N1:20c        Notarum explicatio.

Eigde består af 2:ne skattehemman af lijka stoor-
leek både i åker och ängh sampt byens andra egendteli-
ge tillhörige lägenheeter men nu widh skattläggningen
pröfwades hwardera ey högre kunna swara än till 3/4 delar.
I Tanumb häradt och sochn belägne.
Littra A.  Den wästra gården.
Littra B.  Den östra gården.
Till ofwanbemellte gårdar finnes ingen egendteligh kåhlgårdh.
            Åhrliget uthsäde till hwardera af desse 2:ne gårdar
som hwart åhr såås.
No 1.  Skarp sandjordh,                                                1 tunna 9 1/7 kappe.
No 2.  Sandmölla,                                                         5 tunnor 7 6/7 kappe.
No 3, 4.  Wååtachtigh sandjordh,                                  1 tunna 17 3/7 kappe.
           Summa till hwardeera gården,                             8 tunnor 2 3/7 kappe.
Ofwanbemelte jordemohner, no 3 och 4, taga een stoor skada
af Eidewadet i dhet att när wattnet alldrigh så lijtet wäxer
eller ökes står dhet mitt upp på åkrarna, säden till stoor
förkränckelse.
No 5.  Ödes åker af sandjordh, både törr och wäskachtigh om
1 tunna 15 4/7 kappelandh till hwardeera gården.
No 6.  Ängen mästeedeelen sijdhländt och består af een dahl
som löper neder till dhet första wattnet och kan kasta aff
sigh i medellmåttigh åhr, maawalls höö,                            14 pallmar.
Item smått hårdhwalls höö uppe på backarna wid bergen,  4 pallmar.
                     Summa till hwardera gården,                      18 pallmar.
No 7.  Uthmarken särskillt och belägen södhwäst ifrån gården
som beståår aff stoora bergh bewuxen medh liungh och
annat smått starrgrääs i dällderne.
No 8.  Item på förbemälte uthmark är att finna neder widh dhet
färska wattnet, afwen1 som till gården Wijk en skiön änge-
eller grääsmark som medh tijden så frampt den blef upp-
rögdh och kringhgierdat kunde höijas till gården.


No 9.  Fiske i dhet färska wattnet Eigde tiennet,
äfwen som cronogården Wijk.
No 10.  Een sqwalteqwarn i bäcken som löper uhr dhet färska
wattnet och i Salltesiöön hwaruppå kan mahlas höst och
wåhr när stoor floodh ähr, till gårdsens behooff.
Här inn till gräntzar Salltsiöön, på den södhwäst sijdan
hwaruthi bönderna på gården hafwa äfwen wäll fiske medh
dee fisketygh som een bonde kan sigh förmå att
hålla widh macht och bruka.
Till wästra gården littra A, ett särkillt stycke jordh widh nampn
Skallmerödh som afsijdes från gården i nordhost belägit är
och på samma jordh är att finna åker af sandjord á 5 7/14
kappeland, item ödes åker om 11 6/7 kappelandh.
Dito åhrligen höö af maa och hårdhwall 3 1/2 palm.
Till östra gården littra B, är och ett särskillt stor jordh,
Germunderödh benemnd, merendeels
i öster från garden7 belägit, aff
maawalls höö,                               2 1/2 pallm.
Item hårhwalls höö,                       1 1/2 pallm.
                               Summa          4 pallmar.
Fleere lägenheeter är intet till at finna
till denna gården, uthaf hwariehanda
natur dee wara kunna, uthan
dee icke äro
specificera-
de.


Littra C.  Cronohemmanet Wijk,
1 mantahl men nu widh skattlägningen
pröfwades ey meera kunna ståå
eller swara före än 3/4 mantahl.
Dito Tanumb häradt och sochn.
No 1.  Twänne kohlgårdar om
2 13/14 kappelandh.
Åhrligiet uthsäde som hwart
åhrs såås.
No 2.  Krookåkrarna af sandh-
iordh,                                              29 3/7 kappe.
No 3.  Sandjordh,               3 tunnor 9 5/7 kappe.
No 4.  Skarpare sandjordh, 1 tunna   6 5/7.
                      Summa          5 tunna 13 6/7 kappa.
No 5.  Ödesåker som beståår aff
sandjordh om 30 5/7 kappelandh.
No 6.  Ängen som mästedeelen består
aff maawalls höö och är bewuxen
medh någen ungh ekeskog,  19 pallmar.
Item hårdhwall,                   13 1/2 pallm.
Summa,                              32 1/2 pallm.
No 7.  Uthmarken särskillt och be-
lagen5 i wäster ifrån gården, som meerendeels består
aff stoora och höga bergh, hwaruppå är skiönt liungh
till booskapen och i dälderna annat smått grääs.
No 8.  Item på samma uthmark, neder widh dhet
farska6 wattnet ett skiönt stycke grääsmark
som wäll kunde upprödias och ingiärdas till ängh,
hwar af gården medh tijden kunde hafwa een stoor
nytta.
No 9.  Elliest hafwer denne gården halfparten
emot Eigde i dhet färska wattnet, hwaruti
fångas giäddor, mört och abbor, medh
noot, näät och snööre.
No 10.  Ett sqwallteqwarne städh neder i bäc-
ken som rinner uhr dhet färska wattnet och
i Salltsiöön som tillförende warit i bruuk
och widhmacht hålldne, men
nu alldeles ruineradh och
ödelagdh.
No 11.  Än hafwer denne gårdh een
särskillt uthmark belägen i
öster som till een deehl består
aff bergh hwilcka äro be-
wuxne medh liungh och een
deehl aff een mååse som be-
ståår aff skiön grääsmark
och een deehl aff tufwor, hwilcken
när torra åhr ähr kunde bärgias
till gården, så frampt den bleff
upprögd och omkringh giärdat.
Fleere lägenheeter finnes in-
tet till denna gården af hwarie-
handa natur den wara kunna,
uthan dee icke äro speci-
ficerade.


(Karttext:)
Halferödz agor2.
Litzleby ägor.
Boodahls och Halas ägor.
Näste-gårdz ägor gräntzsa in till.
Skalmeröd.
Broos ägor.
Ängen.
Germundrödh.
Liungmark.
Uthmarken till Eigde.
Halas ägor.
Ängen.
Uthmrken3 till Bärgh, Muhltårp och Lycke gåår in till.
Uthmarken till Wijk.
Eigde tiänet.
Måse.
Måse.
Kiämserödhz4 ägor.
Liunghmark.
Hälgerödhz ägor.
Skogztårps och Åtrats ägor.
Salt siöön.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuuz.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


________________
1Fel för äfwen.
2Fel för ägor.
3Fel för uthmarken.
4Fel för Kiämperödhz?
5Fel för belägen.
6Fel för färska.
7Fel för gården.