N1:19b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer cronohemanet Uhlmekirr
i Bahuus lähn, Tannumb häradt och sochn belägit.


            Notarum explicatio.

Littra A.  Ulmekiär, cronohemman 1/2t mantahl och nu widh skattläggningen
pröfwades at kunna swara för 1/2t.
Till ofwanbemelte gårdh är ingen egendteligh kåhlgårdh uthan dhe sättia sin kåhl
neder uthi åkerflaatan.
             Ahrligit1 uthsädhe som hwart åhr såås.
No 1.  Sandjordh,                                                3 tunnor 1 9/14 kappa.
No 2.  Wååtachtigh sandjordh,                             2 tunnor 22 11/14.
                                                      Summa          5 tunnor 24 kappar.
Ofwanbemälte jordemohn, no 2, tager een stoor skada aff watten dhet han
är mycket sijdhländt.
No 3.  Ängen aff maawall,                                         9 pallmar.
Item hårdhwalls höö,                                                 8 1/2 pallm.
                                                              Summa    17 1/2 pallm.


No 4.  Een lijten sqwallteqwarn som går allenast höst och wåår
när stoor floodh är till gårdzens tarff.
No 5.  Fiske i Salltsiöön som gräntzar intill uthmarken.
No 6.  Hwilken merendeels består af torra och onyttiga
bergh, men emillan bergen finnes åthskillige små dälder
och i synnerheet 3:ne stycken mååsar medh liungh bewuxen,
hwar aff boskapen sin föda rijkeligen hafwa kan.
Fleere lägenheeter äro intet till at finna till denne
gården aff hwariehanda natur dee wara kunde,
såsom af skogh, trää eller humblegårdar uthan dee
icke äro specificerade.


(Karttext:)
Esswijks ägor.
Grebbyz ägor gå intill.
Uthmarken.
Ängen.
Uthmarken.
Giszlerödhz ägor.
Giszlerödhz ägor.
Kråszekiärs ägor.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


_______________
1Fel för åhrligit.