N1:21b(Rubrik:)
Geometrisk charta, Ryk 6 cronohemman, Tyft 1 crone i
Bahuus lähn, Tanumb häradt och sochn belägne.


           Notarum explicatio.

Littra A.  Tyfft, 1 mantahl men nu widh skattläggningen pröfwa
des ey högre kunna swara före än 3/4.
Till ofwanbemälte hemman är ingen egendteligh kåhlgardh1 uthan sättia
sin kåhl neder uthi åkerflaatan.
               Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 11.  Af leerjordh,                                   7 tunnor 27 9/14 kappa.
No 12.  Sandblandat leerjordh,                    1 tunna  30 4/15 kappa.
                                                Summa       9 tunnor 25 13/14 kappa.
No 13.  Ängen till förbenemde gårdhar ganska ringa, skarpen och mager uthi medellmåttigh åhr aff hårdh-
wals höö,                                                                                                   5 pallmar.
Item smått maawalls höö,                                                                           4 1/4 pallm.
                                                                                                Summa     9 1/4 pallm.
No 14.  Dessuthan hafwer denne gården 1 stycke jordh som afsijdes ifrån
gården belägit är uthi wäster, widh nampn Giöpan, på den nordre sijdan gräntzar Kyrcke-
rykz ägor in till och på den söndre sijdan Stoora Rykz ägor, som alldeles är belägit in uthi desse
2:ne byars ägendomar, men doch till ingen inkomst, i dhet att han lägger uthe medh dee
andra byarnas hambn och intet omkringh hängnat hwarken medh giärdesgårdh
eller steen, som meerendeels medh små liunghtufwor är bewuxen undantagan-
des ett lijtet bäckedragh som derigenom gåår.
Uthmarken samfällt medh effterfölliande grannar som gräntzar intill denne gårdzens ägor, no 15.
Nembligen Stora Ryk, 6 gårdar, Kyrcke Ryk 2:ne gårdar, Sootorp 1/2t, Hootorp 1/4,
Lyndbytorp 1, Lyndby 2:ne gårdar, Uthäng 1 gårdh, Nedre och Öfre Runstungh 2 gårdar,
som är gangska stoor af widden och gräntzar och in till andra ändan.  No 16. Medh liungh
bewuxen hwar af dee sin boskaps föda hafwa kunna.  Fleere leere lägenhee-
ter finnes intet till denne gården, uthan dee ju är specificerade.


Ryk, 6 heela mantahl af lijka stoorleek,
men nu widh skattläggningen pröfwades ey meera
kunna swara till än 3/4 hwardeera.
Gårdarna no 1 och 2 hafwa kållgårdar tillsammans om 3 2/7 kappelandh.
Gårdarna no 3 och 4, kåhlgårdh om 4 1/14 kappelandh.
Item gårdarna no 5 och 6, kållgårdh om 1 9/14 kappe landh.
        Åhrligit tuhsädhe till hwardera af desse 6 gårdar.
No 7.  Aff godh leer mölla,                             2 tunnor 16 3/4 kappe.
No 8.  Sandmölla,                                          2 tunnor 21 1/2 kappe.
No 9.  Leerjordh,                                           3 tunnor 2 kappor.
                Summa till hwardera gården,           8 tunnor 8 1/4 kappe.
No 10.  Ängen widh nampn Rykz maen består merendeels af sijdlänt
wall men rundt omkringh medh stoora bergh, undantagandes widh
den sijdan som weeter hem till gården och uthi samma ängh af maa-
waals höö till hwardera gården,                                           10 1/2 pallm.
Item een tract i samma äng wid bergen af hårdhwalls höö,    11 1/2 pallm.
No 11.  Ängen Korndahlen benämd, een deel medh ungh eekeskogh,
i den östra ändan bewuxen af mawalls höö, till huar gård,       1 2/3 pallm.


Item af hårdhwalls höö,                      2/3 pallm.
    Summa till hwardera gåden,        24 pallmar.
No 12.  Elliest hafwer denne byen een samfällt
Uthmark medh effterfölliande grannar, Kyrc-
keryck 2:ne gårdar, Sootorp 1/2, Hootorp 1/4, Tyfft 1,
Uthängen 1, Lyndbytorp 1, Lyngby 2:ne gårdar, Nedre
och Öfre Runstungh, hwilken är bewuxen medh
liungh och ganska stoor till widhen, hwar af deras crea-
tur sin födo rijkeligen hafwa kan.
No 13.  Een lijten sqwalteqwarn på förbenämde uthmark,
som denne by allena tillkommer hwar på kan
mahlas höst och wåhr när stoor flodh är till gårdzens behooff.
No 114.  Item een samfällt uthmark medh Kyrkerykz går-
derna, hwar uppå een tract finnes skiönt mulebete af liungh.
Fleere lägenheeter äro intet till at finna till desse of-
wanbemälte 6 gårdar, uthan att dee icke äro specificerade.


(Karttext:)
Kiörkerykz ägor stööta in till.
Sotårps ägor.
Giöpan.
Kiörkerykz uthmark.
Uthmark som ähr samfält.
Kiörkeryks och Ryks uthmark.
Rycks maa.
Bärgz ägor.
Kalleby ägor.
Ängen Korndahlen.
Kallebyz ägor.
Trätelandz ägor.


Afmätt anno 1694 af E. Kuuz.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


_______________
1Fel för kåhlgårdh.