N1:14b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Kyrckeby, Kårswattnett
och Bookedalen i Inlandz fögderie.


No.                       Notarum explicatio.
     Nordre häradh, Giörlanda sochn.

1.  Kyrkeby 1 mantahl crono, huusen äro behållna
     Giärdesgårdarna af steen som hwart åhr behöfwa reparation.
     Samma gårdh belägen 1 1/2 mijhl ifrån Bohuus, 4 1/2 mijhl
     fran1 Uddewalla, landzwägen derimillan går igenom
     gårdzens ägor, hwar af gården lijder een stoor skada på
     dess aker2 och ängh.  Åkerjorden eensädhe, een
     deehl myckit stark, som medh stoor möda 3:ne par dra-
     gare för een plogh kunna hinna uppbruka.

No.
2.  Af blååleera,                                           5 tunnor 6 2/7 kappa.
3.  Stark blååkeera,                                     5 tunnor 19 1/14 kappa.
4.  Rööfeema,                                                            14 1/7 kappa.
                                                     Summa 11 tunnor  7 1/7 kappa.
5.  Ängen myckit lijten, skarpen och
     mager medh tufwor alldeles bewuxen hårdwals höö,   5 27/91 palm
     Koohagen samfällt medh sina tillstöötande grannar medh
     små grääsmark och tufwor bewuxen, beete till 4 koor.
     Uthmarken samfällt medh små liungh och grääsmark be-
     wuxen emillan bergen, hwar af boskapen sin föda hafwa kan.
     Fleere lägenheeter finnes intet, uthan dhet fiske som kan bru-
     kas i Salltesiöön hwilken skiuter sigh straxt in till dess ägor.


No.   Söndra häradh, Rommelandz sochn.

     Litter A.  Korszwattnet 1/8 mantahl crono husen mee-
     rendeels behålldne, giärdesgården af steen som hwart åhr behöfwer
     reparation, belägit 1 mijhl ifrån Bohuus.
1.  3:ne små kåhlgårdar till samma hemman.
2. Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås, hwilken jordh upp-
     hugges medh hackor emillan bergen, sanjordh,               19 3/14 kappa.
3.  Ödes åker af mager sandjordh,                                      17 kappa.
                                                                 Summa  1 tunna 4 3/14 kappa.
4.  Ängen till samma hemman myckit lijten som nu
     merendeels medh liungh är bewuxen af maa och stäggblandat höö,  1 palm.
     Uthmarken samfallt medh störste deelen af Romelandz sochn hwilken
     skiuter sigh rundt om dess ägor, medh liungh och annat smått muhlebeete, be-
     te bewuxen hwar af booskapen sin föda hafwa kan bådhe
     winter och sommar.  Fleere lägenheeter finnes intet.


No.   Söndra häradt, Rommelandz sochn.
     Littra B.  Bookedahlen 1/8 mantahl crono, huusen odogliga.
     Giärdesårdarna af steen som åhrligen behöfwa repara-
     tion, belägit een mijhl ifrån Bohuus.
1.  Een lijten kåhlgårdh.
2.  Jorden eensädhe af sandjordh,                           19 3/14 kappa.
3.  Ödes åker dito,                                                   2 9/14.
                                                               Summa   21 6/7 kappa.
     Hwillken jordh upphugges medh hackor emillan bergen.
4.  Ängen myckit skarpen och mager, bewuxen medh eek,
    book och eener af hårdhwalls höö,                           2/4 palm.
5.  Een lijten kalfwehaage bewuxen medh små eener, beete
     till 2:ne stycken kalfwar om åhret.  Uthmarken sam-
     fällt medh störste deehlen af samma sochn, be-
     wuxen medh liungh och små grääsmark emellan
     bergen hwar af booskapen sin föda både winter och
     sommar hafwa kan.  Fleere lagenheeter3 finnes intet.


(Karttext vänstra:)
Giltårps ägor.
Uthmarken.
Koohäge.
Kyrkebyz ägor, ibidem gå in till på denne sijdan.
Kåhltwetz ägor.
Håbärgz och Tårbyz ängh.
Halleby ägor.
Giörlanda kyrcka.


(Karttext mitten:)
Lacus Kårswattnet.
Uthmarken.
Dito uthmark.


(Karttext höger:)
Uthmarken.
Uthmarken.
Uthmarken.
Clättåhes ägor.


Afmätt anno 1696 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


______________
1Fel för från.
2Fel för åker.
3Fel för lägenheeter.