N1:6b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Röödh och Åby i Bahus
lähn, Inlandz fögderie och Wästerlandz sochn belägne.


       Notarum explicatio.

Litra A. Röödh 1 mantahl skatte.
No 1. Twänne kåhlgårdar till denne gården.
   Åhrliget uthsäde som hwart åhr såås.
No 3. Leerjordh,                                                  29 4/7 kappa.
No 4. Stark mager leera,                          1 tunna 24 3/4 kappa.
No 5. Leera medh något mull beblandat,  1 tunna 14 4/7 kappa.
                                               Summa    4 tunnor 3 4/7 kappa.
Lijdan medh hasell, bork och annan små
skoghbewuxen aff smatt1 maa och hårdh-
walls höö,                                                4 pallmar.
No 7. Angian2 nohlgiärdet, medh små ahl och biör-
keskogh bewuxen, aff smått hård-
walls och möö höö tillsammans,               2 1/2 palm.
Giärdes ängh,                                          1 1/2 palm.
                                             Summa      8 palmar.
No 8. Een qwarn i giärdet som
kan mahlas på höst och wår till gårdzens behooff.
Uthmarken samfällt medh sina tillstötande
grannar, som är bewuxen medh eene, biörk,
ahl och graanskogh, som dee till brändsle och
weedhugge rijkeligen hafwa kunna och kan
i framtijden nyttias till huusebyggnadt, om
han intet för hastigt blifwa uthödde.
Fleere lägenheeter finnes intet.


Littra B. Wästragården
mantahl skatte.
No 1. Twänne kåhlgardar3 här till.
   Åhrligit uthsäde som hwart åhr såås.
No 2. Godh leermolla4,                            5 tunnor 31 1/2 kappa.
No 3. Mull medh sough,                                          19 1/2.
                                                   Summa 6 tunnor 19 kappar.
No 4. Ängen medh någen små ahleskogh be-
wuxen, dito af maawalls höö,                    10 palmar.
Item i giardet5 och ängen på höf-
dinga af  hårdhwalls höö,                          10 palmar.
                                             Summa       20 palmar.
No 5. Een sqwalteqwarn i samma ängh hwar
uppå mahlas kan störste deelen aff åhret.
No 6. Een koohage bewuxen medh små
graanskogh, beete till 4 stycken koor om åhret.
Uthmarken samfällt medh skiön graanskog
bewuxen, till huusebyggnadt sampt
rijkeligh giärdsle och weedhhugge.
Fleere lägenheeter finnes intet till
denne gården.


(Karttext:)
Nästorp.
Mällan gårdzsens ägor i Åby.
Grinnas ägor.
Räfzlijan.
Dito.
Kalfehage.
Samfälte uthmarken går intill.
Koohage.


Afmätt anno 1695 af Erick Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


_______________
1Fel för smått.
2Fel för ängian.
3Fel för kåhlgårdar.
4Fel för leermölla.
5Fel för giärdet.