N1:32b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Oppen och Slänge i Bahuus
lähn, Tanumb häradt och sochn belägne.


                Notarum explicatio.

Littra A.  Stora Oppen består af 4 heela cronohem-
man af lijka stoorleek och godh heet, men anno 1685 förmee-
dlade till 1/2wa hemman uthi extra ordinarie ränttorne
och nu widh skattläggningen pröfwades att kunna
stå och swara derföre.
Till ofwanbemelte gårdar äro inga egendtelige kåhlgårdar
uthan dee sättia sin kåhl uthi åkerflatorne.
Åhrligit uthsäde till hwardera gården som hwart åhr såås.
No 3.  Sijdhländt mulljordh, när floodh är wattnet
säden meerendeels förkränker,                         1 tunna 7 7/14 kappa.
No 4.  Skarp brännesandh,                              1 tunna 1 13/14 kappa.
No 5.  Sandmölla,                                           3 tunnor 31 13/14 kappa.
No 6.  Magrare sandhmölla,                                          30 6/14 kappa.
No 7.  Een stoor deehl åkere som i många
åhr har öde leegat och befaras att han
seent eller alldrigh upptages,                             1 tunna 12 6/7.
                              Summa till hwar gårdh,      8 tunnor 20 9/14 kappa.
No 8.  Är ängen som een stoor deehl består
af höga backar och tufwor öfwerwuxen,
aff maawalls höö,                      4 pallmar.
No 9.  Item hårdwalls höö,       5 1/2 pallm.
Summa till hwardera gården,     9 1/2 pallm.
No 10.  Een samfällt uthmark medh Tanumb
probstegårdh, Lilla Ryhlan, Hougar, Lilla
och Stoora Ulfweskier, sampt Backa och
Slänge som meerendeels medh liungh
öfwerwuxen är dhet der rijkeligen till
sin boskaps föda hafwa kunna.
Fleere lägenheeter äro intet till att
finna till denna gården.


Littra B.  Slänge, skatte-
wraakz hemman 1 mantahl och
nu widh skattläggningen prof-
wades ey högre kunna stå eller
swara före än till 1/2 mantahl.
Till ofwanbemälte gårdh är ingen
egendtelig kåhlgårdh, uthan der
sättia sin kåhl i åkerflatan.
Åhrligit uthsäde som hwart åhr
såås.
No 11.  Leermölla,     4 tunnor 26 9/14 kappa.
No 12.  Ödesåker
af mager leerjordh i det
han många åhr har öde
leegat,                        4 tunnor 7 2/7 kappa.
               Summa       9 tunnor 1 13/14 kappa.
No 13.  Är ängen till denne gården
som merendeels medh tufwor öf-
werwuxen är af smått hårdwalls
höö,                                          4 1/2 palm.
Item hårdwalls hö widh bäcken, 5 pallmar.
                                Summa     9 1/2 pallm.
No 10.  Uthmark samfällt medh
Backa och dee andre tillstötande
grannar som merendeels medh liungh
bewuxen är, så wäll som annan
små grääs mark, dhet dee till
sin boskaps föda hafwa kunna.
Fleere lägenheeter äro intet till
att finna till denne gården.


(Karttext:)
Tågerödz ägor.
Skalbacke.
Uthmarken gåår in till som ähr samfält på denne sijdan.
Skalbacke.
Lilla Oppens ägor.
Skalbacke.
Högh kulle.
Linda.
Ängen.
Ängen.
Backas ägor.
Tårps ägor.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuuz.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.