N1:13b(Rubrik:)
Ge-ometrisk charta öfwer Röödh och Grunnerödh
i Bahuus lähn, Inlands fögderie och Wästerlandz sochn.


   Notarum explicatio.

Littra A. Röödh 1/2 mantahl skatte.   No 1. 2:ne kålgårdar och een kryd-
dehaage medh några plomman trää uthi.
              Åhrligit uthsädhe som hwart ähr såås.
No 2. Leerjordh mager,                                            4 tunnor 28 1/2 kappa.
No 3. Stark leerjordh,                                                             18 1/14 kappa.
                                                                  Summa  5 tunnor 14 8/14 kappa.
No 4. Ängen medh biörk, ahl och aspeskogh bewuxen,
som nyttias kan till löfgiörande, af maawals höö,                6 palma.
Item smått hårdwalls höö,                                                 6 palma.
                                                                      Summa   12 pallmar.
Uthmarken samfällt i muhlebeetet medh Wästelanna gårderna 4 hemman,
men sin skogh, giärdsle och weedebränne hafua dee på bemälte uthmark stycketahls
allt som skogen sigh beteer medh wäxten allt effter hwars och eens propor-
tion så medh dee andra gårdarna som denne och nohlgården i Wästelanna by,
uthi hwilken skogh eller uthmark är graan och eekeskogh till rijkelige giärdsle
och weedebränne hwar af i framtijden kan blifwa till huusebygnadt om han
intet förhastigt uthödes, item 3:ne insiöar i samma uthmark men doch intet
stoort af wärde at fiska uthi. Dito itt torp eller platz kallat.


No 5. På uthmarken
brede widh gården i
bäcken een såghqwarn
som denne gården alle-
na tillkommer, hwilken är upp-
bygdt 1691 men till samma qwarn
finnes ingen skogh på denna gårdzens
ägor uthan måste sigh den utur andra långt afsijdes skogen förskaffa
No 6. Een sqwalteqwarn brede widh som kommer denne gården till, hwar
uppå mahlas kan höst och wåhr.   No 7. Breede widh samma qwarn 2:ne sqwalte-
qwarnar som äro Wästeelandz gårderna tillhorige1.  Fleere lägenheeter finnes intet.
Littra B.  Grunnerödh 1/2 mantall crono.   No 1. Een kåhlgårdh af sandjordh, item
i samma kahlgårdh2 60 stänger humblegardh3. Åhrligt uthsäde som hwart åhr såås.
No 2. Af sandjordh,                                                            4 tunnor 22 1/14 kappa.
No 3. Ödessåker af skarp sanjordh,                                    2 tunnor 2 12/14 kappa.
                                                                        Summa      6 tunnor 24 13/14 kappa.
No 4. Ängen som är hemma i giärdet ganska lijtet af
wärde till höö medh liungh merendels öfwerwuxen sampt eenebuskar och an-
nat buschagie bewuxen af smått hårdhwalls höö,                                     2 1/4 palm.
No 0. Een ängh afsijdes i från gården in uthi Amnerodz4 ängh af måwall,   1 palm.
Item af hårdwalls höö,                                                                            2 1/2 palm.
                                                                                                Summa  5 3/4 palm.
Uthmarken samfällt medh sina tillstötande grannar medh
liungh, eene och annan små skogh bewuxen, hwar af dee sitt weedebränne hafwas
kunna, item på samma uthmark är liungh och annan små grääsmark som
dee till små creatur hafwa kunna. Fleere lägenheeter finnes intet.


(Karttext vänstra:)
Wistlannas uthmark.
Ängen.
Samfälte uthmarken.
Brännas ägor.


(Karttext högra:)
Uthmarken.
Uthmarken.
Skallbakke.
Torskoz ägor.
Prästerödz ägor.


Afmätt anno 1695 af Erick Kuus.


(Över skalan:)
Schala ullnarum.


______________
1Fel för tillhörige.
2Fel för kåhlgårdh.
3Fel för humblegårdh.
4Fel för Ainnerödz?