N1:36c       Notarum explicatio.

Littra A.  Torpane 1 heelt mantahl crono anno 1685 för-
medlat till 3/4 och nu widh skattläggningen pröfwades
ey högre kunna swara till än 1/2t mantahl.
No 1.  Een kåhlhaage om 11/14 kappe landh.
   Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 2.  Mager rööleera medh mull
beblandat,                                              13 3/14 kappa.
No 3.  Leermölla,                      6 tunnor 6 3/7 kappa.
No 4.  Magrare leermölla,         1 tunna 13 5/7 kappa.
No 5.  Stark mager rööleera,                  30 3/14.
                          Summa,          8 tunnor 31 4/7 kappa.
Ängen belägen hemma i giärdet
och kan i godh åhr kasta af sigh
maawalls höö,             8 pallmar.
Item hårhwalls höö,     5 1/2 pallm.
        Summa             13 1/2 pallm.
No 7.  Till förbemelte
gårdh är een ganska ringa
och lijten hambn / doch allena


denne gården tillhörigh / så att dee intet kunna hambna medh
sine creatur uthan dhe hafwa grannsämia och förlijkelse aff
dee andre der omkringh liggande naboer eller grannar, sin
booskapsföda i deras hambn som är Torpane frälsegodtz
1 mantahl, Krappsätt, Galltögården, Blankenborgh, Udenne,
Öhr, Skibbewall, Saxewall, Gullouf, Skougby och Slycke, men
intet wijdare äro dee rådandes eller ägandes i forbemälte2
hambnar no 8,  än så snart någen oenigheet uppstiger
emellan denne gårdens åboer och dee andre frälse-
gårdarnas, är han straxt af dhem uthur hambnen
medh sin boskapp förwijst.
Fleere lägenheeter äro intet till att finna till denna
gården aff hwariehanda natur den vara kunna, uthan
dee icke äro specificerade

Littra B.  Åbråth crono 1 mantahl, anno 1685
föredlat till 3/4 och anno 1691 förmedlat till 1/2
mantahl som och nu
widh skattlägg-
ningen pröfwades
att kunna swara
före, i byalagh medh
medh ett annat crono-
hemman littra A, aff
lijka stoorleek bådhe
i åker och ängh.
Åhrligit uthsädhe som
hwart åhr såås.
No 1.  Godh leermölle-
jordh,  6 tunnor 11 5/14 kappa.
No 2.  Millar
leermölla,        26 5/14 kappa.
No 3.  Mager
leerjordh,        29 13/14.
Summa till hwar gården, 8 tunnor 3 9/14 kappa.
No 4.  Ängen meerendeels
sijdh ländt medh bergh uthi
och omkringh, kan i medell-
måttigh åhr kasta aff sigh maawalls höö,    6 pallmar.
Item hårdhwalls höö,                                7 1/2 pallm.
               Summa till hwardera gården,    13 1/2 pallm.
No 5.  I samma ängh een qwarn som hörer till rusthålldz gården littra A, hwaruppå kan mahlas
höst och wåhr när stoor flodh är, item ett qwarnestädh till gården littra B, som i fordom
tijdh warit widh macht hållne och brukat, men nu alldeeles ödelagdt och ruinerat.
No 6.  Een kalfwehaage nordoost från gården belägen, in uthi hambnan som gräntzar till
ängan no 4, beete till 3 kalfwar om åhret.
No 7.  Till denna gården är een samfällt uthmark medh Lifwerödh som meerendeels består
af bergh och torra skallbackar så at åboerne äro / medelst dess ringheet af muhlebete /
förorsakade att hambna inpå dess grannars uthmark som nähr der omkringh belägne ähro.
Fleere lägenheeter äro intet till att finna till denne gården, aff hwariehanda natur
dee wara kunna, uthan dee icke äro specificerade.


(Karttext:)
Kallebyz och Röös ägor.
Uthmarken.
Bräckes och Anne-rås uth-mark gräntz-sar in till.
Ängen.
Lilla Vräms ägor.
Stoora Wräms ägor grantsa2 in till.
Skallbacke.
Siärödz ägor.
Ängen.
Bräckes ägor.
Tårpare till Vräm dess ägor.
Skijstas, Svelbes och Vingen uthmark
Lijverödz ägor.
Dito Vräms ägor.
Krapsetts ägor.


6 penning
NB. Se bok 4, folio 325
Skiäröd som närmare
utvisar gränsen.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuuz.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.
_____________
1Fel för förbemälte.
2Fel för gräntsa.