N1:37b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer 2:e hemman, Nohl Edsteen crone 1,  Bräcke
skatte, 1 mantahl, i Bahuus lähn, Quille häradh och sochn belägne.


              Notarum explicatio.

No 1.  Bräcke, 1 mantahl men nu widh skatt-
lägningen pröfwades icke högre kunde stå än till
3/4 mantahl.
No 2.  Twenne kåhlgårdar,                                           2 5/7 kappa.
                    Åhrligit uthsäde som hwart åhr såås.
No 3.  Leermölla,                                         6 tunnor 13 kappa.
No 4.  Sämbre jordh medh leera beblandat,  1 tunna 21 1/2 kappa.
                                                    Summa    8 tunnor 5 3/14 kappa.
No 5.  Ängen som meerendeels
består af maawalls höö,                 5 pallmar.
Item smådt hårdwalls höö,             7 pallmar.
                                   Summa    12 pallmar.


No 6 och 7.  Gräntzar uthmarken uth ifrån
denne gardens1 ägor som är samfällt mu-
lebeete medh desse effterfölliande grannar,
nembligen, Ödzmåhl 3:ne gårdar, Nohlby 1
gårdh, Rårödh 1 gårdh, som een deels är
bewuxen medh liungh och een deel
medh skiönt muhlebete emil-
lan dälderna.
No 0.  Elliest tager denne gården grund
legia af Möörhullt
strandh. 


Fiske i Salltsiöön som gräntzar in till denne gårdsens
ägor. Fleere lägenheeter finnes intet.
Nohl Eedsteen, 2:ne mantahl, 1 crono och 1
frälsse
Littra A.  Är cronogården som är i byalagh medh ofwanbemälte
frälsegårdh, no 9, aff lijka nampn och stoorleek, både i
åker och ängh, men nu widh skattläggningen pröfwades att swara till 1/2t mantall.
No 10.  Een lijten kåhlgårdh som cronogården är tilhörigh,
af,                                                                           2 1/7 kappe landh.
       Åhrligit uthsäde till denne gården som hwart åhr såås.
No 11.  Leermölla,                                     4 tunnor 13 1/3 kappa.
No 12.  Mager leera,                                  2 tunnor 26 1/2 kappa.
No 13.  Skarp leerjordh,                             1 tunna  1 3/4 kappa.
                                               Summa,      8 tunnor 9 7/12 kappa.
No 14.  Elliest hafwer denne gården een
särskillt teegh nedan för åkrarna widh bäcken, een
lijten deehl af samma teegh uppgiordh i åker, 1 och 5/7
kappe landz.  Item een deehl i ängewald af 12 7/12 kappe
landh.  Men der emot hafwa förbemälte frälsegårdh een
åker teegh uppe i åkerflatan i bästa jordemåhnen.


No 15.  Af uthsäde leermölla,               16 3/4 kappa.
Item dijke och dijkes reen,                     2 5/14 kappa.
Emot detta bytet will ey cronobonden wara nögder i dett
att hans teegh ligger neder uthi sijdhländ wall och ey kan
upp brukas i åker och hans teegh, nembligen frälsegårdens,
belägen mitt upp uti åkerflåtan och af större arial
innehåld än som cronoteegen, der före synes rådeligast att
byta bägge teegarna i tu och gifwa dem helfften hwar
i hwardera teegen effter desse gårdar när af lijka stoor-
leek, dy måste der och wara lijka af dee lägenheeter
som äro att finna under byen antingen der äro goda
eller onda, att den eena intet hafwer meer än den andra.
No 16.  Ängen består meerendells af smått hårdwals höö
till hwardera gården,                                      3 1/2 pallmar.
Item i giärdet och i ängen widh bäc-
ken, af maawalls höö,                                     7 pallmar.
                                                     Summa,  10 1/2 pallm.
          Till hwardeera gården.
No 17.  Een lijten koohage till desse 2:ne gårdar allde-
les bewuxen medh små tufwor, beete till hwardera
gården om åhret 2:ne koor.
No 18.  Till ofwanbemälte gårdh är een särskilt uth-
mark som gräntzar in till ängen hwar uppå dee
hafwa sitt nödhtorfftige muhlebeete.
Fleere lägenheeter äro intet till at finna
till desse ofwanbemälte gårdar aff hwariehanda
natur den wara kunna, uthan dee icke
äro specificerade.(Karttext:)
Svähltas ägor.
Uthmarken.
Ängen.
Duus-gårds ägor.
Kiärels, Lerstens, Nohlby och Swähltas uth-mark.
Uthmarken på denne sidan.
Samma uthmark stööter in till på denne sijdan.
Lerstens, Brekes och Ödzmåhls uthmark.
Koohagen.
Ängen.
Hög Esteens ägor.
Dito Ödzmåhls ägor.
Ödzmåhls ägor stööter in till.
Dito utmarken till Duuszgårdh och Hög Edsteen.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuuz.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.

___________
1Fel för gårdens.