N1:34c              Notarum explicatio.

Solumb består af 3:ne hemman, men 2:ne der aff som
nu äre uthförde till reefningh i Quille häradh och sochn
belägne.
Littra A.  Är cronogården Solumb, 1 mantahl men nu widh skatt-
läggningen pröfwades icke högre kunna swara före an 3/4.
Hafwer sin åker och ängh särskillt sampt andra små kåll-
gårdar som inn uthi dess ägendomb äre belägne om 1 2/7 kap land.
        Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 1.  Af sandmölla,                                   30 1/6 kappa.
No 2.  Leermölla,                          3 tunnor 11 1/2 kappa.
No 3.  Sanck leerjordh,                 4 tunnor 13 1/12 kappa.
No 4.  Skarp leerjordh,                 4 tunnor 4 3/4 kappa.
                                 Summa      12 tunnor 27 1/2 kappa.
          Åhrligen höö.
No 10.  Ängen hemma i giärdet kan uthi medellmå-
tigh åhr kasta aff sigh smått hårdwalls höö,     1 1/2 pallm.
Item maawalls höö,                                         1 pallm.
No 9.  Een ängeholme widh nampn Präste-
hagen, som denna gården egendteligen tillhö-
rer och är belägen afsijdes ifrån gården uti
nordh på den samfällte uthmarken som
Postgården littra C och denna garden1 littra
A allena tillkommer, af hårdhwalls höö,             2 1/2 pallm.
Item maawalls höö,                                           4 pallmar.
No 8.  Een lijten ängh på samma uthmark
widh nampn Hulltbacka, som är och belägen uthi
nordh från gården som denne gården
littra A och Postgården littra C äro


lijka interesserade uthi, der uthi bekommer ahrligen2 höö till denna gården af hårdh-
walls höö,                                                                  1 1/2 pallm.
Item maawalls höö widh bäcken,                                4 pallm
                                                                  Summa  14 1/2 pallm.
No 12.  Een uthmark som kommer denna gården littra A
till och Postgården littra C, som een deehl är bewuxen medh liungh och een
deehl medh annat muhlebete, det dhe till sin boskaps föda nödtorfftigt hafwa kunna.
No 11.  Dess uthan till ofwanbemälte gårdh är och een sambfällt uthmark medh effter-
fölliande gårdar, nembligen Subskins ödegårdh och Postgården littra C, som gräntz-
sar in till giärdet uthi wäster och är bewuxen een deehl medh liungh, een deel
medh annat mulebete emillan bergz skarfworar, dhet dee till sin boskaps
föda både winter och sommar bruuka kunde.

Littra B.  Är skattegården Solumb 1 mantahl, men nu widh skattläggnin-
gen pröfwades icke kunna swara för högre än 3/4 mantahl, hafwer sin
åker och ängh medh kåhlgårdh särskillt.
Littra D.  Een kåhlgårdh som uppgiordh aff ödes åker,       3 1/7 kappe landh.
          Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 5.  Leermölla,                                                 2 tunnor 7 7/14 kappa.
No 6.  Leerjordh,                                                 4 tunnor 27 1/3 kappa.
No 7.  Mager leerjordh,                                        1 tunna 16 2/3.
                                                          Summa      8 tunnor 19 7/14 kappa.
No 13.  Ängen som gården egendteligen tillkommer,
af maawalls höö widh bäcken,                                4 pallmar.
Item hårdhwalls höö,                                              3 pallmar.
No 14.  Ödesgårdz ängen af maawals höö,             4 1/2 pallm.
Item hårdwalls höö,                                                   1/2 pallm.
No 15.  Prästängen af maa walls
höö widh bäcken,                                                   1 1/2 pallm.
Item hårwalls höö,                                                  3
Åhrligt giärdes höö,            1 1/4 palm.
Summa,                           18 1/4 pallm.
No 16.  Till ofwanbemälte
gårdh är een särskillt uth-
mark, een deehl medh smått
liungh och een deehl medh
annat smått muhlebeete
öfwerwuxen, hwar uppå
dee sitt nödtorfftige mule-
beete hafwa kunde.
Item på samma uthmark
ett torp som denne gården till
kommer widh nampn Plat-
sen.
No 17.  Ähr torpet,
No 18.  Een kållgårdztäppa á 2/7 kappe landh.
                 Åhrligit uthsädhe.
No 19.  Af sandblandat leera mager jordh,   1 tunna 11 1/7 kappa.
No 20.  Åhrlig höö på samma platz af mawals höö,  1 pallm.
Item hårdhwalls höö,                                                1 palm.
                                                          Summa,        2 pallmar.
Till ofwanbenämbde torp hafwa dee sitt muulebeete
på bohlbyens uthmark, no 16.
Fleere lägenheeter äro intet till att finna till förbemälte
gårdar af hwariehanda natur dee wara kunna, uthan
dee icke äro specificerade.


(Karttext:)
Hultz ägor.
Tanumb sochns uthmark.
Ängen Hultebacka.
Supskins ägor.
Kynnerztårps ägor.
Prästhagen.
Uthmarken till denne gården littra A och Påstgården littra C.
Måse.
Påstgårdens enskylte ägor.
Ödegårdz ängen.
Ledham och Hala uthmark.
Den samfälte uthmarken går in till no 11.
Prästängen.
Ängen i giärdet.
Rabbalse uthmark.
Uthmarken till skattegården.
Sohlbärgia uthmark.
Biörtårpz uthmark.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuuz.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.

____________
1Fel för gården.
2Fel för åhrligen.