M2:61b(Rubrik:)
Nummero 4.
Geometrisc delineation och
beskrifningh öfwer 3:ne hemman i Wllssbäckz by, Fiähre här-
radh och Fiähråss sochn, konglig mayt och chronan
i byte, underdånigst oppdragne anno 1651 af sahlig
herr Hans Machlier. Sedermehra af
sahlig högwälborne herr grefwe Douglas
kiöpt till frällsse, och anno 1687, dhe
2:ne såssom och 1690, dhet 3:die åter
konglig mayt coh chronan för
kiöpte räntor från dhes arfwin-
gar hemfallne. Obser-
verat och delinierat
anno 1691 af Johan Söderlingh.


Littera.                    Notarum explicatio.                                    á 14000
                                                                                          qvadrat alnar tunlandet.
                                                                                                    skeppor.  kannor.
   Egendommen af åker och ängh till hwardera
   gården är med hwar sin färga serskilte genom
   dhes litteris.
A. Wästergården, Andhers Swenssons hemman 1.
   Räntar effter jordeboken 31 cr 25:  12 d. Hemmanet
   ringa till huussbyggnadt, beboes af een åbo som
   åtnutit, som åtnutit 10 cr sölfwer myntz af samma ränta
   sedhan anno 1689, medelst dhes fattigdomb skull.
B. Gålghåkern, ungefähr 2/3 parte meddellmåttigh sandh och
   mull, 4 1/3 kanland, no 1, mehr än 1/3 part surjord, 2 1/2 kanlandh, no 2,        6 5/6.
C. Ossåkern, meddellmåttig leerjord, 1 skeppa 5 1/3 kanland no 3. Suur-
   jord, 2 11/24 kanlandh, no 4, in alles                                                     1.      7 57/72.
D. Sånnhögzåker, meddellmåttig sandh mull, 5 kanland, no 5.
   Öhriord 3 kanlandh, no 6, in alles                                                                   8.
E. Fyrwältra, meddellmåttigh leeriord 1/3 tunlandh, no 7.
   Suur och skrijn leeriord, 3 skepplandh 5 kanlandh, no 8,                     5.        5.
F. Hollmen, meddellmåttigh leerjord, 8 5/6 kanlandh, no 9. Suur
   leerjord, 1 skeppa, 1 3/4 kanlandh, no 10, in alles                                 2.        1 1/4.
G. Ängåkern, meddellmåttigh leerjord,                                                     2.        9 1/6.
H. Ståckårn, meddellmåttigh leerjord, 6 kanlandh, no 11.
   Skrijn och suur leerjord, 1 skeppland 7/8 kanland, no 12, in alles          1.        6 7/8.
J. Bönåkern, meddellmåttigh leerjord, in alles                                           2.        8 1/6.
K. Biärszåkern, meddellmåttig sandh och mull, 3 kanlandh, no 13.
   Skrijn sandh och öhr, 1 skepplandh 3 2/3 kanlandh, no 14, in alles        1.        6 2/3.


L. Stora Skedzwältra, meddellmåttigh lerjord, 3 skeppland 2 1/8 kanland,
   no 15. Skrijn och suur lerjord, 2 skepplandh 2 1/6 kanlandh, no 16, in alles, 5.    1/24.
M. Lycka, meddellmåttigh leerjord, in alles                                                2.          7/24
N. Twärwallen, meddellmåttigh leerjord, 4 skepplandh 5 1/4 kanland, no 17.
  Skrijn och suur leerjord, 3 skeppland 3 7/12 kanlandh, no 18, in alles      7.       3 5/6.
O. Biärszåkern, meddellmåttig sandh och mull, 1 7/8 kanlandh, no 19.
   Skarp sandh och öhrjordh, 3 1/2 kanlandh, no 20, in alles                                 5 3/8.
P. Kåckåker, meddellmåttigh leerjord, 2 skepplandh 4 2/3 kanland, no 21.
   Skrijn och suur jordh, 7 3/4 kanlandh, no 22, in alles                               3.      3 1/12.
                                                                                                  _________________
                                                                                             Summa.     39.      8 1/4.

   Hwilcka 39 skepplandh 8 1/4 kanlandh sååss effter sädesportion
   med 10 tunnor.
   Fördhelningh af jordmohnens egen natur.
   Meddellmåttigh sandh, leer och mulljord,            25 skepplandh.
   Suur jordh och dhels skrijn leer,                         12 skeppor         7 5/12 kanland.
   Skarp sandh och öhrjordh,                                  2 skepp                5/6 kanland.
                                                            __________________________________
                                                        Summa.       39 skeppor          8 1/4 kanland.

                                                                                                               Tunland. Lass.
   Ängzwald och hööbärgning till hemmaneth.
23. Wllszbäckzängien, skrijn hårdwall, finnes till storlek och höbärgning,        3/7.    1/4.
24. 2:ne förlänne wijd Bålga, och 2:ne wijd Ossåker, skrijn hårdwall               4/7.   1.
25. Åhraskiffteängien, skrijn hårdwall, åhrligen                                               1/2.     1/2.
26. Torstorpängien, skrin hårdwall åhrlig,                                                       1/2.     1/2.
27. 2:ne Sånnhögzängiar, skrijn hårdwall, åhrlig                                              5/7.    1.
28. Smalängien, skrijn hårdwall, åhrlig                                                           9/14.    1/2.
29. Långabeetet, ey slåes uthan tiudras boskapp derpå och betes,                  5/6.
30. Ängien Hagen benämdt, hårdwall, åhrlig                                               2 1/4.   2 1/2.
31. Twärwallebeetet, beetes och ey slåes,                                                      5/6.
32. Norretwärwallen, skrijn hårdwall, åhrligen   1/3 tunland. }                         2/3.     1/2.
32. Lille Mah, skrijn hårdwall, åhrligen              1/3 tunland, }
33. Maförlännet, beetes och ey slåes,                                                             1/4.
34. Ängstycke wedh ängåkern med renar, meddelmåttigt godh                      1/4.     1/2.
35. Förlänne för Bönåkern,     }  skrijn hårdwall,  åhrlig                                 5/12.    1/2.
35. Förlänne för Biäråkern,     }
36. Ängien Hagen wedh Kåckåcker, meddellmåttig hårdwall,                       1 1/4.   2.
37. Ängh på Hean bruukas mäst till beete för dhes
   skrijnheet, allenast wid nordeste ändan höstas,                                           1 1/3.   1.
   Kan höstas i dhet högsta på åkerrenar öfwer alt,                                                   2.
                                                                                          _____________________
                                                                                        Summa.             1< >  12 3/4.
38. Een hage till dhenne gården födhar om sommarn
   2 kalfwar och är belägen wijd gårdhen. Ingen
   skough, fiske eller qwarn till dhetta eller fölliandhe 2:ne
39. Rester än littera R ängzvald no 39, 2 skeppland betes och ey slåes,
                                                                           blifver summan         11 65/84.  12 3/4.


   2:ne hemman åhro fullar belägne utmed saltssiön, men
   bruuka intet fiske för beswäligit långgrundh. Dhes
   ängemarck ähr och dhels widt från belägen, hwarföre och en dhels
   bruukas till beete. Skrijnt muhlebeete på odelt fänadz-
   marck mycket med berg och odugelige måssar. Ingen skoug
   eller tårfmarck, kiöpa bränne på 1/2 mijhl, om sommaren
   som  flödhas siön Lygnern utföre.  Om  wintern  hafwa
   skougz kiörssell att kiöpa bränne närmast på 2 mijhl, lijdha
   och nödh sombliga åhren af wattnflodh som flödhar utför
   höga bergen och dhels höö och sädh bortflyter. Elliest
   blef dhetta hemmanet ransakat anno 1687 och då funnit
   att kunna swara till 2/3 hemman.

B. Mellangården, Per Börrszons hemman 1. Räntar
   effter jordeboken 29:  25:  12: d.  Hemmanet ringa till
   huussbyggnadt, hwilcka och mycket förfallna, beboes
   af 2:ne förarmade åboar, åtnutit lijka efftergifft på dhes
   ränta som föreskrefne hemman.
                
                            Åkeriorden.
C. Wllssbäckzåkern, meddellmåttigh sandh mull, 7 1/2 kanland, no 1.
   Suur och sijdländh, 8 2/3 kanland, no 2, in alles                                     1.       6 5/6.
D. Smalåkern, meddellmåttigh ler och mull,                                              1.       4 5/8.
E. Bålga, meddellmåttigh sandh och mull, 5 1/6 kanland, no 3.
   Suurjord, 2 kanlandh, no 4,                                                                           7 1/6.
F. Östre Sånnhögzåkern, suur leerjord,                                                              9.
G. Hållmen, meddellmåttigh leerjord,                                                        1.      5.
H. Wästeråkern, meddellmåttig god leerjord,                                            2.      6 3/8.
J.  Lille Bönåkern, meddellmåttig godh leerjord,                                        3.      4 3/4.
K. Store Bönåkern, meddellmåttig godh leerjord,                                      4.      2 1/3.
L. Pehlåkern, meddellmåttigh godh leerjordh,                                            3.         2/3.
M. Lastaesåkern, meddellmåttig leerjord,                                                  3.
N. Lille Biärszåkern, sandh mull, 1skeppa, no 5.  Skarp
   sandh och öhr, 3 5/6 kanlandh, no 6,                                                      1.      4 1/12.
O. Pijken, meddellmåttigh leer mull,                                                          1.      8 2/3.
P. Krooken, meddellmåttigh leerjordh,                                                      2.      1 1/6.
Q. Kroken wedh gårdhen, meddellmåttig leerjordh,                                            7 3/4.
R. Södre Biärsåkern, medelmåttig sandh mull, 1 skepp, 2 1/8 kanlandh, no 7.
   Öhrjordh, 8 2/3 kanlandh, no 8,                                                             2.      1 11/24.
S. Wallen, meddellmåttigh leerjordh, in alles     d                                        1.      1.
T. Östre Wallen, meddellmåttig leerjordh, in alles                                     1.      7 1/3.
U. Rester än mellangården, littera B, uti en åkerlyckia
   wid gården som finnes igen efter dhetta signum R.                     ________________
                                                                                             Summa.   34.      3 13/24.
   Hwilcka 34 skepplandh 3 13/24 kanland, sååes effter sädesportion
   medh 8 1/2 tunnor.
   Fördelningh af jordmohnens egen natur.
   Meddellmåttigh sand, leer och mulljordh, 30 skepp, 7 1/3 kanland.
   Suur och dhels skrijn leerjordh,                 2 skepp, 2 1/6 kanland.
   Skarp sandh och öhr,                               1 skepp, 3 3/8 kanland.
                                                   ___________________________
                                                  Summa.  34 skepp, 3 13/24 kanland.


   Ängzwaldh och hööbärgningh till hemmaneth.
1. Lille Bålga, skrijn hårdwall, åhrligen,                                                       1/6.       1/4.
2. Smale Sånnhögzängien, skrijn hårdwall, åhrlig                                         2/7.       1/3.
3. Sånnhögzängien, hårdwall, åhrlig                                                            3/4.    1.
4. Östrre Sånnhögzängien,hårdwall, åhrligen                                            1 1/6.   1 1/2.
5. 2:ne förlänne wijd Östre Sånnhögzåker och ängien nordan
   Sånnhögh, hårdwall, åhrlig                                                                       5/14.    1/2.
6. Jonsshage, skrijn hårdwall, åhrlig                                                            1/2.      3/4.
7. Halbacken, beetes,                                                                                3/14.
8. Maa förlänne, skrijn hårdwall, åhrlig                                                       1/8.      1/8.
9. Förlänne wijd Lille Bönåker, hårdwall, åhrlig                                          3/24.     1/8.
10. Store Bönåkers förlänne, hårdwall, åhrlig                                             1/6.       1/4.
11. Pehlåkers förlänne, skrijn hårdwall, åhrlig                                             1/8.       1/8.
12. Lastaåkers förlänne, hårdwall, åhrlig                                                    1/8.       1/6.
13. Lille Biärsåkers förlänne, hårdwall,                                                     1/12.     1/10.
14. Pijkåkers förlänne, hårdwall, åhrlig                                                      1/14.     1/12.
15. Halfwa förlännet, hårdwall, åhrlig                                                        5/56.     1/10.
16. 2:ne förlänne, hårdwall, åhrligen                                                          2/7.       1/2.
17. Wallen, mycket skrijn hårdwall, åhrlig                                               1 1/6.    1.
18. Östre Wallåkers förlänne, hårdwall, åhrlig                                           1/6.       1/4.
19. Ängebärgzängien, mycket skrijn och tufwigh hårdwall,                      1 5/6.     2.
20. Duemah, skrijn hårdwall, bruukas een dhel till beete, höstas,            1 1/7.        3/4.
21. Krokängien med Krokåkers förlänne, hårdwall, åhrlig                         4/9.        1/2.
22. Lille Mah, meddellmåttigh hårdwall, åhrlig                                           1/4.        1/2.
23. Kiärret, meddellmåttigh hårdwall, åhrlig                                              3/14.       3/4.
   Kan höstas på åkerrenar,                                                                                 1 1/2.
                                                                                                 __________________
                                                                                                9 16949/21168. 12 79/120.

   Ingen hage till dhetta hemmanet, ingen skough eller
   annan lägenheet till dhetta, än som näst föreskrefne hemman.
   Dhetta hemman blef ransakat anno 1687, och fun-
   nit till 1/2fft hemman att kunna swara. 

C. Östre gården, Arfwedh Bengdtssons heman 1.
   Räntar effter jordeboken 31:  25:  12: d.  Gården af ringa huuss-
   byggnadt, beboes af een förarmat åbo, ey hafft någon förmedling,
   hemmanet till konglig mayt och chronan hemfallit 1690.
D. Wllssbäckzåkern, meddellmåttigh sandh mull, 2 skepp, no 1.
   suurjordh, 8 1/6 kanlandh, no 2, in alles                                          2.        8 1/6.
E. Tårfwet, skrijn sandh och öhr,                                                       1.        7 2/3.
F. Sijkåkern, skrijn och suur leerjord,                                                1.           3/4.
G. Sånnhögzåker, medelmåttig sandh mull, 5 kanland, no 3.
         Öhrjordh, 4 kanlandh, no 4,                                                               9.
H. Östre dito, medelmåttig sandh mull, 2 kanland, no 5.
         Öhrjord, 1 1/3 kanland, no 6,                                                             3 1/3.
J. Östre dito, allssamans suurjordh,                                                   1.        4 1/2.
K. Ståckåker, medelmåttig leerjord, 1 skepp, 2/3 kanlandh, no 7.
           Suurjord, 4 kanlandh, no 8,                                                   1.        4 2/3.
L. Wästeråker, meddellmåttig leerjord,in alles,                                  2.        3 7/8.
M. Hylnet, meddellmåttig leerjord,                                                              6 3/4.
N. Smeaskedet, meddellmåttigh leerjord,                                         1.        1.


O. Brooåker, meddelmåttig leerjord, 3 skeppor, no 9.
             Suur lerjordh, 2 skepp 3/4 kanland, no 10,                         5.             3/4.
P. Fyrwältra, medelmåttig leer mull, 7 skepp, no 11.
             Suur lerjord, 6 skepp, no 12,                                           13.
Q. Biärszåker, medelmåttig sandh mull, 1 skeppland 3/4 kanlandh, no 13.
             Sur och sijdländ, 1 skepp, no 14,                                      2.            3/4.
R. Ledzåker, medelmåttig leer mull, 2 1/8 kanlandh, no 15.
             Suurjordh, 2 kanland, no 16,                                                         4 1/8.
S. Rester östregården littera C, uti samma lycka som finnes
   igen effter dhetta signum Rx.                                      ______________________
                                                                                  Summa.      34.        8 2/3.
   Hwilcka 34 skeppland 8 2/3 kanlandh såes effter sädhes portion med 8 4/6 tunnor.
   Fördhelningh af jordmohnens egen natur.
   Meddellmåttigh sandh leer och mull,      19 skeppland 3 1/2 kanlandh.
   Suur och sijdländh jordh,                      13 skepp        1 1/2 kanlandh.
   Skarp sandh och öhr,                             2 skepp        3 2/3 kanlandh.
                                                      ________________________________
                                              Summa.    34 skepp        8 2/3 kanlandh.


17. Pijhlängien, skrijn hårdhwall, åhrlig                                                      1/6.        1/4.
18. Betet dhels berg, beetes ochey slåes,                                                  5/18.
19. Sma< >kra, betes och ey slåes,                                                          1/10.
20. 2:ne <  >åkers förlänne, dhet nordeste slåes och södersta betas,          2 /7.        1/10.
21. Smalängien, skrijn hårdhwall, åhrlig                                                     1/2.         3/4.
22. 2:ne Sån<n>högz förlänne, skrijn hårdwall, åhrligen                            
1/
3.         1/2.
23. Sånnhögzåkers förlänne,  skrijn hårdhwall, åhrlig                                 1/6.         1/4.
24. 2:ne Östre Sånnhögz förlänne, hårdhwall åhrlig                                    3/14.       1/8.
25. Stoorängh, meddellmåttigh hårdhwall, åhrlig                                      3 3/7.     5 1/2.
26. Nordeste ängien, mycket skrijn och ringa till grässwäxt, bruukas till
   beete, allenast slåes ett stycke wedh nordeste ändhan till 1/2 lass af storlek, 3        1/2.
27. Södreängien, mycket skrijn och tufwig hårdhwall, dhels liungblandadt, 2 11/18. 2 1/4.
28. Twärwalla beetet, beetas                                                                      2/7.
29. Twärwallen, hårdhwall, åhrlig                                                               1/3.       1/2.
30. Lilla Krokabetet, beetas,                                                                     3/14.
31. Kiärret, skrijn hårdwall dhels betas och wijd nordesta ändan slåes till
                                                                                     1/2 lass, in alles     1/2.       1/2.
32. Wtij lyckan, hårdwall dhels berg,                                                         2/3.       1/2.
   Kan höstas på åker renar,                                                                                1 1/2.
                                                                                              ___________________
                                                                                            Summa. 13 53/630. 11 9/40.
   Ingen hage till dhetta hemmanet,
   Ingen skoug eller annan herligheet wijdhare än forbenämdt1 är.


Wllsbäck, Anders Swenson funnit efter ransakning
                                      till hemman, 5/8, 18 cr 8 öre.
     Ibidem, Per,              till hemman 1/2,  15 cr 4 öre.
     Ibidem, Arfwe,         till hemman 1/2,  15 cr 24 öre.

                                                                                                            Skepp. kannor.
   Signum Rx.  Gården B.  Rester åkerjord.
U. Lyckan wed gårdhen meddelmåttig sandh mull, no 9,
   är 1 skepp 3 2/3 kannor öhriordh, no 10 är 5 kanland, in alles            1.           8 2/3.
                                                                                          ____________________
                                                                                    Summarum.    36.          2 7/8.
   Blifwer sedhan fördhelningen af samma åkerjordh.
   Meddellmåttig sandh leer och mull,            32 skeppor 1 2/3 kannor.
   Suur och dhels skrijn leerjord,                     2 skeppor 2 1/6.
   Öhrjordh och skarp sandh,                         1 skepp     8 3/8 kannor.
                                                       __________________________
                                                 Summa.     36:   2 7/8.

                                                               Transport.                            34.          8 2/3.
   Signum Rx Gården C. Rester åkerjordh.
S. Lyckan wed gårdhen, meddelmåttig sandh mull 1 skepp 6 kanland,
   no 17. Suur jordh, 8 kanlandh, no 18.
   Öhrjordh, 1 skepp 3 kannor, no 19,                                                  3.          7 2/3.
                                                         _____________________________________
                                                                     Summarum.                    38.         7.

   Blifwer sedhan fördhelningen af samma åkerjord.
   Meddellmåttigh sandh, dels leer och mull,    21 skepp  1/6 kannor.
   Suur och sijdländh jordh,                            14:            1/6 kannor.
   Skarp sandh och öhr,                                   3:         6 2/3 kannor.
                                                            _________________________
                                                Summa.        38 skepp  7 kannor.

(Karttext:)
Slåes.
Betes.
Här mööter Torstorpa byes äghor.
Här mööter Sättunge byes äghor.
Wllsbäckz åh.
Saltsiön och Wästersiöh.
Här ibland är andra hemmans ägor i Wllsbäckz by.
Här iblandh är Eskatorp byes äghor.
Här ibland är Eskatorp byes äghor.
Här tillstöter fänadzmarcken.
Eskatorpsgårdarna.
Stengiärde.
Här är fänadzmarcken.
Frem-mandes.
Dito.
Dito.
Kålgård.
Kålgård.
Kålgård.
Trägård.
Bergh.
Landzwägen från Warbergh till Kongz<  >.


(Över skalan:)
Scala ulnarum.


_________________
1Fel för förbenämdt.