N1:22b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer cronohemmana Semb och Wlfve-
skie i Bahuus lähn, Tannumb häradt och sochn belägne.


        Notarum explicatio.

Littra A.  Stora Ulfweskie chrono-
hemman, 1 mantahl och nu widh skatt-
läggnngen pröfwades at kunna bestå
för 1 heelt mantahl.
No 1.  Een kållgårdh om 1 5/14 kappa landh.
No 2.  Twänne små lyckor af sandhjordh om 2 11/14
kappelandh.
        Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 3.  Wååtachtigh mulljordh, 3 tunnor 11/14 kappa.
No 4.  Leermölla,                    1 tunna 16 1/14.
No 5.  Leerjordh,                    9 tunnor 16 2/7.
                              Summa   14 tunnor 1 1/7 kappa.
Ofwanbemälte jordhmohn, no 5, tager mycken skada
af röör som wäxer i åkeren hwar af säden


till sin rätta mognadt.
No 6.  Ödesåker om fyra och 1/2 kappe landh.
No 7.  Ängen belägen i gierdet medh stora bergh
uthi och rundt omkringh, af mawalls höö,   8 pallmar.
Item hårdhwalls höö,                                 9 1/2 pallm.
                                             Summa      17 1/2 pallm.
No 8.  Een koohage på den östra sijdan
om gården, beete till 3 koor om åhret.
No 9.  Een samfällt uthmark medh Lilla Ulf-
skie, Oppen och Tågerödh, bewuxen medh liungh
och annat muhlebeete.
No 10.  Een samfällt hambn medh Tågeröd som
merendeels består aff aff stora bergh, hwar
uppå finnes nagra1 små liungrabbor.
Fleere lägenheeter äro intet till at finna till denne
gården, uthan dee icke äro specificerade.


Littra B.  Norre gården i Neder Sämb,
cronohemman 1 heelt mantahl, men nu
widh skattläggningen pröfwades ey högre
kunna tåhla eller swara för an2 3/4 mantahl,
i bya lagh medh itt annat cronohemman
af lijka stoorleek både i åker och ängh,
som och tillförene är förmedlat till 3/4 mantall.
Een kållgårdh till hwardera gården om
1/2 kappelandh.
Åhrligit uthsäde till hwardera af desse gårdar
som hwart åhr såås.
No 1.  Leermölla,                              6 tunnor 24 1/2 kappa.
No 2.  Magrare leermolla3,                              26 5/14 kappa.
No 3.  Starck mager jordh,                1.             6 11/14 kappa.
           Till hwardera gården, summa  8 tunnor 25 9/14 kappa.
No 4.  Ängen består meerendes till desse


gårdar aff hårdhwall,                           12 pallmar.
Item af maawall widh åån,                     4 1/2 pallm.
   Summa till hwardera gården,           16 1/2 pallm.
No 5.  Elliest hafwer desse 2:ne gårdar
een samfällt uthmark medh dee
andre gårdarna Sämb, som är ganska
ringa och lijten, medelst dee andre der
omkringh liggande grannars in till
gräntzande uthmarker, hwilcken är bewux-
en medh liungh och annat smått muhlebeete.
Fleere lägenheeter äro intet till at finna
till desse gårdar aff hwariehanda na-
tur, dhe wara kunde uthan dee icke
äro specificerade.


(Karttext:)
Öfwere Säembz ägor.
Ängen.
Siärbos ägor
Neer Sembs ägor.
Neer Semb.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuuz.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


______________
1Fel för några.
2Fel för än.
3Fel för leermölla.