N1:5b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Restnääs i Ba-
huus lähn, Inlandz fögderie och Resterödh sochn belägit.


      Notarum explicatio.

Litter A.  Restenäs 1 mantal,
skatte.
No 1. Een kahlgårdh1 till sam-
ma gårdh om 3 9/14 kappa landh.
No 2. Twänne små trägårdar
medh några små unga frucht
bare trää uthi, dito 41 stångh humblegårdh men doch
intet stoort af wärdhe.
Åhrligit uthsäde som hwart åhr såås.
No 3. Godh leermölla,                                                           4 tunnor 26 1/2 kappa.
No 4. Såugjordh,                                                                   4 tunnor 26 3/4 kappa.
No 5. Leerjordh,                                                                    1 tunna.
No 6. Skarp mager leera som i åhr är upptagen,                      2 tunnor 2 1/2 kappa.
No 7. Een lijten åkerlöcka af sandjordh,                                                9 1/2 kappa.
                                                                              Summa 13 tunnor 14 1/2 kappa.
No 8. Ängen och ängehagen medh


ahl, biörk, eek och annan små skogh bewuxen,
aff hårdhwalls höö,                                                             35 palmar.
Dito maawalls höö,                                                             19 palmar.
                                                                  Summa            54 palmar.
No 9. Een kalfhaage
brede widh gården som
dee bruka till små boskap
beete till een kalff
om åhret.
No 10. Dito i samma
haage. 2:ne förfalldna
ruudedammar.
No 11. Item i ängen 2:ne förfalldna dammar.
No 12. Een huusmans plattz som ar2 belägen
widh ängen, uthsäde af feemleera,                           7 5/7 kappe.
No 13. Dito till samma plattz een lijten änge-
haage medh ahle, biörk och annan små skogh
bewuxen, af smått maa och hårdwalls
höö till sammans,                                                   3 1/6 palm.
No 14. Dess uthan hafwer ofwanbemälte gårdh sin
uthmark alldeles ingiärdat medh graan, ask
sampt annan små skogh till rijkeligen giärdsle
och weedhehugge, sampt nödhtorfftigh huusbygg-
nat af graanskogh bewuxen. Dito på sam-
ma uthmark nödhtorfftigt mulebeete aff grääs-
mark.
No 15. Een sqwalteqwarn i ängen men nu aldeles ödhe.
No 16. Een öö i Salltsiöön medh graan och
annan små skough bewuxen. Dito een
huusmans plattz åker der till af sand-
jordh 11 5/7 kappelandh. Item een lijten
ängetäppa på öön af smått stägghöö,                        3 1/27.
Fiske i Salltsiöön som skiuta sigh in-
till gårdzens ägor.
Fleere lägenheeter finnes intet till
denne gården.


(Karttext:)
Hogh och Strandz ägor.
Tåhlerödz ägor.
Uthmarken.
Refhogens ägor.
Restnäs öhn.
Saltsiön.
Uthmarken.
Ängehagen.
Bärgz uthmark går in till.
Gillingeröd.
Wildenäs.
Saltsiön.
Hornfilt.
Ullsuns ägor går in till.
Uthmarken.


Afmätt anno 1695 af  E. Kuus.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


_______________
1Fel för kåhlgårdh.
2Fel för är.