N1:3b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer cronohema-net Backa
i Bohuus lähn, inlandz fögderie och Grinnerödh sochn.


        Notarum explicatio.

Litter A. Backa 3/4 mantahl skatte.
No 1. Een humblegårdh om 51 stänger humble.
            Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 2. Aff sandjordh,                                                   6 tunnor 18 1/7 kappa.
No 3. Sandfeema medh leera beblandat,                                    31 1/14 kappa.
                                                                 Summa    7 tunnor 17 3/14 kappa.
No 4. Ängen medh allahanda små skogh bewuxen
een deehl af dybottn bestående af smått starrhöö,                           10 1/2 palm.
          Dito i samma äng af maawals höö,                                         8 3/4 palm.
Item i samma ängh består af hårdhwalls höö,                                  18 palm.
                                                                                      Summa   37 1/4 palm.
No 5. Een koohage som är bewuxen medh eener och graan
skogh, till giärdsle och weedebränne hwar uthi 6 stycken koor om åhret sin föda hafwa
kunna.  No 6. Een lijten sqwalteqwarn i samma hage i bäcken som allenast
när stoor floodh är på samma qwarn mahlas kan till gårdzens behooff.
No 7.  Elliest hafwer denne gården een sarskillt1 uthmark som består merendeels
af kosteligh skogh både till timber giärdsle och weedebränne, på samma uthmark är
till at finna liungh
och annat smått muh-
lebete som der till
creaturens föda haf-
wa kunna.
Fleere lägenheeter
finnes intet till denna
gården.


(Karttext:)
Baste-backas ägor.
Koohage.
Ängen.
Kåhlbränserödz ägor.
Åsens ägor.
Ängen.
Qvatrone-rödz ägor.
Uthmarken.
Elfverodz ägor.
Elfverödz ägor.


Afmätt anno 1695 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


_________________
1Fel för särskillt.