N1:28b



(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer cronohemmana Ougstårp och Sotårp
i Bahuus lähn, Tanumb häradt och sochn belägne.


         Notarum explicatio.

Littra A.  Oustorp, 2:ne heela hemman aff
lijka stoorleek, anno 1675 förmedlat till 3/4
mantahl och anno 1691 förmedlat till 1/2t mantal,
som nu widh skattläggningen pröfwades ey högre
kunna swara än till 1/2t, som är gården littra
B.
Till gården littra A.  Een kåhlgårdh no 1,
om 4 3/14 kappelandh.
Dito gården littra B.  Een kåhlgardh1
om 1 13/14 kappelandh.
     Åhrligit uthsäde till hwardera gården som
    hwart åhr såås.
No 2.  Leermölla,                       2 tunnor 16 1/14 kappe.
No 3.  Magrare leermölla,          2 tunnor 14 7/14.
No 4.  Skarpare leera,               1 tunna    7 9/14.
Summa till hwardera gård,          6 tunnor  6 3/14 kappe.
No 5.  Ängen i gierdet består meerendeels aff
hårdhwalls höö och är belägen omkringh åkrarna
och gräntzer uthi öster in till lilla åån
som giör skilldnaden emillan Stora Aneråås
ägor och denna byen,                     9 pallmar.
Item maawall widh samma åå,        4 pallmar.
No 6.  Elliest hafwer denne byn
enn ängh widh nampn Ödhegårdzän-
gen, belägen afsijdes ifrån gården,
meerendeels uthi söder in till Lilla
           Summa latern                 13 pallmar.


                     Transport                                               13 pallmar.
Anerås gierde, på denna sijdan om åån een deehl
medh några små liunghtufwor och liungh öfwer
wuxen, een deehl af hårdhwals höö till                            2 pallmar.
Item maawalls höö,                                                        1 1/2 pallm.
Summa till hwardera gården.                                        16 1/2 pallm.
No 7.  Till ofwanbemellte by är een deehl särskillt uthmark som denne
byen egendteligen tillhörer, men icke weeta förwisso huru långdt dhet sigh
sträcker eller hwar rätta skilldnaden är, uthan strax blir samfällt
medh dess omliggande grannar, Lilla Aneråås och Skogztorp, be-
wuxen medh liungh och annat smått muulebeete.
Fleere lägenheeter ägo intet till at finna till denne gården uthaf hwariehanda
natur dee wara kunna, uthan dhee icke äro specificerade.


Litra C.  Sotårp 1 mantahl, anno 1685
förmedlat till 1/2th och nu widh skattläggnin-
gen pröfwades ey högre kunna swara före
än till 1/2t.
No 1.  Een kåhlgårdh om 2 1/7 kappe landh.
        Åhrligit uthsäde som hwart åhr såås.
No 2.  Leerjordh,                              2 tunnor 17 3/14 kappe.
No 3.  Mulljordh medh någet leera
  beblandat,                                       3 tunnor 6 3/14 kappa.
No 4.  Leermölla,                              3 tunnor 16 6/7 kappa.
                                     Summa         9 tunnor 8 23/28 kappa.
No 5.  Ödesåker,                              2 tunnor 28 3/7 kappa.
No 6.  Är ängen som merendeels rundt omkringh
   gården är belägen, af hårdwall,         4 pallmar.
Item maawalls höö,                             6 pallmar.
                                       Summa      10 palmar.
No 7.  Uthmarken samfällt medh effterskrefne gran-
nar, nembligen Stoora Ryk 6 gårdar, Kyrkerydh 2
gårdar, Hootorp 1/4 deehl, Biörnerödh 1/2t,


Hullt 1 heelgårdh, Lyndebytorp 1 hemman, Lyn-
by 1, Uthängen 1, Träteland 1, Öfre och Ne-
dre Runstång 2 hemman och samma uthmark
är bewuxen medh liungh som dee bruuka till
sine creaturs rijkelige föda, både winter
och sommar, som är ganska stoor till widden.
Fleere lägenheeter är här intet till att finna
till denne gården.


(Karttext vänstra:)
Nedre Rungstångz ägor.
Kiör-rydz ägor.
Hootårpz ägor.
Ängen.
Tyftz ägor.
Uthmarken.


(Karttext högra:)
Muhltårpz ägor.
Ängen.
Stoora Anneråhs ägor.
Uthmarken.
Uthmarken.
Ängen.
Lilla Annerås ägor.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


_______________
1Fel för kåhlgårdh.