N1:15b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Khlåföhn och Thrädahl
i Inlandz fögderie


          Notarum explicatio.

     Söndre häradt, Lycke sochn.
     Littra A. Klåfweröön, annex hemman, 1 mantahl.
     Belägit widh Marstrandh på een kring fluten öö.
     Huusen behålldne, giärdesgårdarna af steen.
1.  Kåhlgårdh till samma hemman om 828 quadrat allnar.
     Åkerjorden eensädhe som hwart åhr såås och kan upp-
     brukas medh ett par dragare för een plogh.
2.  Af sandjordh medh något mull beblandat,     1 tunna 5 13/14 kappa.
3.  Aff sandhfeema,                                                      26 1/7 kappa.
4.  Af sandjordh,                                                           8 4/7 kappa.
                                                         Summa  2 tunnor 8 9/14 kappa.
5.  Engen emillan bergen belagen1, een deehl medh små
     eekeskogh bewuxen, af maablandat groof höö, in alles    10 pallmar.
6.  Een lijten kalfhage emillan bergzklipporna medh små
     buschage bewuxen, beete till 2:ne kalfwar om åhret.
7.  Een lijten beeteshaage medh små eek bewuxen, beete till 3 koor.
8.  Een lijten hollme merendeels af bärgmark bestående,
     beete till 2:ne stycken bockar om åhret.
9.  Uthmarken samfällt medh dhe andre 3:ne gårdar-
     ne på samma öö, hwilken öö eller uthmark är mee-
     rendeels bestående af bergh och onyttigh mark, hwar emillan
     är till att finna nödhtorfftigt muhlebeete till creaturens föda.
10. Fiske i Salltsiöön som går rundt omkringh dess ägor.
     Fleere lägenheeter finnes intet.


     Dito Söndre häradt och Torszby sochn.
     Littra B. Trädahl 1/2 mantahl crono, belägit på slätt-
     bygden 3 3/4 mijhl till nämsta skogzbygen, 3/4 mijhl
     till fästningen Bahuus, giärdes gårdarna af steen
     som åhrligen behöfwa förbättringh.
2.  Kåhlgårdh medh några krikonträä uthi.
     Åkerjorden eensädhe som hwart åhr såås hwilken jordh
     ey mindre kan uppbrukas än medh 3:ne par dragare,
3.  Af feemleera medh sough,                            1 tunna 10 kappa.
4.  Stark mager leera,                                       3 tunnor 14 3/7 kappa.
                                                      Summa      4 tunnor 24 3/7 kappa.
5.  Ängen deehl medh små ahle uthi, elliest
     myckit mager, een deehl af starrblandat maahöö,   6 palmar.
     Dito hårdhwalls höö,                                             2 palmar.
                                                                Summa     8 palmar.
6.  Een beeteshaage meerendeels aff bergmark
     bestående, beete till 6 stycken nööt.  Uthmarken
     samfällt medh störste deehlen af sochnen medh små
     grääsmark bewuxen emillan bergen, hwar aff booskapen
     sin föda hafwa kan.  Fleere lägenheeter finnes intet.


(Karttext nedre.)
Uthmarken.
Uthmarken.
Öster Trädahlz ägor gå intill.
Stabbyz hage.
Stabbyz ängh gåår in till.
Botårpz ängh.


Afmätt anno 1696 af Erich Kuuse.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


______________
1Fel för belägen.