N1:1b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Bårhult, Ta-hult och Landtvetter i Säwedalz
häradt och Landwetters sochn.


                 Notarum explicatio.
Numro.
     Littra A. Bårhult, eenstaakat hemman 1 mantahl crono, huusen merendels
     godhe och behålldne, giärdesgårdarna een deehl af steen, een dehl af skijde
     hwilken åhrligen behöfwer förbättring, beläget på slättbygen 1 mijhl till skogz,
     1 1/4 mijhl till kiöpstaden Giötherborgh.
1.  Till samma gårdh 2:ne kåhlgårdar medh några fruchtsamme trään uthi.
2.  Humblegårdh om 100 stänger.    Åkerjorden eensädhe som
     hwart åhr såås, hwilken ey kan plögias för steen skull, uthan måste
     medh krook uppbrukas medh ett paar dragare emellan dhe jordfaste och
     bränneskiär steenar, som ey äro längre åthskillde an1 widh pass een fambn.
3.  Aff sandmölla,                                                                 4 tunnor 1 kappa.
4.  Feemjordh medh bergsoug,                                             1 tunna.
5.  Ödesåker af samma natur,                                                             9 kappar.
6.  Äng en medh kalfwehagen bestå nästan af  lijka beskaffenheet medh
     eeke, börke, ahle och annan små skogh bewuxen, een deehl af samma ängh är aff
     af odoglig ängemark, så af steenmark som eekeskogens bortgräfande kan uthi medell
     måtigh åhr kasta af sigh löfblandat hårdhwalls höö,                        19 palmar.
                                                                                 Maawalls höö    5 palmar.
                                                                                               _____________
                                                                                                        24 palmar.
     Uthmarken samfällt medh heela hä-
     radet, som merendeels består af bergmark hwilken är bewuxna medh
     eene, liung och annan små grääsmark, hwar af boskapen sin föda rijkeligen hafwa
     kan, fleere lägenheeter finnes intet uthan dhet fiske som kan brukas i Grörs siöö.


     Littra B. Tahult dito eenstakat hemman 1 mantahl crono, husen
     merendeeles förfalldne, giärdesgårdarna af steen som hwart åhr behöf-
     wa förbättringh, på slättbygden beläget een mijhl till skogbygden
     1 1/2 mijhl till staden Giötheborgh.
1.  2:ne kåhlgårdar till bemelte hemman .
     Åkerjorden eensädhe som hwart åhr såås och är af samma beskaffenheet
     som Bårhulltz åkerjordh, full medh steen röösor, steen och bränne-
     skiär hwilken kan ey annorlunda än medh krook och 1 par ökar brukas.
2.  Sandfeema marendels4 medh soug uti samma iordh, kan intet åhrligen
     bära uthan måste een dehl af henne wid 3 á 4 åhr ligga ödhe och
    hwijla, är in alles uthsädhe till,                                                4 tunnor 20 kappar.
3.  Ängen till föreskrefne hemman som merendels består af steenig måsig
     och tufwigh mark medh små eenebuskar och annan buschage öfwer wux-
     en, af hårdwalls höö merendeels medh liungh och måås beblandat,   14 palmar.
4.  Een kalfhaage medh små ahle bewuxen, beete till 3 á 4 stycken kalfwar.
     Fleera eenskyllte lägenheeter finnes intet.
     Uthmarken samfällt som tillförene uthi foreskrefne2
     beskrifningh förmällt ähr.  Fleere lägenheeter finnes intet.


No.
     Litter C. Landwetter Bengt Giästgifwares gårdh 1 mantall crono,
     i byalagh medh 2:ne skatte och 2:ne cronohemman, huusen behålldne, giär-
     dessgårdarna af steen, belägne på slättbygden, 1 mijhl till skogh, 1 1/2
     mijhl till kiöpstaden Giöteborgh.
     Åkerjorden eensädhe som kan brukas medh 2:ne par dragare.
1.  Sandhfeema medh något mull beblandat,                              3 tunnor 2 kappar.
2.  Sandfeema medh sough,                                                                   10 kappar.
                                                                                           __________________
                                                                          Summa         3 tunnor 12 kappar.


3.  Ängen till beenelte3 gårdh som merendels består aff
     liungmark och tufwor, undantagandes någre små
     bäckedragh som löper igenom bemälte ängh af hårdh-
     walls höö medh twåparten smått liungh,    till              10 palmar.
     Koo, kalf eller hästhage finnes intet. Uthmarken
     samfällt som tillförne förmällt ähr i Bårhullta
     beskrifningh.  Flere lägenheeter finnes intet uthan
     dett fiske som kan brukas i Grören.  Litter F. Är öster
     gårdz ägor.   D. E. G. H. Dee andre gårdarnas ibidem.


(Karttext:)
Uthmark.
Salmerödz ängh.
Mällan gården Tahultz ägor.
Fläskeboos ägor.
Kiärretz agor5.
Dito.
Gallhålas ängh.
Uthmark.
Uthmarken går intill.
Guskokulles ängh.
Uthmarken går intill.


Afmätt anno 1696 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


_______________
1Fel för än?
2Fel för föreskrefne.
3Fel för bemelte.
4Fel för merendels.
5Fel för ägor.