N1:25b(Rubrik.)
Geometrisk charta öfwer cronohemmanet Biörneröd 1/2 mantahl i
Bahuus lähn, Tanumb häradt och sochn belägit.


        Notarum explicatio.

Littra A.  Biörnerödh cronohemman 1/2 mantahl och nu widh skattläggnngen pröfwades
kunna swara för 1/2 mantall.
Littra B.  Een kåhlgårdh om 1 3/14 kappe landh.
             Åhrliget uthsäde som hwart åhr såås.
No 1.  Leermölla,                                                                            2 tunnor 28 3/14 kappa.
No 2.  Mager leera,                                                                         2 tunnor 19 7/14 kappa.
No 3.  Sandmölla,                                                                            1 tunna  6 5/14 kappa.
No 4.  Sandhjordh,                                                                          1 tunna 9 7/14 kappa.
No 5.  Dessuthan fins och een åker belägen norr ifrån gården, af  sandmölla, 15 1/7.
No 6.  Ödesåker på den södra sijdan om gården som legat öde 8 eller 10 års
tijdh, af sandjordh,                                                                           1 tunna 29 9/14 kappa.
No 7.  Ängen bewuxen medh smått ahlerijs neder widh bäcken som pröfwas effter dess storleek,
ganska ringa wora till höö, men kan lijkwist i medellmåttig åhr af maawals höö, 10 pallmar.
Item af hårdwalls höö,                                                                                       3 1/2 palm.
No 8.  Elliest hafwer denne gårdh een samfällt uthmark som gräntzar uthifrån
denne gårdzens ägor, no 10, 9, medh effterfölliande grannar, nembligen Stora Ryk, Kiörke-
ryk, Sootorp, Tyfft, Hootorp, Nedre och Öfre Runstungh, Lyngbytorp, Lyngby, Uthängen som medh
den söndre sijdan gräntzare in till hwitt och trättelandh, bewuxen medh liungh till creaturens creaturens torfftige uppehälle.  Fleere lägenheeter finnes intet af hwariehanda natur dhe
wara kunne.  Uthan dee icke äro specificerade.


(Karttext:)
Rungstångz och Uthängz ägor.
Hootårps ägor.
Uthmarken.
Den samfälte uthmarken.


Afmätt anno 1694 af E. Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.