2.
4. Hällebäckzängh, meddellmåttigh hårdhwall, åhrlig,                                 3.     1 1/2.    3/4.
5. Dagzängh, meddellmåttig hårdhwall, no 37. Skrijn tufwigh och
    hengefly, no 38. Dhels backar och liung, no 39, höstas till samman,       17.    3 1/2.  2 1/2.
6. Stenbrokullen, skrijn hårdwall medh steen och backar.        }
7. Dito Steenbroängh, meddellmåttigh hårdwall, no 40. Skrijn  }                 8.    7 1/6.  1 1/2.
    tufwigh hårdhwall, no 41, hwarpå höstas tillsamman.            }
8. Stigzängh, skrijn och tufwigh hårdwall,                                                    1.    7 1/2.     1/4.
9. Börckesängh, meddellmåttigh hårdwall, no 42, dhels backar
    och liung, no 43, höstas tillsamman,                                                         7.    7 1/2.     1/2.
10. Barnängh, meddellmåttigh  hårdwall, no 44. Skrijn tufwigh
    och liungblandadt, no 45, höstas tillsamman,                                         19.   7 11/12.  2 1/4.
11. Rijszängh, slät hårdwall, no 46. Skrijn och tufwigh hård-
    wall, no 47, in alles,                                                                                4.   3 1/3.   1.
12. Hagekiärret, slät hårdwall, no 48. Skrijn och tufwigh hård-
    wall, no 49. Dhels hengefly, no 50, höstas tillsamman,                            18.   8 5/8.   4.
13. Tobacken, skrijn hårdwall, åhrligt,                                                              7.          1/8.
14. Storängh, skrijn hårdwall och tufwigh, dhels stenigh, in alles,
                                                                  af  mycket ringa misswäxt,       85.             8.
15. Skiortan, skrijn och tufwigh grässbottn, dhelz stenigh, in alles,               22.   8 2/3.  1.
16. Kårssängh, meddellmåttig hårdwall,                                                     26.   4 3/4.  6.
17. Maråssängh, meddellmåttigh hårdwall, no 51.  Skrijn och
    tufwigh, dhels med bärgh och buskar, no 52, höstas till samman,             92.   8 1/8.  7.
18. Röya, sijdländh tufwigh, no 53. Dhels medh backar
    och ekeskough, no 54, hwarpå kan höstas,                                            46.   6 2/3.   6.
                                                                                                     ___________________
                                                                                            Summa       377.   5 5/24.  45.

    Förbenämde 45 lasserum höö, höstas på wijdlöfftigh och skrijn
    marck af circumferents, 62 tunlandh, 5 skepplandh, 5 5/24 kanlandh,
    blandh liungh, bergh och backar, dhels ekeskough
    och buskar. Ingen skough wijdare än på Maråssängien
    och ängien Röyan benämndt, tårfmarck och små
    enebuskar på odelt fänadzmarck till bränne. Siöh
    belägen 1/4 mijhl från hemmanet, bruukas intet. Lijtet
    åhlefiske bruukas ey synnerligh eller af wärdhe.
    Nödtorfftigdt muhlebeete. Elliest ingen annan herligheet.
    Dhetta hemman är och ransakat anno 1687, då
    funnit att kunna swara till afgående hemmantahl
    och ränta.

               Anno 1692 af wederbörande betiänter
               funnit hemmanet Dugatorp
               för 1 helt hemman till 35 cr.14 öre.


(Karttext:)
Här möter Bräcke och Stockaredz äghor.
På dhenne sijdan är Bykiärs äghor.
Hassell och eekskog.
Främmanles1 ängh.
Tufvigh.
Sten.
Slät.
Giällinge äghor.
Fuglesångh.
Här möter Fuglesångz äghor.
Här möter skattehemmanetz i Dugatorp och några hemmans äghor och ängmarck i Giällinge by.
Här möter skattehemmanet äghor i Dugatorp.
Här möter Skårs äghor.
Här möter Rosendals och Giällinge byes äghor.
Kålgård.
Kålgård.
Toftestycket 1/4 lass.
Kålgård.
Kålgård.
Annat hemman, skatte.
Rosendal.
Här ibland är skattehemanetz äghor i Dugatorp.
Här är Giällinge ängh.
Öde eken.
Hallebergz kulle.
Här möter skattehemmanetz ängmarck i Dugatorp.
Här möter Giällinge byes äghor och ängmarck.
Giällinge och Rosendals äghor.
Bergkull.
Ekeskough.
Änn Giällinge äghor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.
____________________
1Fel för Främmandes alt Främmanbes?
qvadrat alnar.
kanland.
skeppland. alt skeppor.
nummero.