M2:59b(Rubrik:)
Nummero 5.
Geometrisc delineation och beskrif-
ningh öfwer 2:ne byteshemman i Sättunge by, provincien Halland,
Fiähre häradh och Hanhalls sochn belägne, för dhetta militien
till fördhel anslagne. Hwilcka anno 1651 konglig mayt
och chronan i byte underdånigst oppdragen af
sahlig herr Hans Machlier. Obser-
verat och delinierat anno 1691
                af
             Johan Söderlingh.


Littera.           Notarum explicatio.                                             á 14000.   á 14000
                                                                                            qvadrat alnar.  qvadrat alnar.    lass.
                                                                                            tunnelandet.       tunnelandet.
                                                                                            skepp. kan.       skeppl.  kanl.

A. Norre gården i Sättunge by, Anders Perszon, hemman 1.
  Räntar effter jordeboken 36:  5:  12:  d.  Förmedlat 1/4 part
  i extra, skattar för tijden 31:  20:  , beboes af 2:ne
   åboar. Gårdhen till huuss wed lijka hållit.

                        Åkeriorden.
B. Stoora lycka, meddellmåttigh sandh och mulljordh, 3 skepp,
   6 1/2 kanlandh, no 1. Bergsuur öhr 3 skepp. 2 kanland, no 2,  6.   8 1/2.
C. Mellom lyckia, meddelmåttig sandh mull, 2 skepp, 6 kanland, no 3.
  Öhriord 1 skeppa, 1 1/2 kanlandh, no 4, in alles                        3.   7 1/2.
D. Söderlyckia, meddellmåttigh sandh och mull, 1 skepp, 3/4 kanl,
   no 5.  Öhriord 6 7/8 kanlandh, no 6, in alles                             1.   7  5/8.
E. Lilla ängh, medelmåttig lerrjord, in alles                                 1.   1 1/6.
F. Kiärrssåker, allssamman grundh och skrijn leerjord,             10.   8 1/6.
G. Roossflaata, meddellmåttigh leerjord, in alles                         9.   8 1/2.
H. Långwälta, meddellmåttigh leeriord, in alles                         13.
                                                                                __________________
                                                                           Summa.       47.   4 1/8.

   Hwilcka 47 skepplandh 4 1/8 kanlandh sååss här effter
   sädhes portion med 13 tunnor.
   Fördhelningh af jordmohnens egen natur
.  Meddellmåttigh leer, sandh och mulljord, 31 skeppland, 4 1/4 kanland.
   Sijdländh grundh och suur leerjord,         10 skeppland, 8 1/6 kanland.
   Skarp och bergsuur öhr,                           5 skeppland, 1 1/24 kanland.
                                          ____________________________________
                                         Summa.           47 skeppland,  4 1/8 kanland.

   Ängien hårdwall, dhels wijdlöfftig och skrijn
7. Hagen hårdwall, består i 2:ne pacter,                                                            27.           6.
8. Stoorängh beetes och ey slåes, allssamman hel,
   ringa till grässwäxt, in alles                                                                            33.
9. Stoorängh, mycket ringa till grässwäxt,                                                        32.            2 2/9.
10. Gambla wälta, hårdwall, mycket ringa till grässwäxt,                                   9.   1.         3/4.
11. Kiärrssåkers förlänne, af ringa grässwäxt,                                                   3.   3 3/4.     3/4.
12. Lilleängz förlänne, hårdwall af ringa grässwäxt,                                           1.   3 1/6.     1/6.
13. Wästre hage, hårdwall, åhrlig                                                                     6.     3/8.    1 1/2.
14. Stöttingen, hårdhwall, åhrlig                                                                       4.   8 1/3.    1.
15. Roseflaatas  förlänne, skrijn hårdwall, åhrligen                                          17.              4 1/2.
16. Långawältas förlänne, skrijn hårdwall af ringa grässwäxt,                           6.   4 2/3.   1 1/2.
17. Tufängien, betas och ey slåes, till stoorleek in alles                                    24.      3/4.
18. Betet som största dhelen beetas, dhels slåes
   och är af myckiet ringa grässwäxt,                                                               19.   1 2/3.      1/4.
19. Betet afbeetas wästan landzwägen, een ringa
   dhel östan landzwägen, slåes åhrligen                                                          12.   8 1/2.      1/8.
                                                                                                           ______________________
                                                                                                                   196.   4 5/24. 19 1/24.

20. Een lijten hage, födhar 1 kalf i 8 dagar om
   sommarn, dhels stenigh med bergh.
21. Humblegård i kålgårdhen, till 30 stänger.
   Skrijnt och ringa muhlebeete uti odelt fänadz-
   marck blandh åtskillige hemman och byar.
   Ingen skough eller tårfmarck, uthan måste  sig
   dhen af androm tillhandla. Hemmaneth
   är elliest belägit utmed stora landzwägen
   som löper emellan Warbergh och Giöteborgh.
   Lijda och meehn på dhes höö och sädh sombliga
   åhren när wattnflodh om sommarn kommer, som
   stööter hastigdt öfwer egendommen, höö och sädh dhels borttager
   och flödhar till stranden. Elliest är åkern af  mycket grund
   leerjord beståendhe som ey tåhl wääta eller tårcka.
   Samme hemman blef af wederbörande betiänter
   ransakat anno 1687,  då funnit till 3/4 hemman.


B. Ibidem södhergård, Per Jönssons gårdh, hemman 1.
   Räntar effter jordeboken 24:  17:  12: d. Förmedlat
   1/4 part i extra, skattar förtijdhen 20 cr 20 öhre med
   dagzwärckzpenningar. Beboes af een åbo,
   gården till huuss wedh lijka hållen.

                Åkeriorden.
C. Norre lyckia i dheras hage, meddellmåttig sandh
   mull, 6 3/4 kanlandh, no 1.  Öhriord, 4 1/3 kanlandh, no 2,     1.   1 3/4.
D. Stora lyckia,meddellmåttigh sandh och mull, 3 skeppland
   2 1/8 kanlandh, no 3.  Suurjord, 6 11/24 kanlandh, no 4.
   Öhriordh, 2 skepp, 8 1/3 kanlandh, no 5. In alles,                   6.   7 7/12.
E. Aspelyckia, meddellmåttigh sandhmull, 8 3/4 kanland, no 6.
   Öhriord, 4 1/6 kanlandh, no 7, in alles,                                     1.   3 7/12.
F. Lunnaråker, leerjord, in alles                                                  5.   1 11/12.
G. Gaatåker, meddellmmåttigh leerjord, in alles                           6.   7 2/3.
I.  Dijkesåker, meddellmåttig leerjord, in alles                              5.   8 1/3.
K. Kiärrssåker, allssamman grund och suur leriord,                     8.   5 7/8.
L. Pryssingen, allssamman suur leerjord,                                      4.   7 7/8.
                                                                           _______________________
                                                                       Summa.              45.   9 1/8.

   Hwilcka 45 skepplandh 9 1/8 kanlandh, såes här
   effter sädhes portion med 11 1/2 tunnor.
   Fördhelningh af jordmohnens egen natur.
   Meddellmåttigh sandh, leer och mulljord, 27 skeppland 9 5/12 kanland.
   Sijdländh grund och suur leerjord,           14 skeppland 1 13/24 kanland.
   Skarp och bergsuur öhr,                           3 skeppland 7 1/2 kanland.
                                                   _________________________________
                                       Summa.              45 skeppland 9 1/8 kanland.

   Ängien hårdwall dhels wijdlöfftig och skrijn.
8. Hagen, hårdwall, höstas åhrlig,                                                            13.   6.         3 1/2.
9. Lunnaråkers förlänne, skrijn hårdwall af  ringa gräswäxt,                       2.                  1/4.
10. Ekrehagen, hårdwall, åhrligen                                                             3.   3 1/2.    1.
11. Dijkesåkers förlänne, skrijn hårdwall af ringa grässwäxt,                     1.   9 1/8.       1/4.
12. Roossflaatas förlänne, skrijn hårdwall, åhrlig                                      12.   3 1/3.    3.
13. Skaterumpa, mycket ringa till grässwäxt,                                            16.   8 1/3.    3.
14. Rijssängien, till största dhelen betas, som är af
   mycket ringa grässwäxt, dhels slåes tillsamman,                                     12.   7 2/3.       1/2.
15. Gamblewallen, hårdwall, mycket ringa till gräswäxt,                           10.   1 1/3.    1.
16. Krokängien, meddellmåttigh hårdwall, åhrlig                                         8.   2 7/8.    1 3/4.
17. Tufängien, beetes och ey slåes, till stoorleek                                          2.   8.
18. 2:ne Tornängia, afbeetas wästan landzwägen, dhen
   största dhelen östan landzwägen slåes, in alles                                        19.   7 7/12.   1.
19. Betet till största dhelen betes som är af mycket
   ringa grässwäxt, dhels slåes tillsamman,                                                 13.   5 1/2.      1/4.
                                                                                                         ____________________
                                                                                    Summa.            117.   7 1/4.   15 1/2.

20. Een lijten hage, födhar 1 kalf om som-
   maren högst i 8 dagar, dhels sten och bergh.
21. Humblegård i kålgården, till   80 stänger.
   Elliest är hemmaneth till andra lägenheeter
   lijka conditionerat såssom om förberörde
   hemman förmält är.
   Dhetta hermman blef ransa-
   kat anno 1687, då funnit till 1/2ft hemman.

   Sättunge blef anno 1692 af wederbörande betiänter
   jämte geometrisk mätning ransakat och emot egendomen funnit, nembligen.
   Anders Persons gård, till     3/4 hemman och 24 cr.
   Ibidem, Per Jönson,           1/2,                     20 cr.


(Karttext:)
Här tillstöter Hanhals äghor.
Stengiärde.
Här tillstöter Gresselle äghor.
Slåes.
Betes.
Slåes.
Betes.
Bergh.
Stengiärde.
Slåes.
Betes.
Slåes.
Betes.
Här möter Torstorp och Sättunge hemmans äghor.
Ahleskoug.
Bergh.
+Främande åker.
Stora landzwägen från Warbergh till Kongzbacka och Giöteborgh.
Här tillstöter Fiäråhs, Sättunge och Eskatorps äghor.
Stengiärde.
Sättunge, ett annat cronohemman.
Här ibland är Sättunge hemmans äghor.
Sättunge, Pijhlagård.
Sättunge åh.
På dhenne sijdan är Wllszbäckz äghor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


______________________
skeppland.
kanland.
nummero.