N1:14a(Tom sida:)
Giötheborgh och Bahuus lähn, Kyrkeby, Korszwattnet och Bookedahlen i Inlandz
fogderie, Söndre och Nordre härader belägne.


No 14.
Kiörckiobyn uti Giörlunda sochn, Nordre härad
Korswatnet    }
Bookedahlen.        Uti Rommelade sochn, Söndre härad

Reviderad anno 1708.