N1:23c          Notarum explicatio.

Littra A och B är Gården, 2:ne cronohemman aff
lijka stoorleek, men nu widh skattläggningen pröfwades ey
högre kunna swara till an 3/4 mantahl hwardera.
No 1.  Een kåhlgårdh till hwardera gården.
        Åhrligit uthsäde till hwardera gården som hwart åhr såås.
No 2.  Leermölla,                                                     2 tunnor 23 13/14 kappa.
No 3.  Wäskachtigh jordh elle berghsugh kallat,        1 tunna    7 7/14 kappa.
No 4.  Sijdläntt mulljordh som wattnet
säden der på een stoor deehl förkränke när
floodh är,                                                                 2 tunnor 10 1/7 kappa.
No 5.  Leerjordh,                                                     4 tunnor 2 7/14 kappa.
No 6.  Åker som nyligen är upptagen och
ett åhr tillförenne har burit säädh aff
mager mulljordh,                                                                     9 13/14 kappa.
     Summa till hwardera gården,                            10 tunnor 22 kappa.
No 7.  Ängen i gierdet widh bäcken som giör
skilldnaden emillan Hallen och denne gården, aff
maawalls höö,                                                       2 1/2 pallm.
Item smått hårdhwalls höö,                                    4 1/2 pallm.
No 8.  Ängan till denne gården som een stoor
deehl består af höga bergh och een deehl medh tuf-
wor öfwerwuxen, af smatt1 maa och
hårdwalls höö, tillsammans,                                    7 1/2 palm.
    Summa till hwardera gården,                            14 1/2 palm.
No 9.  Een kalfhage till hwardera gården,
beete till 2 kalfwar om åhret uthi hwar hage.
No 10.  Een samfällt uthmark medh
Heede och Munxerödh, den dee häfda
tillsammans som meerendeels består aff
bergh så näär som några beetes dälder der
emillan.  Item på samma uth-
mark een sqwallteqwarn som denna
gården allena tillkommer, hwar uppå
dee om höst och wåhr till gård-
sens behooff mahla kunna.
No 11.  Een samfällt uthmark medh
Hallan och Munxerödh som och
meerendeels består uthaf bergh der
iämpte medh liungh och annan grääs mark bewuxen, dhet dee till sine creaturs
uppehälle rijkeligen hafwa kunna.
Fleere lägenheeter äro intet till att finna till denne gården af hwariehan-
da natur dee wara kunna, uthan dee icke äro specificerade.


Littra B.  Lilla Hoghem cronohe-
man 1/2t, men anno 1690 förmedlat till
1/4 dels och nu widh skattläggningen
pröfwades att kunna stå och swara
till 1/4 deels mantahl.
Till bemelte gårdh är ingen egendteligh kåll-
gårdh uthan sättia sin kåhl uthi åkerflaten.
   Åhrligit uthsäde som hwart åhr såås.
No 1.  Leermölla,                               1 tunna 26 kappa.
                                   Summa           5 tunnor.
Ödes åker som berächnas till höbolet, 2 tunnor 13 kappa.
Till ofwanbemälte gårdh är ganska ringa ängh
som är belägen merendels neder kringh


åkrarna och derjempte medh alldeles små
ungh liungh öfwerwuxen så att dhet
ey kan bergias till höö allt som är in-
gierdat uthan den lille deehlen innwidh
åkrarna som är af smått maa och
hårdwall, tillsamman,                    5 1/2 palm.
Ifrån no 6 och 7, gräntzar uthmarken
uth emot Fosshem och Torps ägor och
ingen wiss skilldnat der emillan af gran-
narne kan framwijsas, uthan dee häfda medh sin
booskap tillsammans, hwilcken meerendeels medh
skiönt liungh öfwerwuxen är så när som några
små stycken deremillan af grääs mark dhe till sin
boskaps föda rijkelig både winter och sommar bruka
kunde.  Fleere lägenheeter finnes intet.


(Karttext:)
Heea uthmark gåår intill på denne sijdan.
Uthmarken till Heeda, Mungserödh och denne byen gräntzsar intill.
Uthby teeghz ägor.
Ängen.
Heeas ägor.
Mungserödz ägor.
Uthmarken som ähr samfält gräntzsar intill.
Hallan.
Stora Hog-hems ägor.
Liungmark.
Stoora Hiälhem och Präst-tårpz uthmark går till.
Uthmarken som ähr samfält grantzsar2 in till.
Hallans ägor.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuusz.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


___________
1Fel för smått.
2Fel för gräntzsar.