N1:30b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer cronohema-net Hvit-
wal i Bahuus lähn, Tanumb häradt och sochn belägit.


          Notarum explicatio.

Littra A.  Hwitewall 1/2 mantahl och nu widh skattläggingen pröfwades att
kunna ståå och swara för 1/2t mantall.
No 1.  Een kåhlgårdh om 1 1/14 kappe landh.
No 2.  Een lijten träägårdh medh 2:ne suuraplar och 5 stycken humblestänger.
            Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 3.  Mager leera,                                                3 tunnor 14 1/4 kappa.
No 4.  Sandjordh ganska mager,                             1 tunna  2 4/14.
                                                              Summa    4 tunnor 16 15/28.
No 5.  Ödesåker om 2 tunnor 5 1/2 kappe landh.
No 6.  Ängen bewuxen medh ahl, biörk och hassleskogh af hårdwall,  5 pallmar.
Item maawall,                                                                                     7 1/2 pallm.
                                                                                         Summa   12 1/2 pallm.
No 7.  I samma ängh een sqwalteqwarn som går allenast hööst och wåår
när stoor floodh är, hwar uppå till huus behoof maalas kan.
No 8.  Een serskillt uthmark, hwaruti finnes furu, eener och ahle buskar till giärdsle
och weedebränne, bewuxen medh liungh och annat smått grääs till booskapen.
No 9.  Een samfällt uthmark, gräntzar meerendeels uthi wäster
ifrån denna gården medh effterfölliande grannar, nembligen Prä-
ste sämb, Hwaaltorps, Arendahl och Tofwa, bewuxen medh liungh och
annatt smått muhlebeete till booskapen.
Fleere lägenheeter är intet till att finna till denne
gården aff hwariehanda natur dee wara kunde, såsom fiske, skogh,
trää eller humblegårdar, uthan dee icke äro specificerade.


(Karttext:)
Uthbys ägor.
Tårps ägor.
Uthmarken.
Rijlands uthmark gåår in till.
Samfälte uthmarken gåår intill.
Ängen.
Hwahls ägor.


Afmätt anno 1694 af E. Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.