N1:11b
(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Ingetårp och Tållerööd
i Bahuus lähn, Inlandz fögderie och Solbergz sochn.


    Notarum explicatio.

Littra A. Ingetorp 3/4
mantahl skatte.
No 1. Tränne kåhlgårdar.
No 2. Een täppa som är lagd humble uthi.
No 3. Een lijten träägårdh medh några
aplar uthi, dito 12 stänger humble.
       Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 4. Leerjordh,                                    2 tunnor 18 1/14 kappa.
No 5. Mager leera,                                 3 tunnor 5 3/7 kappa.
No 6. Skarp leera,                                  1 tunna 19 1/14 kappa.
No 7. Sougjordh,                                    4 tunnor 16 kappa.
No 8. Een lijten åkerlycka af swart feema,             16 1/7.
                                               Summa 12 tunnor 10 5/7 kappa.
No 9. Ängen till samma gårdh merendels högländt
belägen af smått hårdh walls höö,
Dito widh bäcken, af maawalls höö,
No 9. Een ängehaage som merendeels består af eengh sampt något
smått eeke, biörk och bookesbuskar bewuxen, af hardwalls1 höö,       2 pallmar.
Dito maawalls höö,                                                                             1 pallm
                                                                                        Summa    23 pallmar.
No 10. Een kalfhage i samma haage af ödestäppa hwar uthi 2 kalfwar
om åhret sin föda hafwa kunna.   No 11. Een koohage merendeels
af bergh bestående, någet grääsmark emillan bergen som dee un-
derstundomb till små koors muhlebeete bruka kunna.  Uthmarken
samfällt bewuxen medh liung och annan små grääs mark som dee till sin boskapz
föda hafwa kunna.  Dito no 12. Een qwarn uppå hwilken kan ma-
las höst och wår till gardzens2 behoff.   No 13. Fiske i friske
siön Ingetorp waan kallat.  Fleere lägenheeter finnes intet.


Littra B. Tållerödh 1/2 mantahl skatte.
No 2. Twänne kåhlgårdar.
              Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 3. Sandjordh,                                                    5 tunnor    3/7 kappa.
No 4. Sougjordh,                                                                  15 1/14 kappa.
No 5. Leerjordh,                                                     3 tunnor 31 3/7 kappa.
                                                                 Summa  9 tunnor  14 13/14 kappar.
No 6. Ängen meerendeels högdt belägen medh små biörke, ahle och annat
buschagie bewuxen, af hårdwalls höö,                           12 palmar.
No 7. Ängh i giärdet medh eek, biörk, ahl, aspeskogh be-
loupen, af hårdwalls höö.                                                 6 pallmar.
                                                                       Summa  18 pallmar.
                                        No 8. Kohage, bete till 4 kor.
No 9. Uthmarken särskillt som merendels består af höga bergh och der emellan
små grääsmark, eener och annat buschagie bewuxen som dee till löfskiä-
rande och weedebränne bruka kunna.   No 13. Fiske i friske siön
Ingetrop waan.   Fleerre lägenheeter finnes intet.


(Karttext:)
Lunnas ängh.
Skalle-dahls ängh och uthmark.
Klåfrännäs ägor.
Sankt.
Ängehagän.
Linda.
Kållerödz3 ägor.
Dam.
Koohage.
Samfälte uthmarken.


Afmätt anno 1695 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


_______________
1Fel för hårdwalls.
2Fel för gårdzens.
3Fel för Tållarödz?