N1:12b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfver Bäck i Bahuus lähn,
Inlandz fögderie och Wästerlandz sochn belägit.


      Notarum explicatio.

Littra A. Bäck, 1 mantahl skatte.
Littra B. Humblegårdh om 100 stänger.
No 1. Några små kålgårdar.
     Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 2. Leermolla1,            7 tunnor    12/14 kappa.
No 3. Feema medh soug-
jordh,                                            17 12/14 kappa.
No 4. Lerjordh mager,      5 tunnor 5 1/14 kappa.
No 5. Wäskachtigh
mulliordh,                          3 tunnor 15 13/14 kappa.
No 6. Een åkertäppa
af sandjordh,                                    21 3/14 kappa.
                          Summa 16 tunnor 29 13/14 kappa.
No 7. Änghollmen i elfwen belägen
medh små wijdebuskar på några ställen
bewuxen, af groff hårdwals höö,        10 pallmar.
Item fräken och annat som till
boskap bärgias kan,                            6 palmar.
No 8. Nohlängen medh ahleskogh
ofwan till, wästra ändan nedan
afwen2 små wijdebuskar sampt storste3
deelen mitt uthi medh håhltufwor
öfwerwuxen, men een deel nordan
             Transporteras   16 palmar.


Transporteras                                    16 palmar.
till af skiön ängewall af hårdwall,          5 palmar.
Item maa walls höö,                            6 palmar.
No 9. Giärdesäng medh små wijde-
buskar och störste deelen medh små tufwor
öfwerwuxen, af maawall,                     6 pallar4.
Item hårdhwalls höö,                         11 pallmar.
                                           Summa  44 pallmar.
No 10. Een hästehage medh små
ahlebuskar bewuxen, beete till 2 hästar om ahret5
No 11. Een kalfwehaage och lambehage medh ahle-
skogh uthi, beete till ti6 koor om åhret.
Uthmarken samfällt medh sina tillstötan-
de grannar, nembligen Prästeröd, Kiällerödh,
Tufwe, Skalleredh, Långeredh, Nygåhl, Torsbo,
Mällerö, Bränna, hwilken uthmark
består een stoor deehl af bergh bewuxen medh
liungh och annan små grääsmark, hwar aff
boskapen sin föda winter och sommar
hafwa kan, item på samma uthmark hafwa
ofwanbemälte grannar een skogzbacke som dee
hulla7 fredh på, at grannarna understundom något
till giärdsle fång hafwa kunna. Dito wee-
debränne af eener och annan små skogh.
No 12. Een sqwalteqwarn brede widh gården som
höst och wåhr till gårdzens behof mahlas kan.
No 13. Een huusmans plattz medh kåhlgårdh.
Fleere lägenheeter finnes intet uthan dhet
fiske som brukas i elwen.


(Karttext:)
Torsboos ägor.
Nohl ängen.
Uthmarken gar8 in-till
Giärdes ängh.
Bahuus elf.
Elfan.
Giärdes ängh.
Hästehage.
Änghålmen.
Linda.


Amätt anno 1695 af Erich Kuus.


(Över skalan.)
Schala ulnarum.


_____________
1Fel för leermölla.
2Fel för äfwen.
3Fel för störste.
4Fel för pallmar.
5Fel för åhret.
6Fel för tu, tre eller tio?
7Fel för hålla.
8Fel för går.