N1:7b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfver Hier-tum i Ba-
huus lähn, Inlandz Fögderie och Hiertum sochn belägit.


          Notarum explicatio.

Littra A. Hiertum 3/4 mantahl crono.
No 2. Een kåhlgårdh och i samma kahlgårdh1,        60 stänger humblegardh2,
                  Åhrliget uthsädhe som hwart åhr såås.
No 3. Af sandmolla,                                           1 tunna 22 6/7 kappa.
No 4. Af sandfeema,                                          5 tunnor 19 2/7 kappa.
No 5. Saugjordh,                                               1 tunna 5 kappor
No 6. Swagh mulljordh,                                     2 tunnor 11 4/7 kappa.
                                                         Summa  10 tunnor 26 5/7 kappa.
Ofwanstående lycka no 6, är marendeels anno 1680 och
1690 upptagen af ängewallen.  No 7. Ängen medh några små ahle-
buskar bewuxen, ofwan till i samma ängh och åkertäppan af maawall,     8 palmar.
Dito i samma äng hårdhwalls höö,                                                        12 palmar.
                                                                                             Summa  17 pallmar.
No 8. Een koohage medh några små eeker och annan små skogh,
ahle, biörke och eenebuskar af grääsmark bestående, beete till 6 stycken koor om åhret.
No 9. Fiske i elfwen hwilket dee bruka kunna medh röskier och garn.
Uthmarken samfällt medh sina tillstötande grannar medh mulebetet, men skogen
hafwa grannarna bytt sigh emillan, parketalls som är bewuxen medh eener och
graanskogh hwilket der till giärdsle och weedebränne rijkeligen bruka
kunna, sampt muhlebetet på samma uthmark af liungh och annan små
grääsmark, som der till små creaturs rijkeliga upphålle bruka kunna.
Dito på samma uthmark een qwarn som kan mahlas på höst och
när flodh är, till gardzens3 behooff. Fleere lägenheeter finnes intet.


(Karttext:)
Fälläs uthmark.
Ibidem Hiärtums ägor.
Ängen.
Brattarps4 ägor.


Afmätt anno 1695 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


__________________
1Fel för kåhlgårdh.
2Fel för humblegårdh.
3Fel för gårdzens.
4Fel för Brattårps.