N1:27b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer cronohemmanet Orreklep
och Lycke i Bahuus lähn, Tanumb häradt och sochn belägne.


       Notarum explicatio.

Littra A.  Lycke 1/2t mantahl och nu widh skattläggnin-
gen pröfwades att kunna stå för samma 1/2wa mantahl.
No 1.  Een kållgårdz täppa på den wästra sijdan om stugun
om 1 9/14 kappelandh.  Item een kryddehaage om 6/7 kap-
pe landh och i samma hage 30 stänger humblegårdh.
               Åhrliget uthsäde som hwart åhr såås.
No 2.  Leermölla,           2 tunnor 10 11/14 kappa.
No 3.  Leerjordh,           2 tunnor 26 1/14 kappa.
No 4.  Skarp leerjord,    1 tunna  14 3/14 kappa.
No 5.  Sandmölla,                        20 9/14.
                 Summa         7 tunnor  7 5/7.
No 7.  Ödes åker som
består af mager leer-
jordh om 3 9/14 kappe
landh.
Ofwanskrefne jorde
måhner no 3 och 4,
äro ganska ofrucht-
samme i dhet att rören tager öfwerhanden och mästedelen
af säden derigenom blifwer förqwafd och ey kan komma
till sin rätta mogningh eller wäxter som nogsampt
ståår för ögonen at see.
No 6.  Ängen består till een deehl aff
maawall,                                                    3 1/2 pallm.
Item hårdhwall,                                         11 pallmar.
                                             Summa        14 1/2 pallm.
No 8.  Een samfällt uthmark medh effterfölliande gran-
nar, nembligen, Mulltorp, Bergh och Unnerbergh,
belägne wäster ifrån gårdhen och gräntzar uth
no 9 och 10, hwaruppå finnes / oansedt
hon meerendeels består af bergh / skiönt muhle-
bete som dee till sin boskapsföda om sommaren
hafwa kunna.  Fleere lägenheeter fin-
nas intet till denna gården af hwariehanda dhet
wara kunde, uthan den icke äro specificerade.


Littra B.  Orrekläpp 1 mantahl och nu widh skatt-
läggningen pröfwades att kunna ståå för samma 1 mantahl,
till hwilken gårdh finnes ingen kåhlgårdh.
       Åhrligit uthsäde som hwart åhr såås.
No 1.  Leermölla,                                 8 tunnor 22 3/14 kappa.
No 2.  Skarp mager leera,                    3 tunnor 30 13/14 kappa.
                                 Summa             12 tunnor 21 1/7 kappe.
No 3.  Ödesåker som 4 åhr ligget i linda, om 2 tunnor 1 3/7.
kappelandh.
No 4.  Een ängh widh nampn wästerängen bestående mästedelen
af hårdhwall,                                            3 pallmar.
Item maawall,                                          1 1/2 pallm.
No 5.  Nohlängen bestående
af maa och hårdwall, 3 1/2 palm.
No 6.  Item een ängh widh
nampn Haagebogen som i
medellmåttigh åhr kan ka-
sta af sigh af maa och
hardhwalls1 höö, 8 pallmar.
            Summa 16 pallmar.

No 7.  Een samfällt
uthmark medh effterfölliande grannar, nembligen.
Kyrckwijk 2 gårdar, Stora Ryk 6 gårdar
och Broo 2:ne gårdar, bewuxen medh liung
och annat skiönt muhlgebee.
No 8.  Elliest finnes 1 stycken jordh, Kyrckiojorden benämd,
som denne gårdens åboer bergia till höö och gifwa der-
före till Tanumb kyrckia 7 skiäpper korn i
landskylldh om åhret.
Fleere lägenheeter äro intet till att finna till denne
gården, af hwariehanda natur den wara kunna medh
fiske, skogh, qwarn eller qwarneställen, trää eller humblegårdar,
uthan dhe icke här äro specificerade.


(Karttext:)
Uthmarken.
Hagebogen.
Unnerbärgz ägor.
Broos ägor.
Wäster ängen.
Halas ägor.


Afmät anno 1694 af Erich Kuuz.


______________
1Fel för hårdhwalls.