N1:33b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer cronohemmanet Sanbäck i
Bahuus lähn, Quille häradt och Swäneby sochn belägit.


           Notarum explicatio.

Littra A.  Öfre Sandbäck cronohemman 1 mantahl, men nu widh skatt-
lägningen pröfwades ey högre kunna swara till eller stå före än 1/2t mantall.
No 2.  Är een kåålhage om 1 1/14 kappe landh.
    Ahrligit1 uthsädhe som hwart åhr såås.
No 3.  Sandblandat leermölla,                                     1 tunna 17 kappar.
No 4.  Mager sandhjordh medh något mull och leer be-
blandat,                                                                      1 tunna 26 kappar.
No 5.  Sandjordh,                                                      1 tunna 25 2/7 kappa.
                                                                   Summa   5 tunnor 4 2/7.
No 6.  Ödes åker af sandblandat leera och något sijdh, belägen om
          5 5/14 kappelandh.
No 7.  Een kalfwehaage belägen norr ifrån gården hwaruti 2:ne kalfwar om
           åhret kan hafwa beete.
No 8.  Item een kalfwehaage beete till 2:ne kalfwar om åhret.
No 9.  Ängen meerendeels sijdhlänt och kan i medellmåttig åhr kasta
aff sigh maaawaals höö,                                               4 pallmar.
Item hårdhwalls höö,                                                   6 1/2 pallm.
No 10.  Een samfällt uthmark medh effterfölliande grannar, nembligen,
Neder Sandbäck 2 gårdar, Öfwerthun 2 gårdar, Nasserödh 1 mantahl, Skiär-
perödh 1/4, Slättene 1/2, Krega 1, Löske, Qwillekiärr 1/2, Torssbo 1 1/2 mantal, hwilken een-
deels består af stora bergh hwariblandt finnes åthskillige dälder som bewuxne
äro medh liungh och annat smått grääs till muhlebete.
Fiske i Salltsiöön hwilcken skiuter sigh nära in till denne gårdzens ägor.
Fleere lägenheeter finnes intet till ofwanbemelte gårdh.


(Karttext:)
Uthmarken som ähr sam-fält går in till.
Houga ägor gå in till på denne sidjan.
Nedre Sandbäcks ägor.
Ängen.


Afmätt anno 1694 af E. Kuuz.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


_________________
1Fel för åhrligit.