N1:10b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer cronohemmanet Harkers-
rööd i Bahuus lähn, Inlandz fögderie och Hulta sochn.


      Notarum explicatio.

Littra A. Harkersröödh 3/4 mantahl crono.
No 1. Een kåhlgårdh som nu förfärdigas.
No 2. Twå små träägårdar medh 3 stycken aplar uthi och någre små plommon trää.
Åhrligit uthsäde som hwart åhrs såås.  No 3. Leerjordh,    2 tunnor 6 6/7 kappa.
No 4. Starck och mager leera,                                          1 tunna 28 1/7 kappa.
No 5. Såugjordh,                                                             1 tunna 29 1/14 kappa.
                                                                    Summa        6 tunnor    1/14 kappa.
No 6. Ödes åker,                                       26 4/7 kappa.
No 7. Ängen särskillt belagen aff smått starrhöö,                     10 pallmar.
                                    Dito maawall,                                       3 pallmar.
No 8. Giärdes ängh medh bookeskogh, ahle, och annat små
buschagie bewuxen    till hårdhwalls höö,                                  5 pallmar.
                                                                  Summa               18 pallmar.
No 9. Een kalfhage, beete till 2 stycken kalfwar om åhret.
No 10. Een lijten tompt till koohage som gårdsens åbo understundomb sina
koor uthi hafwa kan, nembligen 2:ne stycken om åhret.
Uthmarken samfällt medh effterfölliande grannar, nembligen Wäfran, bewux-
sen medh ener, liungh och grääsmark till creauturens rijkelige uppehälle
Dito på samma uthmark 20 stycken booketrää brede widh gården som denne gården
äro tillhörige.
No 11. Een qwarn som kan mahlas på höst och wår till gårdsens behooff
Fleere lägenheeter äro intet till att finna till denna gården.


(Karttext.)
Hålt ägor.
Ängen.
Backvars ägor.
Uthmarken som är samfält.
Kalfvehage.
Ifwerödz ägor.


Afmätt anno 1695 af Erick Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.