M2:63b(Rubrik:)
Geometrisc delination och
beskrifningh öfwer byteshemmanet Börye Bengdtssons
gårdh i Hede by, hemman 1, förtijden rusthåldh
och beboes af 2:ne åboar. Belägit i provincien
Hallandh, Fiähr häradh och Töhlös sochn.
Dy finnes med dhetta. Till 11 stycken hemman,
2:ne bohl och 3:ne åhlefisken, in alles utij
förbenämde häradh, som anno 1651 till konglig
mayt och chronan i byte ähro afstådde af 
sahlig herr Machlier eller Markus Larson.
Bestående dhetta af 10 stycken cartor och med
geometrische mätningen pro anno 1691, ey wijdare
medhint.  Doch finnes fullar änn af samma
byte, ett hemman i Wiske häradh och 5 stycken utij
Lahollms läähn, af dhe till konglig mayt
och chronan oppdragne hemman.
Dhe hemman här emot i
byte undfångit, ähro
i Fiähre häradh be-
lägne. Observerat
och delinierat af
Johan Söderlingh.
Anno 1691.Littera.                   No 1.                                                Wträknat á
                                                                                       14000 qvadrat alnar.
                     Notarum explicatio.                                  tunlandet.
                                                                                        skeppor.  kannor.
A. Gården Heede är een heel gård, räntar
   effter jordeboken 31:  14:  12 d.
   Åkern som ängien allssamman
   wträknat á 14000 qvadrat alnar tunnelandet.
B. Ödekra nedlag, tienlig till bruuk opptagas,
   består af meddellmåttigh leer och mull till,                              1.     5 3/4.
C. Stora Wältra, meddellmåttigh sandh och mull,                      7.     2 3/8.
D. Kårsåkern, meddellmåttigh leer och mull,                             6.     1 2/3.
E. Kårsåkern, meddellmåttigh leer och mull,                             3.     2 1/2.
F. Gallssåkern, meddellmåttigh leer och mull,                            8.     5.
G. Pijhlaspiäll, meddellmåttigh leer och mull,                                     7.
H. Breingen, meddellmåttigh leerjord,                                       2.        3/8.
I.  Ekestaahn, meddellmåttigh leerjord,                                      1.     7.
K. Stöttingen, meddellmåttigh leerjord,                                              7 1/2.


L. Steenkiälleåkern, meddellmåttigh leerjord,                             1.     6 3/8.
M. Krooken, meddellmåttigh leerjordh,                                     1.     2 1/4.
N. Smale åkern, meddellmåttig leerjordh, 8 1/2 kanlandh,
   no 1.  Skrijn leer, 3 skeppor 5 9/10 kannor, no 2,                    4.     5 1/15.
O. Skrebergzåkern, meddellmåttigh leerjord, 8 1/2 kanland,
   no 3.  Skrijn leer, 1 skeppa 1 2/3 kannor, no 4,                       2.        5/6.
P. Brooåkern, meddellmåttigh leerjord, 5 skeppor 4 5/6 kannor,
   no 5.  Skrijn leer, 3 skeppor 5 kannor, no 6, in alles               9.        1/2.
Q. Skrebergzåker, skrijn leerjordh, in alles                                 1.        1/2.
R. Tofftera, skrijn och suur leerjordh, in alles                             4.     1 1/4.
S. Sånnåker, skrijn femleera, in alles                                          1.     7 1/6.
T. Lunnaråkern, suur och skrijn femleera,                                   4.        3/4.
U. Krookåkern, meddellmåttigh sandh mull och leer,                  3.     5 1/3.
W. Låtzåkern, meddellmåttigh godh sandh och mulljord,            2.     8 2/3.
X. Hålckåkern, godh sandh och mulljord,                                          4 2/3.
                                                                       _________________________
                                                                       Summa.           68.    7 103/120.
   Hwilcka 68 skepplandh 7 103/120 kanlandh, sååes effter
   sädhes portion medh 19 á 20 tunnor.
   Fördelningh af jordmonens egen natur.
   Meddellmåttigh leer och mullblandadt jordh, 49 skepp 4 7/24 kanland.
   Skarp leera, femlera och suurjordh,              19 skepp 3 17/30 kanland.
                                                       ______________________________
                                                     Summa.     68 skepp 7 103/120.Nummero.                                                                              á 14000 qvadrat alnar
                   Ängzwaldh och höberghningh till hemmanet.                        tunlandet.
                                                                                                       tunland.  lass.
1. Ödeekra, bruukas till ängh, skrijn hårdwall,                                    13/30.     1/3.
2. Ödeekra, warit åker, bruukas till beete,                                           1/6.
3. Betet, bruukas till beete och ey slåes,                                              7/16.
4. Skeesekra, meddellmåttig hårdhwall, åhrlig                                      4/9.       1/2.
5. Broängien, skrijn hårdwall, åhrlig                                                     5/6.       3/4.
6. Wästre Broängien, mycket ringa af grässwäxt,                              2 1/3.     1 1/4.
7. Broåkers ekra, beetes och ey slåes,                                                 2/7.
8. Förlänne för 8 stycken åkerändar, hårdhwall, åhrlig                          1/6.        1/4.
9. Rumpen, skrijn hårdwall, åhrligen                                                    5/21.       1/8.
10. Wallerna, meddellmåttigh hårdwall, åhrlig                                    1 1/28.    1 1/2.
11. Skrijnwältra, mycket skrijn hårdhwall, åhrlig                                   9/14.      1/4.
12. Krokängien, skrijn hårdhwall, åhrlig                                            2 13/30.   2 1/4.
13. Twärekra, skrijn hårdwall, åhrlig                                                   13/42.      1/8.
14. Krokebergzekra, skrijn hårdwall,                                                   7/9.        3/4.
15. Högzängien, dhen dhel som beetes,                                                1/2.
16. Dito skrijn hårdwall som slåes,                                                    1 9/10.     2.
17. Stoorängien, meddellmåttigh hårdhwall, åhrlig                              2 2/3.      3.
18. Smalängien, skrijn hårdhwall, åhrlig                                             1 2/3.      2.
19. Skinta, mycket skrijn hårdwall, åhrlig                                          2 1/14.       3/4.
20. Stockängien, mycket skrijn hårdhwall, åhrlig                               1 1/7.         3/4.
                                                                                     ______________________
                                                                                    Summa.     19 1/2.     16 7/12.

   Summa 19 1/2 tunland nätt wträknat, belöper 19 69263/115920 tunland.
   Ingen skough, hage eller qwarn, ringa och
   skrijnt muhlebeete.  Elliest ingen annan
   herligheet.  Dhetta hemman blef fullar
   ranssakat anno 1687, då befunnit till 3/4 hemman.Dhetta hemman är af wederbörande
betiänter ransakat och efter egendomen
funnit kunna swara till afgaende1 hemman-
tal och ränta.


(Karttext:)
Här möter Börckerijs äghor.
Här möter Wåxlöfz äghor.
Här ibland är Hede byes aghor2.
På dhenne sijdan är fänadz marken.
Öriord.
Kålgård.
Här ibland är och Hede byes äghor som yppet rum på hwart ställe syhnes.
Detta är andra hemmans äghor ibidem.
1 hel gård.
Här möter Warle byes äghor och ängmarck.
Svart tufvor.
Stora landzwägen från Kongzbacka till Giöteborgh.
Stengiärde.
På dhenne sijdan är och fänadzmarck.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.
Efter Svenska alnar.


_________________
1Fel för afgående?
2Fel för äghor.