N1:29c        Notarum explicatio.

Littra A.  Ahlwijkan, cronohemman 1 mantahl men anno
1685 förmedlat till 1/2t och nu widh skattlaggningen1 pröfwa-
des ey högre kunna swara än till 1/2 mantahl.
No 1.  Een kåhlgårdh om 1 1/7 kappelandh och i samma kåhlgårdh
30 stänger humblegårdh.
         Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 2.  Sandh blandat leermölla,                         1 tunna 16 5/14 kappa.
No 3.  Sandhjordh medh någet mull beblandat,   1 tunna 2 11/14 kappa.
No 4.  Sandhmölla,                                            2 tunnor 3 7/14 kappa.
No 5.  Sandmölla,                                                           29 5/7 kappa.
No 6.  Skarp sandjordh,                                                 19 1/14 kappa.
                                                           Summa  6 tunnor 7 3/7 kappa.
Ofwanbemälte jordhmohn, no 2, tager sädan een stoor
skada af wattnett när någen lijten floodh är.
No 7.  Nohlängen benämd som merendels sijdlänt belägen är, aff maa-
walls höö,                                                                           4 1/2 palm.
No 8.  Söder ängen eller Kiärr benämd, af hårdhwalls höö, 6 pallmar.
No 9.  Smått starrhöö i samma ängh uthi kiärret och widh den lille siöön medh
fräckne och wass, till sammans,                                          9 pallmar.   Summa 19 1/2 palm.
No 11.  Är een lijten liungpark i samma ängekiär.
No 12.  Een deehl medh små höga gräästufwor öfwer wuxen som wäll kunde uprödias
till ängh.  No 13. Eeen lijten färsk siöö, men alltz ingen fisk deruti och uthi sam-
ma siöö kan bargias2 wass och bräken3 till boskaps föda.
No 14.  Uthmarken särskillt som meerendeels består uthaf stora höga bergh och på somblige


ställen bewuxen medh liungh och annat smått mulebeete.
No 17.  Item på  samma uthmark een kalfhage, beete till 2 kalfwar om åhret.
No 15.  Een lijten tracht uthmark på den nordoost sijdan om gården, bewux-
en medh liungh och annat smått muhlebeete.
Fiske i Salltsiöön som een bonde mächtar att bruuka och hålla widh lijka.
Fleere lägenheeter äro intet till att finna till denne gården, af hwarie-
handa natur dee wara kunna, uthan dee icke äro specificerade.


(Karttext:)
Saltsiöön gåår in till på denne sijdan.
Uthmarken.
Ulserödz och Hagas ägor gå in till på denne sidjan.
Nohl ängen.
Uthmark.
Nääs ägor.
Söder ängen eller Kiärre.
Långåckers ägor.
Röös ägor.
Langeby.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuuz.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


________________
1Fel för skattläggningen.
2Fel för bärgias.
3Fel för fräken?.