N1:4b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Strandh och Hough i
Bahuus lähn, Frächne häradt och Resterödh sochn belägne.


      Notarum explicatio.

Littra A.  Strandh frällsehemman
1/2 t som herr capitein Maurietz
Lillia uppdragit konglig maijtt
och cronan till ersättningh emot
den brist som förr är skedt
genom bythe som är i byalagh medh itt annat 1/2t
skattehemman littra B.
No 1. Der till een kåhltäppa medh hampetäppa och tompt.
Dito 100 stänger humblegårdh.
Åhrligit uthsäde som hwart åhr såås.
No 2. Sandblandat leer möllejordh,                          2 tunnor 30 1/2 kappa.
No 3. Feemjordh neder widh siöön,                         2 tunnor 4 1/3 kappa.
No 4. Een särskillt åkertäppa östan till gården med
någen aspeskogh uthi, af sandjordh,                                       27 3/4 kappa.
                                                            Summa      5 tunnor 30 7/12 kappa.
Item i samma åkertäppa af maa och hårdwalls höö,                   1 pallm.
No 5. Ängen som denne gården allena till kommen medh
små eeke och hassleskogh bewuxen, aff maawalls höö,             6 pallmar.
Item hårdhwalls höö,                                                                4 pallmar.
Een öö i Salltsiöön widh nampn Strandöön medh graanskogh
bewuxen som bägge gårdarna äro lijka interesserade uthi.
På samma öö ett stycke änge no 6, af smått fnugg
och maawalls höö, på denne gårdzens dehl,                              7 pallmar.
                                                                               Summa   18 pallmar.
No 7. Uthmarken samfällt till desse gårdar medh fuur och graan-
skogh bewuxen, till rijkeligh gierdzle och weedebränne sampt nödh-
torfftigh muhlebeete.
No 8. Fiske i Salltsiöön medh allahanda slagz fisketygh som een
mächta att bruka och hålla widh macht.
Fleere lägenheeter fins intet till denne gården.


Littra B. Hogh frälsehemman 1/2t updra-
git till cronan.
Åhrligit uthsäde som hwart åhr såås.
No 11. Leermyllejordh godh,                                      29 3/4 kappa.
No 12. Sandöör,                                           1 tunna 11 1/2 kappa.
No 13. Mulljordh,                                                      26 3/4 kappa.
No 14. Sandjordh,                                                       9 1/2 kappe.
No 15. Mager leerjordh som nu ligger
ödhe,                                                             1 tunna  4 1/9 kappe.
                                                     Summa     4 tunnor 6 25/32 kappe.
No 16. Ängen i gierdet aff maa walls höö,                6 pallmar.
Item hårdhwalls höö,                                               2 1/2 pallm.
No 17. Möör ängen af smått starr höö,                    4 pallmar.
                                                         Summa        12 1/2 pallm.
No 18. Een kalfwehaage, beete till 2 kalfwar
om åhret.
No 19. Ett stycke intaget aff uthmarken och
samma uthmark är bewuxen medh fuur och
graanskogh till nödtorfftigt giärdsle och wee-
debränne, sampt muhlebeete.
Fleere lägenheeter finnes intet, uthan dhet fiske
som kan bruukas uthi Salltsiöön.


(Karttext:)
Rästerödz ägor.
Arnebos ägor.
Bäcks ägor grätzsa in till.
Hogh.
Ängen Rästerödh.
Strandh öön.
Saltsiön.
Uthmarken.
Näses ägor


Afmätt anno 1694 af E. Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.