N1:9b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Piöckerööd i Ba-
huus lähn, Inlandz fögderie och Norum sochn belägit.

       Notarum explicatio.

Littra A. Piöckeröösh 1/4 mantahl skatte.
No 1. Een kåhlgårdh.     No 2. Een lijten trägårdh, 6 krenskaplar uthi.
          Ahrligit1 uthsäde som hwart åhr såås.
No 3. Sandjordh,                                  2 tunnor 5 1/2 kappa.
No 4. Sandh medh något mull beblandat,              4 1/14 kappa.
                                         Summa        2 tunnor 9 4/7 kappa.
No 5. Ödes åker af sandfeema,                         13 5/7 kappa.
No 6. Ängen i gierdet bewuxen medh eek, ahl, biörk och annan små skogh,
  af hårdhwalls höö,                                            2 palmar.
Dito smått starrhöö,                                           2 1/2 palm.
No 8. Ängen dammen bewuxen medh eek, biörk, ahl och annan
små skogh, aff smått starrhöö,                           2 3/4 palm.
                                                          Summa  7 1/4 palm.
No 9. Een koohage bewuxen medh graan, ahl börk och annan
små skogh till giärdsle och weedebränne. Dito een sqwalteqwarn,
mahlas på höst och wåhr till gardzens2 behoff.
Een samfällt uthmark medh sina tillstötande grannar i muhlebetet men
icke i skoughugget.  Fleere lägenheeter finnes intet till denne går-
den.


(Karttext:)
Tafvelboos ägor.
Koohage.
Biös-giärdz ägor.
Bräckes ägor.
Ängen.
Drammas rodz ägor.


Afmätt anno 1695 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.

_____________
1Fel för åhrligit.
2Fel för gårdzens.