N1:17b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer chronohemmanet Tårp i Bahuus lähn,
Tanumb häradt och Luur sochn belägit.


     Notarum explicatio.

Torp, 2:ne1 cronohemman, men anno 1666 förmedlade till
1/2wa,  littra A, Är den eene gården som nu är i bruk.
Littra B. Är den andra gården som nu är ödhe och
uppfördes till reefningh sampt nu widh
skattläggningen pröfwades ey högre kunna swara
än till 1/4 mantahl men doch af lijka storleek
emot gården littra A, som är frälse.
No 1.  Een kåhlgårdh om 1 3/14 kappelandh
Åhrligt uthsäde till bägge desse gårdar som hwart
   åhr såås.
No 3.  Een åkertäppa af sandjordh om,                                      1 13/14 kappa.
No 4.  Leermölla om,                                                  4 tunnor 16 9/14 kappa.
No 5.  Någet mager sandblandat leerjordh,
i dhet hon länge har legat ödhe,                                    1 tunna 23 4/14 kappa.
No 6.  Item leerjordh,                                                 1 tunna 17 11/14.
                 Till begge gerden,                  Summa         7 tunnor 27 13/14.
No 7.  Gierdes ängh widh bäcken i gierdet,                    9 1/2 pallm.
Item hårdhwalls höö ofwan för åkrarna,                         4 1/2 palm.
No 9.  Är een sqvalteqvarn i förbembde bäck hwar uppå
kan mahlas både höst och wåhr, frälsegården tilhö-
righ.
No 10.  Een lambehage som bägge desse gårdarna äre
lijka interesserade uti, beete till 5 lamb om åhret.
No 11.  Een kåhlgårdh, littra B, tillkommer om
  1 5/14 kappelandh.


No 12.  Är ängen som een deehl består uthaf höga backar
och bergh ofwan uppe widh uthmarken och een deehl af
sijdländt wall neder uth medh bäcken af maa-
walls höö,                                                 2 1/2 pallm.
Item smått hårdwall,                                  2 1/2 palm.
No 13.  Een lijten ängehaage som nyli-
gen är upptagen af uthmarken och in-
giärdat till ängh,                                                    1 pallm.
No 16.  Een ingierdat ängehage af mawals höö,    1 1/2 palm
                            Summa till bägge gårdarna,     14 1/2 pallm.
No 14.  Een särskillt uthmark till ofwanbemälte gårdar
som meerendeels består af bergh medh fur och graan-
skogh till rijkeligh giärdzle och wedebranne, item
een deehl medh måsar och sijdländt grääswall så
wall som liungmark, dett dee till sine creatur rijke-
lige muhlebeete hafwa kunna.
No 15.  Fiskewattn i friske siöön Tiern medh röskier,
noot och miärdar.
På ofwanbemälte uthmark är ett strijdigt stycke emil-
lan backe och torp som merendeels består uthaf berg,
een deehl måse och een deehl fiskewattn i samma
siöö Kiörn1.
Till.   No 2.  2:ne humblegårdar i giärdet uth-
medh berget om 140 stänger.
Fleere lägenheeter äro intet till at finna
uthan dee icke äro specificerade.


(Karttext:)
Appel-sätters ägor.
Måse.
Uthmarken.
Backas ägor.
Måse.
Tvistepas.
Ryrss ägor.


Afmätt anno 1694 af E. Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


______________
1Fel för Kiärn?