N1:8b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfver Fråstårp i Bahuus
lähn, Inlandz fögderie och Norum sochn belägit.


           Notarum explicatio.

Littra A. Fråstorp 1/2 mantahl skatte.
Littra B. Till samma gården een kåhlgårdh.
            Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 1. Leerjordh,                                            1 tunna 17 4/7 kappa.
No 2. Stark leera,                                          2 tunnor 7 5/7 kappa.
No 3. Leera medh berghsough,                       1 tunna 8 1/14 kappa.
No 41. Sandjordh,                                                      5 11/14 kappa.
                                                    Summa      5 tunnor 7 2/7 kappelandh.
No 4. Öster ängen består in alles af hårdhwalls höö,                3 pallmar.
No 5. Wäster ängen består in alles af hårdhwalls höö,              5 pallmar.
                                                                            Summa      8 pallmar.
No 6. Een koohaage, meerendeels af bergh bestående, beete
till 2 stycken koor om åhret.
No 8. Uthmarken samfallt1, bewuxen medh eener, liungh och
annan små grääsmark som dee till sina creaturs nodhtorffti-
ga2 uppehälle bruka och nyttia kunna.
Fleere lägenheeter finnas intet till denne gården.


(Karttext:)
Utmarken.
Inlagz ägor.
Applerödz ägor.
Norums ägor.
Koohage.
Ängen.
Dyrtårps ägor.


Afmätt anno 1695 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


_________________
1Fel för samfällt.
2Fel för nödhtorfftiga.