N1:18b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Åse-rödh i Bahuus
lähn, Tanumb häradh och sochn beläget.


          Notarum explicatio.

Littra A.  Åserödh, skattewraakz hemman 1 heelt mantahl,
men anno 1690 förfallit till cronan och anno 1691 förmedlat
till 1/2t, hvilchet och widh skattläggningen pröfwades eij högre
kunna stå eller swara till än 1/2t mantahl.
No 1.  Een kåhlgårdh om 2 3/14 kappelandh.
             Åhrliget uthsäde som hwart åhr såås.
No 2.  Sandjordh medh nagen1 mull beblandat,           1 tunna 14 1/14 kappa.
No 3.  Wååtachtigh sandjordh medh feenna beblandat,
No 4.  Röödh feenna,                                                 1 tunna 11 2/14.
No 5.  Mulljordh doch mager,                                                 21 2/7.
No 6.  Sandblandat leermölla,                                     1 tunna 10 1/2.
                                                             Summa          5 tunna 15 1/14.
No 7.  Ängen hemma i gierdet merendells sijdhlänt belä-
gen, af maawall,                                                           6 pallma.
Smått hårdhwalls höö ofwan widh bergen,                    7 1/2 palm.
Item i samma ängh ett stycke kiärr som myckit tien-
ligt är till att upprödia äng aff, medh små ahle och wijde-
buskar, sampt grääs tufwor öfwerwäxt, som een deehl
af samma kiärr bärgias nu till höö af små starr,             2 1/2 palm.


                                                  Transporterat 16 palmar.
No 18.  Een deehl i samma kiär medh
små liungh och porssrijs öfwerwuxet,
dhet dee bruka till sin boskaps föda.
No 10.  Een ängehaage som intagen är aff
uthmarken söder ifrån gården belägen,
är aff smått maa och hårdwalls höö,
tillsammans,                                                    4 1/2 palm.
                                                        Summa 20 1/2 palm.
No 11.  Till ofwanbemälte gårdh är een särskilt uth-
mark som merendels består af een dahls genom löper
de der uppå han hafwer sitt rijkeliga muhlebete
både af liungh och annor
grääsmark.
No 12.  Item på samma dahl
finnes ett sqwalteqwarne-
ståndh hwar uppå kan mahlas
höst och wår när stoor floodh
är till gårdzens behoof.
No 13.  Till förbemälte gårdh har han
fiskewattn i Salltsiöön som
han mächtar att bruka.
Fleere lägenheeter finnes intet
till denne gården uthan 2:ne
strandsittiore som denne
gården tager grundleija
aff no 14.


(Karttext:)
Bergh och Muhtorps2 ägor.
Twisteplatz.
Wijkz ägor möta.
Skougztorp ägor möta.
Måse.
Hällgierödz ägor möta intill siöön.
Ängen.
Skougztorps.
Uthmarken.
Oustorph och Lilla Anerås uthmark gräntzar in till.
Saltsiöön.


Afmätt anno 1694 Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


_______________
1Fel för någen.
2Fel för Muhltorps?