N1:31b(Rubrik:)
Bahuus lähn, Tanumb häradt och sochn belägne.


(Beskrivning:)
Aneråås 4 mantahl,
af lijka stoorleek både i åker
och ängh, men nu widh skatt-
läggningen pröfwades icke
kunna swara högre än som
till 3/4 hwardeera.
Littra A, B, C, D, äro gårderna
till hwilcka ingen kåhlhaage
finnes uthan dee sättia sin kåhl
hwardeera på små teegar neden
i åkerflaatan.
Åhrligit uthsäde till hwardera
af desse 4 hemman som hwart
åhr uthsåås.
No 2.  Godh leermölla, 3 tunnor 18 kappor.
No 3.  Leerjordh,         2 tunnor 14 1/2 kappa.
No 4.  Skarp mager leer-
iordh,                           1 tunna 16 kappor.
              Summa          8 tunnor 11 3/4.


No 6.  Ängen består merendeels aff
smått hårdhwalls höö,                     6 1/2 pallm.
Item maawalls höö widh bäc-
ken och åån,                                11 1/2 pallm.
    Summa till hwardera gården,    18 pallmar.
No 7.  Een hästehage belägen norr
ifrån gården som nyhligen är in-
tagen aff uthmarken och


kan medh tijden så frampt den
upprögd till ängh brukas, beete
till 3 stycken hästar.
No 8.  Een samfällt uthmark medh
Gustorp och Kalleby uthi hwilcken
finnes wara skiönt muulebehte aff
grääswall.
Item een samfällt uthmark
belägen meerendeels i öster
ifrån gården medh effterföl-
giande grannar, nembligen
Trättelandh, Röö, Åbrått och
Bräcke, som är bewuxen mee-
rendeels medh liungh.
Fleere lägenheeter äro intet till
att finna widh denne går-
den, uthaf hwadh natur
dee wara kunna, uthan
den icke äro spe-
cificerade.


Littra E.  Är gården Nohlby cronhemman 1 mantahl men nu widh skatt-
läggningen pröfwades icke meera kunna swara till än 3/4 mantahl i Quille hä-
radt och sochn beläget.
No 2.  Twänne kåhlhaagar om 2 5/7 kappe landh.
         Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 3.  Leermölla,                                                   6 tunner 6 9/14 kappe.
No 4.  Sandmölla,                                                  1 tunna 22 9/14.
No 5.  Mager leerjordh,                                         1 tunna 22 1/14.
                                                       Summa          9 tunnor 19 5/14 kappe.
No 6.  Ängen beståår een deehl aff maawall,          10 pallmar.
Item hårdhwall,                                                       5 1/2 pallm.
                                                       Summa         15 1/2 pallm.
I samma ängh är att finna een lijten biörkebacke som kan nyttias till löfs giöran-
de åth booskapen.
No 7.  Een kalfhage östan för gården beete till 2:ne kalfwar om åhret, item breede widh samma
hage.  No 9. Är ett lijtet uthmark som denne gården allena tillhörer beete till een koo om åhret.
No 8.  Till förbenembde gårdh är een samfällt uthmark medh effterföllian-
de gårdar, Rerödh, Ödzmåhl, Bräcke, hwilcken är bewuxen medh liungh och
annat smått muhlebeete till creaturens näringh och uppehälle.
Item på samma uthmark är een sqwallteqwarn som allenast går hööst
och wåhr när stoor floodh är till åboernes förnödenheet som gården åbo.
Ellist tager denne gården grundh legia aff Mörhullta strandh som
är belägen på den ofwanbemellte samfällte uthmarken.
Fleere lägenheeter äro intet till at finna till denne gården af hwarie-
handa natur dee wara kunna uthan dee icke äro specificerade.


Littra F. G. H.  Är gårderna Skijstadh som bestå aff 3/4 mantahl hwardeera
crono, men nu widh skattläggningen pröfwades ey kunna swara meera an3 till 1/2 mantall,
hwilcka ära aff lijka stoorlek bade2 i åker och ängh, dito i Quille häradt
och sochn belagne1.
Littra F.  Gården, der till een kåhlgårdh om 1 3/7 kappe landh.
Littra G. Gården, der till een kkåhlgårdh om 3/4 kappe landh.
Littra H. Item een  ödegårdh af lijka stoorleek, som nu alldeles är öde, der till
een kåhlgårdz tomt om 5/7 kappe landh.
        Åhrligit uthsädhe till hwardera af desse 3 gårdarna som åhrligen såås
No 1.  Leermolla4,                                                            3 tunnor 5 1/2 kappa.
No 2.  Mager lerjordh,                                                      6 tunnor 3 1/4.
                                           Summa till hwardera gården,   9 tunnor 8 3/4.
No 3.  Ängen till desse 3:ne gårdar består een deehl af maawall, 6 pallmor.
Item smått hårdhwalls höö,                                                        2 1/2 pallm.
                                          Summa till hwardera gården,            8 1/2 pallm.
No 4.  Till förbenämbde by är een samfällt uthmark medh effter-
fölliande gårdar, Lifwerödh 1 gårdh, Wijdingen 3 gårdar, Lilla
Swällte 1/4, Eedsteen 4 gårdar, Dussgårdh 1/2t, som gräntzar in till denne
gårdhsens ägor i öster och är samma uthmark bewuxen medh skiönt
liungh och annat smått muhlebete till creatutens rijkelige uppehälle.
Fleere lägenheeter äro intet till att finna till desse gårdar
af hwariehanda natur dee wara kunna, uthan den icke äro spe-
cificerade, hwarken medh skogh, fiske, qwarn eller qwarn eller qwarneställen
sampt trää eller humblegårdar etc.


(Karttext:)
Gustårps, Kallebys och denne gårsens Anneråhs uthmark.
Häst ängen.
Ougstorps ägor.
På denna sijdan gräntzar den samfälte uthmar-ken in till som denne går-den ahfwer sam-fält medh Trätte-landh, Röö, Åbråt och Bräcke.
Ougstårps ängh.
Ängen.
Ängen.
Lilla Anerås.
Skallbacke.
Uthmarken no 8 grentzsar in till på denne sijdan.
På denna sijdan gräntzar Nohl, Bräckes eenskijllte agor5 in till.
Nolbys, Skijstas och Anerås ägor
Ängen.
Bärgh in allis
Ängen.
Backa ägor gå in till.
Luuse ägor.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuuz.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


_______________
1Fel för belägne.
2Fel för både.
3Fel för än.
4Fel för leermölla.
5Fel för ägor.