M2:64b(Rubrik:)
Geometrisc delineation och beskrifningh
öfwer frälszehemmanet Bögilt 1/2fft, belägit i provincien Halland,
Tönnersziö häradh och Breare sochn.  Såssom konglig rådeth
och general gouverneuren högwälborne grefwe Georg
Sperlingh i underdånigheet, tillbiude konglig mayt
och cronan utij byte emot wederlagh och
cronohemman i dhes ställe.  Observerat
och deliniereat.
Anno 1690.                            Johan Söderlingh.Littera.                                                                                   wträknat á.         wträknadt
                                                                                    14000 qvadrat alnar.  efter sädesportion á.
                                                                                         tunnelandet.             7000 qvadrat alnar.
                Notarum explicatio.                                                                        tunnelandet.
                                                                                       skieppor. kannor.      skieppor. kannor.
A. Gården Bögilt, frällssehemman 1/2fft, är itt ensta-
   kat hemman och beboes af 2:ne åboar, Staffan Perszon
   och Per Pålsson af meddellmåttige wilckohr, som till herrska-
   pet ehrlagdt åhrlige räntan för 2 lisspund, 4 cr småressell,
   giästerij och arbetzpenningar, 7 cr 11 öre, bönderne
   wetta ey serskilt berätta småressell och giästerij från
   arbetzpenningarne.  Dhetta hemman hafft gam-
   mall förmedlingh å cronones wägnar för 1/4 dhel, till
   anno 1689 dhen blef opphäfwen, men hooss herrskapet
   proportionerat wijd några höste dagzwercker för 1/2fft.
   Elliest oppföres här hwar åker medh dhes nampn och wtsäde.
   Ängien består innom een hägnadt, föruthan een hage
   och höstas tillssamman.
   Åkeriorden allssamman af åhrligit wtsäde.
B. 3:ne små tonalandh af meddellmåttigh sandh och mulljordh,                            5 1/6.        1.        1.
C. Kållgårdzåker stenig, meddellmåttigh sand och mulljordh effter
   14000 qvadrat alnars wträkning, 2 skeppor, wijsar no 1. Öhriordh 1 skepp 2 kan, wij-
   sar nummero 2, in alles                                                                              3.     2.           6.        4.
D. Peders åker, allssamman skarp öhriordh, in alles                                              8.            1.        6 2/3.
E. Ahlefläten, meddellmåttigh sandh och mulljordh, 6 kanlandh,
   wijsar no 3.  Öhriordh 5 kanlandh, no 4, in alles                                         1.    1 2/3.        2.        3 1/3.
F. Lyckan, meddellmåttigh sand och mulljordh, 4 skeppor 3 1/4 kannor,
   wijsar no 5.  Öhriordh, 5 1/4 kannor, no 6, in alles                                      4.    8 1/2.        9.        7 2/3.
G. Liunghåker, meddellmåttigh sandh och mull, 2 skeppor, no 7.
   Öhriordh, 5 kanlandh, no 8,                                                                       2.     5.            5.          2/3.
H. Liunghkull, allssamman skarp öhriordh, in alles                                          2.                     4.
I.  Steenåker med steen och röör, meddellmåttigh sandh och mulljord, 1 skeppor,
   8 2/3 kannor, wijsar no 9.  Öhriordh 3 kanlandh, no 10, in alles                   2.     2 1/3.       4.       4 2/3.
K. Humblegårdzåker med steen och röör, meddellmåttig sand och mull, 1 skeppor,
   wijsar no 11.  Öhriordh, 6 1/2 kanlandh, no 12, in alles                                1.     6 1/2.       3.       3 2/3.
L. Kullen med röör och steen, meddellmåttig sand och mulljordh, 1 skieppland,
   wijsar no 13.  Skarp öhriordh, 7 kanlandh, no 14, in alles                           1.     7.           3.       4 2/3.
M. Wägåker, meddellmåttig sandh och mulljordh medh någhon steen,                    8.           1.       6 2/3.
N. Egran med röör och steen, meddellmåttigh sandh och mulljord, 2 skeppor,  
   4 5/6 kannor, wijsar no 15.  Öhriordh, 1 skepp 6 2/3 kanland, no 16,           4.     2 1/6.      8.       4 1/3.
O. Bengdtzåker medh steen och röör, meddellmåttigh sandh och mulljordh,     1.     1 5/6.      2.       3 2/3.
P. Rofwelandzåker med steen och röör, meddelmåttig sand och mulljord, 1 skepp,
   4 1/2 kannor, wijsar no 17.  Öhriordh 5 1/2 kanlandh, no 18,                        2.       2/3.      4.       1 1/3.
Q. 2:ne wästeråkra, meddellmåttigh sandh och mulljordh,                                         4.                   8.
R. Rymplingen, stenigh meddellmåttigh sandh och mulljord, 4 1/3 kannor,
   wijsar no 19.  Öhriordh 4 1/3 kannor, no 20, in alles                                              8 2/3.    1.       8.
S. Hampåker, stenigh meddellmåttigh sandh och mull,                                     1.       3.         2.       6.
T. 4 stycken små klippåkra högdt belägne, doch merendels
   meddellmåttigh jordhmon, in alles                                                                          8 1/4.    1.       7 1/6.
                                                                                                         __________________________
                                                                                            Summa.           31.         3/4.   62.      1 1/2.

   Hwilcka 31 skepplandh 3/4 kanlandh, belöper effter wt-


                                                                                                                             tunnor.  lass.
   räkningh á 14000 qvadrat alnar tunnelandet till 5 tunnor 1 skeppa
   och 3/4 kanlandh.  och dhe 62 skiepplandh 1 1/2 kanlandh effter
   sädhes portion á 7000 qvadrat alnar belöper till 10 tunnor 2 skeppor,
   1 1/2 kanlandh, beräknadt 6 skieppor på tunnan och 9 1/3
   kannor på skieppan.
   Fördelningh af jordmonens egen natur effter noga ompröf-
   wanbefunnit á 14000 qvadrat alnar, nembligen.
   Meddellmåttigh sandh och mulljordh,                   3 tunnor 4 skeppor 5 5/6 kanlandh.
   Skarp sandh och öhriordh, dhels högdt belägen,  1 tun       2 skiepp   4 1/4 kanlandh.
                                                                 ___________________________________
                                                            Summa.     5 tunnor  1 skeppor    3/4 kanlandh.

   Efter sädhes portion á 7000 qvadrat alnar som bonden utsåhr.
   Meddellmåttigh sandh och mulljordh,   7 tunnor  3 skeppor  2 1/3 kanlandh.
   Skarp sandh och öhrjordh finnes,         2 tunnor  4 skeppor  8 1/2 kanlandh.
                                           _________________________________________
                                           Summa.     10 tunnor  2 skeppor  1 1/2 kanlandh.                            

U. Ängien wträknadt allssamman á 14000 qvadrat alnar tun-
   nelandet, hwilcken ängzwaldh belägen innom samma giär-
   de och hägnadt bland åkerjordhen, bestående merendels af
   måssigh hårdhwall, med steen och buskar, sampt ahl och börck,
   hwarutij belägne åtskillige höga backar, hwars nampn på
   dhes rum finnes, dhels skrihna och ringa till grässwäxt, med
   mycket krösanrijs uppåwuxne, doch medh lija öfwerfahres
   höstas och slåess.  Finnes dhes circumferentz in alles till
   tunnelandh och hööbergningh,                                                                                48.        24.
W. En änghage intäpt af kohagen, bruukas och slåes dher och
   hwar blandh buskarne för midssommarn, sedhan genast bru-
   kas till beteshage, stenigh och buskigh medh ahl och börcke-
   skough, sampt några bookestubbar, hwilcken är mycket med
   kröösanrijss öfwerwuxen, een dhel liungbackar, så att
   dherest effter dhes stoorleek, ringa blifwer till höbergningh,                                      17 1/2.    6.
                                                                                                   __________________________
                                                                                                   Summa.                  65 1/2.  30.
   Effter hwilcka 30 lasserum befinnes åboerne ey födha
   så mycken fänadt som dhes höö till lasserum innehåller,
   Emedhan dhet medh måss, kröösanrijs och qwist är beblandhat.
X. Kohagen stenigh och buskigh med ahl och börckeskough,
   sampt mycket kröösanrijs och dhels liung wuxen, födhar
   till midssommarn 4 koohr, och straxt dhereffter insläppes
   samma boskapp utij enghagen, elliest ey kunna medh
   mindre hafwa sin nährningh, bestående af circumferentz,                                           11 1/2.
Y. Kalfwehage hwarutij lam och killingar insläppes, stenig
   af ringa grässwäxt, födhar allenast utij wårtijdhen, 2 kalfar,
   och 12 stycken lamb och killingar, består af  circumferent,                                         4 1/6.
Z. Een bäckeqwarn utij kalfhagen, hwarpå kan mahlas
   allenast höst och wåhr när wattnflodh är.
Å. Humblegårdh till 400 stänger.
Ä. Kållgårdh.
Ö. Kållgårdh och humblegårdh till  150 stänger.
J. Humblegårdh till 200 stänger.
IJ. Ringa fäladz bookskougzhult Galtåhsen benämdt, till fäladz
   medh åtskillige andhre hemman, Stenlij, Skallinge, Bråddare
   och Högalt, så att dheraf ey fyllest till egne swins giödzell
   på hwar lott belöpa kan, in alles af circumferent                                                       21 1/2.
   Ringa fänadzmarck, så att dhe måste leya för dhes
   wngfähnadh på andhras marcker, kiöpa och liungh till
   ströya och foderblandningh af androm. Elliest
   ingen annan wijhare lägenheet finnes till hemmaneth.


(Karttext:)
Här möter Stenlijes ägor i samma häradh och sochn.
Stenlibacken.
Lilla kiärrängh, sijdländ hårdwall.
Hålakiärr.
Högh backa.
Börckåsen.
På dhenne sijdan mööter Torlaboes äghor och ängmarck i samma häradh och sochn.
Klippe måsen.
Sijdländ hårdwall.
Stenbacken.
Klippa.
Högdt bergh.
Här mööter wtmarcken för Skallinge, Stenlij, Bråddare, Högalt och Bögilt.
Högländ och stenigh hårdwall.
Måsa.
Märckesbäck.
Orabokiärret, ängh med steen, börck och ahleskough.
Torlabo backe.
Sijdländ.
Bastu.
Stenigh ängmarck.
Backe.
Liungkull.
Torlabo måse, odugeligh med sägg.
Dahlen, ängh.
Alefläten.
Humblebergh, högh backa.
Här möter Skallinge ängh.
Liana högh backa med dälder och backar.
Odugeligh måsa med sägg.
Backig liungmark.
Här mööter wtmarcken för Ry.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.