N1:35b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Ödzmåhl och Sohlbräcke
i Bahuus lähn, Quille häradt och sochn belägne.


             Notarum explicatio.

Ödzmåhl 3:ne heela cronohemman af olijka
stoorleek bestående.
Littra A. Nohlgården består af 4 öris bohl landh.
Hwar till een kåhlgårdh om 3/4 kappe landh.
Item i samma kahlgardh1 12 stänger humblegård.
Dito een tompt af sandjordh, 9 2/7 kappe landh.
Littra B.  Mellangården aff  3 örisbohl landh, som nu är upp-
fördt till reefningh anno 1685, förmedlat till 3/4 mantahl och nu widh
skattläggningen pröfwades ey kunna swara för meer än 1/2t mantahl,
der till een kåålhage om 1 1/14 kappe landh, item een tompt
som ligger i linda aff sandjordh,    5 9/14 kappelandh.
Littra C.  Sörgården af 5 öris bohl land.
Der till een kåålgårdh om 2 3/14 kappe landh.      Littra C. Littra B.   Littra A.
Jämbwäll een kalfhaage, beete till 2 kalf-            á 5 öris-. á 3 oris2-. á 4 öris-
war om åhret.  Åhrligit uthsädhe.                        landh.      landh.       landh.
Till hwardera gården som hwart åhr såås.           tunnor. kappor. tunnor. kappor. tunnor.
No 1.  Leer mölla,                                                22 3/6.       13 3/6.        18.
No 2.  Millare leer mölla,                                  2. 17 3/12. 1. 16 9/12.  2.    1.
No 3.  Mager och stark leerjordh,                     4.  3 3/12.  2. 14 9/12.  3.    9.
                                        Summa,                    7. 11.        4. 13.        5.  28.
No 4.  Ängen een deehl sidjhländt och een deehl af hårdwall,
många tufwor som medellmåttigh åhr kan kasta af sigh
maa och hårdhwalls höö,                                   12 1/2 palm. 7 1/2 palm 10
No 5.  Uthmarken samfällt medhe Rårödh, Nohlby, Backa och Bräc-
ke, bewuxen medh liungh och annan grääs mark till boskaps föda.
Fleere lägenheeter finnas intet till desse gårdar uthan
det fiske som brukas i Salltsiöön medh noot och snöre, jämbwäll
hafwer denne byen grundh leya af 3:ne stugur på Fiällbacka och
Mörhullta strandh som är belägen på den samfällte uthmarken,
hwilcket är Mörhullt af 2:ne stugur bestående.


Littra D.  Sohlbräcke skattewraakz hemman,
1 mantahl och anno 1693 förmedlat till 1/2t men
nu och widh skattläggningen pröfwades att kunna
ståå och swara för 1/2t mantahl.
No 6.  Till denne gården är 2:ne små kååltäpper
om 13/14 kappelandh.
Åhrligit uthsääde som hwart åhr såås.
No 7.  Leermölla,                                 3 tunnor 18 2/7 kappa.
No 8.  Stark och mager leerjordh,                       26 kappa.
No 9.  Åker som i åhr är upptagen af
sandblandat leera, ganska mager,           1 tunna 24 1/7.
                                               Summa  6 tunnor 4 3/7 kappa.
No 10.  Ödesåker,                                1 tunna  7 2/7 kappa.
No 11.  Ängen tämmeligh stor till widden, men effter
dess storleek ganska ringa till höö, kan lijkwist i
medellmåttig åhr kasta af sigh hårdhwalls
höö,                                                6 pallmar.
Item maawall,                                  6 1/2 pallm
                                       Summa  12 1/2 pallm.
No 12.  Een sqwalteqwarn i ofwanbemälte äng hwar
uppå mahlas höst och wår när stor floodh är.
No 13.  Een qwarn som kommer den nedre gården
i Leersteen till, men står alldeles på denne gårdens
grundh brede widh qwarnan no 12, in uti ängen.
No 14.  Een kalfhaage, bete till 2:ne kalfwar om åhret.
No 15.  Uthmarken samfält medh effterfölliande grannar, nembligen,
Nohlwijdingen 3 gårdar, Lycke 1, Dussgårdh 1/2, Högh Edzsteen
1 1/2, Nohl Edsteen 2, Luse 1, Swälte 1, Lilla Swälte 1/4,
bewuxen medh liungh och grääs till boskapen.
Fleere lägenheeter fins intet till denne gården.


(Karttext:)
Bräcke.
Bräckes ägör.
Uthmarken som är samfät gåår in till på denne sidjan.
Uthmarken som är samfält.
Högh Edstens agor2.
Mörhult.
Ängen.
Vingens ägor.
Tårps ägor.
Leersteens ägor.
Fiälbacka.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuuz.


(Över skalan:)
Schala ulnnarum.

_________________
1Fel för kåhlgårdh.
2Fel för ägor.