N1:2b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer 1/4 skattehemmanet Reosrödh i Bahuus
lähn, Sörbygdens häradt och Heede sochn belägit.


         Notarum explicatio.

     No 1. Reorsrödh, skattehemman 1/4, men nu
     widh skattläggningn förmedlat till 1/8 mantahl.
     No 2. Een kåhlgårdh.
     Åhrligit uthsädhe som hwart åhrs såås.
     No 3. Sandjordh,                                                                       19 1/7 kappa.
     No 4. Feemjordh,                                                         1 tunna 17 2/7 kappar.
No 5. Sandblandat leera,                                                                 21 4/7 kappar.
No 6. Öhrjordh,                                                                              13 5/7.
                                                                            Summa  3 tunnor 7 5/7 kappar.
No 7. Een ängh Rulltetången benämd och är myckit ringa till höö i dhet att marken är högdt
belägen, hwar uppå sällan finnes något höö att bergia, meer än som neder uthi Sijkedraget aff hårdwalls
höö,                                                                                                                  1 pallm.
No 8. Ängen i gierdet medh barkeskogh bewuxen, af smått hårdwalls höö,         3 pallmar.
                                                                                                            Summa 4 pallmar.
Een lijten eenskijllt uthmark, ganska ringa af wärde till beete, aff grannskogh till
gerdsle och weedebränne.  Fleere lägenheeter finnes intet till denne gården hwarken eenskijllt eller sam-
fällt, af hwariehanda natur dee wara kunde uthan dee icke äro specificerade.


(Karttext:)
Rööstan plassen.
Knäckerödhz ägor.
Myras ägor.
Röös ägor.
Röös ägor.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.