M2:62b(Rubrik:)
No 2.
Geometrisc delineation och be-
skrifningh öfwer byteshemmanet Hanss Nillssons gårdh
i Ahlafors by, hemman 1. Belägit i provincen Hal-
landh, Fiähre härad och Ellssager sochn, sam-
maledhes i byte afstådt anno 1651 till konglig
mayt och chronan utaf sahlig herr Hans
Machlier eller Marckus Larsson.
Obserat1 och delinierat anno 1691 af
                     Johan Söderlingh.


           Notarum explicatio.
                                                                                                          skeppland. kannor.
A. Gården Ahlafors, hemman   1.  Räntar effter
   jordeboken 36:  1:  12 d, hwilcket hemman på åtskillige åhr wa-
   rith ödhe, medler tijd ey  annorlunda i bruuk än een åbo effter
   annan dijtflött på 1 åhrs tijdh och åter dädhan, är och till
   huusen mäst ruineradhe. Dhetta åhr 1691 war hemmanet
   i bruuk af 4 stycken åboar, ibidem på andhra hemman, hwilcka
   pålagdt woro egendommen oppseaga, willia sig dhen åter frånsäya.
B. Glossåkern ödhe, finnes af meddellmåttigh leerjordh,                                 1.          7/8.
C. Lille Långwälta, meddellmåttigh leerjordh,                                                 1.      1 11/24.
D. Store Långewälta, meddellmåttigh leerjordh,                                             3.      2 3/8.
E. Gaatåkern, meddellmåttigh sandh och mull, 2 skepp 5 7/12 kannor, no 1.
   Öhrjordh, 3 skeppor 4 1/2 kannor, no 2, in alles                                         6.         3/4.
F. Lunnabergzåkern, meddellmåttigh sandh och mull, 1 skeppa 1/6 kannor,
   no 3.  Öhriordh 7 5/6 kanlandh, no 4, in alles                                               1.     8.
G. Breeåkern, meddellmåttigh sandh och mull, 1 skeppa 1 1/3 kannor, no 5.
   Bergsuur öhr, 5 3/4 kanlandh, no 6, in alles                                                  1.     7 1/2.
H. Säässwältra, meddellmåttigh sandh och mull, 1 skeppland 8 kanland, no 7.
   Öhriordh, 4 5/12 kanlandh, no 8, in alles                                                      2.     3 1/12.
I.  Höönefooten, meddellmåttigh sandh och mull, 5 2/3 kannor, no 9. Suur-
   jordh, 4 1/8 kanlandh, no 10, in alles                                                           1.        11/24.
K. Twäråkern, meddellmåttig sandh och mull, 1 skeppa 3 kannor, no 11.
   Suurjordh, 2 7/8 kanlandh, no 12, in alles                                                    1.     5 7/8.
L. Grynkullssåkern, skrijn leerjordh och femleera,                                                  8 1/4.
M. Grynkullsåkern, dito jordhmon,                                                                1.     4 1/3.
                                                                                                 _____________________
                                                                                               Summa.       22.     8 5/24.
   Hwilcka 22 skepp 8 5/24 kanlandh, sååess effter sädhes portion
   medh 6 tunnor.
   Fördhelningh af jordmohnens egen natur á 14000 qvadrat alnar tunlandet.
   Meddellmåttig leer, dhels sandh och mull,      14 skeppor  3 11/24 kanlandh.
   Skrijn leer och suurjordh,                                3 skeppor  6 2/3 kanlandh.
   Öhriordh,                                                       4 skepp     7 5/12 kanlandh.
                                                       _________________________________
                                                   Summa.        22 skeppor  8 5/24 kanlandh.

                                                                                                                tunland.    lass.
   Ängzwaldh och hööberghningh till hemmaneth.
N. Gloossängien, skrijn hårdhwall blifwer till hööbärgningh,                       1 1/28.       3/4.
O. Gloossängien, meddellmåttig hårdhwall                                                    1/3.        1/2.
P. Qwarnlyckan, skrijn ängzbottn och hårdhwall, åhrlig                                 1/2.        1/3.
Q. Intaget, 1/2fften skrijn hårdhwall, åhrlig,   1/2fften kall och
   suur madh,                                                                                               51/84.      1/3.
R. Steenängien, full medh steen af ringa grässwaldh,                                     5/18.       1/3.
S. Ängemaen, godh hårdhwall, åhrlig                                                           31/84.   2.
T. Nordeste Krokängien, meddellmåttig godh hårdhwall, åhrlig                    3/7.      1 1/2.
U. { Allmenningen     }
     { Harakulls ekran } begge med tufwor och mycket ringa grässwäxt,     2 25/35.      3/4.
W. Blöötängh, är blöt och sanck med fly, ringa grässwäxt,                        1 5/8.       1 1/2.
X. { Skintan }
     { Skintan } begge medh tufwor af mycket ringa grässwäxt,                   2 2/3.      1.
Y. Heakullsängien, 1/2fften slät hårdhwall,1/2fften skrijn och tufwig hårdwall, åhrlig 13/42.1 1/2.
                                                                                                ____________________
                                                                                          Summa. 10 5047/5547.  10 1/2.
   Lott i fäladzskough med ahl och graan och furu 1 mijhl
   från hemmaneth,  Lott utij ringa fäladz tårfmarck mäst
   utskurin.  Z, een sqwalteqwarn.  Nödtorfftigdt muhlebete.
   Ingen annan herligheet. 
Å. Een hage till
   en kalf.
                         Wijdh määt och ransak-
   ningen anno 1687 blef dhetta funnit och till 1/2fft hemman bepröfwat.


Dhetta hemman Ahlafors är
af wederbörande betiänter ransakat
och emot egendommen funnit ey högre
kunna swara än för 3/8 hemman till
12 cr 11 öre 6 d.


Ibidem. Oppföres i jordboken 3:ne
åhlefisken, ränta 1 cr, dhet
eena belägit wijdh siön Hiällmaren
1/2 mijhl från Ahlafors, bruukas
af Andhers Jönsson i Hiällmare.
Räntar 16 öhre, som ehrläggies.
Dhet andra bruukas af  Andhers
Torckellsson i Siöbu, belägit 1
mijhl från Ahlafors, räntar 8 öre
som åhrlig presteras.
Dhet trijdie bruukas af Erich
Larsson i Ögiärdzby, een
mijhl från Ahlafors,
räntar och presteras,  8 öre.
                       ____________
                Summa.   1 cr.(Karttext:)
Här möter Linnesby äghor.
Här möter Skiäggeredz äghor.
Änn Linnesby äghor.
Bergh.
Här mööter Ahlafors ägor.
Landzwägen från Kongzbacka till Giöteborgh.
Här möter Skårby och Ahlafors äghor.
Ahlafors åh.
Stenmuhr.
Bergh.
Spångh.
Fänadzmarcken till Ahlafors.
Ahlafors äghor.
Bergh.
Stengiärde.
På dhenne sijdan är Ahlafors äghor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.
Svenska alnar.


__________________
1Fel för observerat.