N1:16b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer skattehemmanet Kålstårp.
i Bahuus lähn, Inlandz fögderie och Haresta sochn belägit.


            Notarum explicatio.

Littra A.  Kållstorp, 1 mantahl skatte.
No 1.  Een kåhlgårdh medh några små plommon och krijkon trää uthi.
                Åhrligit uthsäde som hwart åhr såås.
No 2.  Godh leermölla,                               6 tunnor 16 3/7 kappa.
No 3.  Starck leera,                                    2 tunnor 3 11/14 kappa.
No 4.  Feem leera,                                     1 tunna 16 5/7 kappa.
No 5.  Feema medh sandh,                                      11 2/7 kappa.
                                                  Summa 10 tunnor 16 3/14 kappa.
No 6.  Ängen i giärdet till samma gårdh bestående,
hårdhwalls höö,                                                      18 pallmar.
No 7.  Dito een sqvalteqvarn i samma äng breede widh gården som
kan mahlas på höst och wår när stor flood är till gårdzens behoff.
No 8.  Een koohage brede widh gården medh något ahleskogh bewuxen,
beete till 4 stycken koor om åhret.
Till ofwanstående gårdh är een samfällt uthmark, hwilken är
bewuxen medh liungh och annat smått muhlebeete till creatures
näringh och uppehälle.
Fleer lägenheeter finnes intet til denne gården.


(Karttext:)
Tårrebräckas ägor mädh denne gårdens uthmark.
Tårre-bräckas ängh.
Ängen.
Fladebyz ängh.


Afmätt anno 1695 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.