N1:26b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer skattehemmanett Lycke och cronohemmanett Hvitlycke
i Bahuus lähn, Tanumb häradht och sochn belägne.


         Notarum explicatio.

Littra A.  Lycke 1 mantahl och nu widh skattläggningen pröfwades ey kynna
swara meera till än 3/4 mantahl.
No 4.  Een kåhlgårdh om 2 1/14 kappa landh.
          Åhrligit uthsädhe som hwart åhr åhr såås.
No 5.  Sandjordh,                                                        1 tunna 4 9/14 kappa.
No 6.  Leer molla1,                                                      9 tunnor 28 5/14 kappa.
No 7.  Mager leerjordh,                                                               6 5/14.
                                                                    Summa  11 tunnor 7 5/14 kappa.
No 8.  Till ofwanbemälte gårdh är een ganska mager och ringa
ängh aff hårdwalls höö,                                                           3 pallmar.
Item maawalls höö,                                                                8 1/2 pallm.
                                                                        Summa        11 1/2 pallm.
No 9.  Een kalfwehaage på den wästre sijdan om gården, beete till
twå kalfwar om åhret.
No 10.  Ett stycke särskillt uthmark som denne gården allena tillkommer medh skönt
liung och annat muhlebeete, sampt någre små lööfbuskar bewuxen, men deruthom
weet ingen aff dess tillstöötande grannar att framwijsa någn wiss skilldnadt
dem emillan, uthan hambna till sammans, som är Fossen, Surtungh och denna
gården hwar uppå dee hafwa sitt nödhtorfftige muhlebeet.
No 11.  Een sqwallteqwarn som denne gården allena tillkommer hwar uppå mah-
las kan till gården hööst och wåhr när stoor floodh är.
Fleere lägenheeter äro intet till at finna till denne gården af hwariehanda natur dhe
wara kunna, uthan dee icke äro specificerade.


Littra B.  Hwitelycke 1/2 mantahl och nu widh skattläggningen pröfwades
att kunna stå och swara för samma 1/2 mantahl.
No 2.  Een kåhlgårdh om 13/24 kappe landh, item i samma kållgårdh, 50 stänger humblegårdh.
             Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 3.  Leermölla,                                                 4 tunnor 11 1/7 kappa.
No 4.  Milldare leermölla,                                     1 tunna 2 2/7 kappa.
No 5.  Wååtachtigh leeriordh,                                             17 13/14 kappa.
No 6.  Mager leera,                                                            28 2/7 kappa.
                                                             Summa  6 tunnor 27 1/2 kappa.
No 7.  Förestående hemman finnes wara ganska ringa uti ängh, i dhet ingen annor ängh
finnes till gården än den i giärdet emillan åkrarna belägne är som doch lijkwäll kan
kasta aff sigh i medellmåttigh åhr aff maawalls höö widh bäcken,      8 1/2 pallm.
Item smått hårdhwalls höö,                                                              4 pallmar.
                                                                                    Summa    12 1/2 pallm.
No 8.  Elliest hafwer denne gården een samfällt uthmark medh effterfölliande grannar, nembligen
Tägneby 4 gårdar, Wästerby 1 gårdh, som gräntzar uth wäster ifrån no 9 och 10,
bewuxen medh liungh och annat smått muuhlebeete i däldarne till creaturens
rijkeliga spijsningh och uppehälle.
Fleere lägenheeter är intet till att finna till denne gården af hwariehanda natur dee
wara kunna, hwarken medh skogh eller andra lägenheeter wijdare än som specicerat är.


(Karttext vänstra:)
Surtungz ägor.
Qwarn.
Fåsshems ägor.
Uthmarken.
Uthmarken.


(Karttext högra:)
Wästerbyz ägor.
Uthmarken.
Tufvenes ägor.
Lägnebyz ägor.


Afmätt anno 1694 af E. Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum._______________
1Fel för mölla.