N1:24b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Tägneby 4 cronohemman i Bahuus
lähn, Tanumb häradt och sochn belägne.


         Notarum explicatio.

Littra A. Tegneby 4 heela hemman, aff lijka lägenheeter och godheet, anno
1685 förmedlade till 3/4 mantahl hwardeera och anno 1691 förmedlade
till 1/2t mantall, hwar widh dee nu widh skattläggningen pröfwades kunna swara för.
Littra A och B är båttzmans hemman.  Littra C. Dragoune rusthålld.  Littra D. Pro-
phossens hem wist under maior Falkengreens compagnie som är af lijka
stoorleek.  Till gården litter C. Een kåhlgårdh der uthi, 30 stänger humble-
gårdh och derjempte är dee andra gårdernas kåhlgårdz plattzer, men
ingen deera i bruuk meer än denne allenna.
          Åhrligit uthsädhe til hwardera gåden som hwart åhr såås.
No 2.  Leermölla,                                              2 tunnor 3 4/7 kappa.
No 3.  Magrare leermölla,                                  2 tunnor 28 3/4 kappa.
No 4.  Sandhmölla,                                                         11 1/7 kappa.
No 5.  Swartmolla1,                                                        15 1/14 kappa.
No 6.  Swartmölla medh sandh beblandat,                       12 7/14 kappa.
No 7.  Sandjordh,                                              1 tunna  2 13/14.
No 8.  Leerblandat mulljordh ganska mager,       1 tunna 26 7/14.
No 9.  Ödesåker,                                                                8 4/7.
 Summa till hwar gårdh som uthsås och är i bruk, 9 tunnor 12 6/14 kappa.
No 10.  Ängen meerendeels sijdlänt och slätt belägen så när
som der mitt uthi är een stor högh bergåås som grantzar2 ifrån gården
uthi södost, men på den söndre sijdan medh stora höga bergh medh liungh-
mark, derjempte öfwerwuxen som dee hafwa samfällt mulebete
der uppå medh Litzleby och Broo, af maawalls höö på ängen till
hwar gårdh,                                                             6 1/2 pallm.
Item hårdwalls höö,                                               10 pallmar.
               Summa till hwar gårdh,                           16 1/2 pallm.
No 11.  Item i sam ängh i åån är een sqwalteqwarn till denna gården som
alla 4 hemmanen äro lijka interisserade uthi, hwar uppå till gårdsens behoff
höst och wår mahlas kan.
No 12.  Een samfällt uthmark medh 2:ne andra gårdar der intill stöötande, nembligen Litzleby och Hwijtlöcke,


bewuxen med små ungh liung och an-
nat smått muhlebeete i dälderna,
till booskaps nödtorfftige uppehälle.
No 13 och 14.  Är den samfällte uthmarken
som ofwanbemelt är medh Broo och Litz-
leby ingierdat uthi ängen.
No 15.  Een swijnehage bredewidh går-
den som alla 4 gårdarna äre lijka
interesserade uthi.
Fleere lägenheeter finnes här till intet.


(Karttext:)
Hvitlyckes ägor.
Stufvenes ägor.
Uthmarken.
Lilla Giälhemes ägor.
Ängen.
Liungh-mark.
Ängen.
Samfält med Letzsleby och Broo.
Broos ägor.
No 30, dito qvarn.


Afmätt anno 1694
af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.

 ____________
1Fel för mölla.
2Fel för gräntzar.