M2:60b(Rubrik:)
Nummero 6.
Geometrisc delineation och
beskrifningh öfwer byteshemmanet Andersz eller Hans
gårdh i Gresselleby, hemman 1/2ft, belägit i
provincien Hallandh, Fiähre häradh och
Hanhallss sochn. Sammaledhes i byte afstådt
anno 1651 till konglig mayt och chronan af
sahlig herr Hans Machlier.  Observerat
och delinierat anno 1691 af
                    Johan Söderlingh.


Littera.            Notarum explicatio.                                          Åkeriord
                                                                                                  wträknat á
                                                                                                  14000 qvadrat alnar
                                                                                                   tunlandedt.
                                                                                                   Skeppor. Kannor.
A. Gården Gresselle hemman 1/2ft, militien an-
   sslagit, beboes af een fattigh åbo, hwilcken antogh
   hemmaneth anno 1687, af 9 åhrs ödhe på 3 åhrs
   frijheet, räntar effter jordeboken 15 cr 18 penningar.
  
Wijdh frijheetz tijdens expirerande förmedlat till
   3 cr 14 mark. Presterar en åhrlig ränta 12 cr 4 mark.

              Åkeriorden.
B. Flaaten, meddellmåttigh leerjord, 4 skeppor 5 1/2 kannor, no 1.
   Skrijn och grundh femjord, 11 skeppor 4 2/3 kanlandh, no 2,              16.      5/6.
   Wtij samma äker, till 1skepplandh ödhe, som af dhes odugligheet ej opptaged.
C. Flaaten, meddellmåttigh leerjord, 5 skeppor 5 3/4 kannor, no 3.
   Skrijn och suur leerjord, 2 skeppor 8 3/4 kannor, no 4, in alles              8.   5 1/6.
   Wtij samma åker wedh ändan nedlagdt 2 kanlandh för dhes sijdländhz.
D. Tårfwet, meddellmåttigh leer, 3 3/4 kanlandh, no 5.
   Suur leerjord, 1skeppa, no 6, in alles                                                    1.   3 3/4.
E. Lyckan, meddellmåttigh sandh och mull, 3 1/8 kanland, no 7.
   Skarp öhriord, 7/8 kanlandh, no 8, in allles                                                  4.


F. Sånnåkern, meddellmåttigh sandh och mull,                                                6 1/6.
G. Treewältra, meddellmåttigh leer och mull, 2 skeppor 3/4 kannor,
   no 9. Skrijn och grund leer, 1 skeppland 5 kanlandh, no 10,                 3.   5 3/4.
                                                                                        _____________________
                                                                                     Summa.            30.   7.

   Hwilcka 30 skepplandh 7 kanlandh sååes effter sädes-
   portion medh 9 tunnor, af all slagz jord.
   Fördhelningh af jordmohnens egen natur
   á 14000 qvadrat alnar wträknadt.
   Meddellmåttig leerjordh, dhels sandh och mullblandadt, åhrlig
   in alles                                    13 skeppor 6 9/24 kannor.
   Skrijn och suur leerjordh,        16 skeppor 9 1/12.
   Skarp öhriord,                                             7/8,
                                          _________________________
                                 Summa.    30 skeppor 7 kannor.


Numero.            Ängien.                                                           Hööbärgningh.
                                                                                            Tunland.  Lass.
11. Flatebetet, skrijn hårdhwall, åhrlig                                      3 1/4.     1 1/2.
12. Ångetompt, godh hårdwall,                                                  1/7.        1/2.
13. Brännera, betes och ey slåes,                                               17/18.
14. Lilla Kiärrängien, betes,                                                       15/28.
15. Krokebergzekra, meddellmåttigh,                                        4/9.         1/3.
16. Krakebergzekra, meddellmåttigh hårdwall,                           2/9.         1/3.
17. Krakebärgzekra, meddellmåttigh hårdwall, åhrlig                  4/7.         3/4.
18. Kråkan, betes,                                                                    17/21.  
19. Wddewallen, skrijn hårdhwall, åhrlig                                   17/66.       1/8.
20. Tufängien, skjrijn hårdwall,                                                  9/14.        1/4.
21. Wägängien, skrijn hårdwall, åhrlig                                     1.              1/3.
22. Ståckängien, meddellmåttigh hårdwall, åhrlig                     1 4/9.      2.
23. Trewältra, skrijn hårdhwall, åhrlig                                     1 2/9.          1/4.
                                                                           ________________________
                                                         Summa.                     11 338/693.  6 7/24.
24. Änn Wägangien1 som betes och ey slåes,                         1 17/84.
                                                                           ________________________
                                                                                         12 1953/2772.  6 7/24.
   Ingen skough eller tårfmarck, intet fiske, qwarn eller
   annan herligheet. Kiöpa bränne på 1/2 mijhl. Skrijnt
   och ringa muhlebete på odelt fänadzmarck.
   Elliest medhan dhetta hemmanet war ödhe, blef blandh fleehre
   byteshemman ransakat anno 1687, då funnit dher till ey
   mehr än 6 tunlandh wtsäde och 6 lasserum ängh och ther emot
   1/3 dhels hemman till 10 cr sölfwer myntz ränta. Men somwarande åbo hemmanet sedermehra förbättrat med meehra.
Åkeriordh af gambla ekrors opptagandhe
som förr bruukatz till beete, så syhnes
och för tijdhen dheraf kunna presteras på förde
ränta 12 cr 4.
Taxerat för 1/3 hemman och 12 cr 4 penningar.


(Karttext:)
Andra hemmans äghor, ibidem.
På dhenne sijdan är och Gresselle byes äghor.
Öde.
Kålgård.
På dhenne sijdan är och Greszelle byes äghor.
Krakebergh.
Hög backa.
Öde, oduglig.
Här ibland är och Gresselle byes äghor.
Landzwägh från Warberg till Kongzbacka.
Här mööter Stegatorpz åker och änghmarck.
Här är Brogärdz åker och ängh.
Rågz åh.
Brogård.
Högdt stenbergh.
Här möter Hanhalls fänadzmarck.


(Under skalan:)
Scala ulnarum. Efter Swenska alnar.
___________________
1Fel för  Wägängien.
nummero.