N1:38b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer skattehemmana Tårp 2:e och Berby 1/2 mantahl i
Bahuus lähn, Quille häradt och sochn belägne.


            Notarum explicatio.

No 1. 2.  Äro gårdarna Torp som beståå af 2:ne mantahl,
hwilcka äro af lijka lägenheeter och stoorleek både i åker och
ängh, men nu widh skattläggningen pröfwades icke högre kunna
swara än för 3/4 hwardeera.
No 3.  Twänne kåhlgardar1 om,                     1 2/7 kappelandh.
         Åhrligit uthsäde till hwardera gården som hwart åhr såås.
No 4.  Leermölla,                                    1 tunna 17 2/3 kappa.
No 5.  Skarp leerjordh,                           3 tunnor 8 2/3 kappa.
No 6.  Sandjordh,                                   2 tunnor 1 1/2 kappa.
           Summa till hwardeera gården,      6 tunnor 27 5/6 kappa.
No 7.  Ängen består meerendeels af hårdwall till hwardeera
gården.
Item maawall till hwardera gården,             4 pallmar.
N8.  Öböns ängen af smått hårdwalls höö till
hwardera gården,                                      2 pallmar.
                 Summa till hwardera gården,  12 pallmar
No 9.  Een sqwalteqwarn lijten i bäcken som allenast när
största flood är der på till gårdzens behoof mahlas kan.
No 11.  Elliest hafwer denne gården een samfällt uthmark
medh sina tillstöötande grannar, nembligen, Heede och Kalfskia
som är bewuxen een deehl medh små liungh och een deehls medh an-
nat smått muulebeete.  Item på samma uthmark een lijten
ingiärdh ängetäppa af smått hårdwalls höö till hwardera gården,
1 pallm.
No 10.  Een ödestäppa som för 14 åhr sedan är blefwen öde och nu
brukas till beete åt rustningz hästarna när dhet förefaller att
dee skohla wara till städes.   No 12. Een hage, beete till 3 koor om året
som dee nu bruka till kalfwe och lambehaage.  Fleere lägen-
heeter finnes icke.


No 13.  Bärby dito skatte 1/2t och nu widh skatt-
läggningen pröfwades kunna swara för 1/2t mantahl
och dess ränntta.
No 14.  Een kåhlgårdh om,                                     2 5/14 kap landh.
     Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 15.  Sammanblandat leermölla,         3 tunnor 19 1/3 kappa.
No 16.  Leermölla jordh,                        1 tunna 18 1/2 kappa.
No 17.  Skarp leera,                               1 tunna  6 1/2 kappa.
                                              Summa,   6 tunnor 12 1/3 kappa.
No 18.  Item een ödesåker som förmedelst
igenom åboernes fattigdomb och owuligheet är kom-
men i öde dhet eena åhret effter dhet andra och är nu till
att finna både 10. 6. 2 och 1 åhrs gammal ödesåker om 3 tunnor 12 1/2 kappa
I dhet är åkeren kommen i öde att åboerne höö det meren-
dells ifrån gården sällgeer, derföre är omögeligen at åkeren
kan bära säädh när han somblige åhr icke blifwer giödder
och wäll pynttat.
No 19.  Ängen till förbemelte hemman består meren-
deels aff maawalls höö,                                    9 pallmar.
Item smått hårdhwalls höö,                              5 1/2 pallm.
                                          Summa,              14 1/2 pallm.
No 20.  Een särskillt uthmark som denne gården allena
tillhörer och är bewuxen medh liungh och een deehl annat
muhlebeete dhet dee bådhe winter och sommar till sin
booskaps föda bruka.
Fleere lägenheeter finnes intet till desse ofwanbemelte
gårdar af hwariehanda natur dee wara kun-
de, uthan dee icke äro specificerade. Hwarken
medh skogh, fiske, qwarn eller qwarneställen
sampt trää och humblegårdar.


(Karttext:)
Trätesta, Solum, Supskin och Supskins ögåhls uthmark.
Nohlbräckes ägor.
Hög Edstens uthmark.
Tuna ägor.
Ängen.
Ängen.
Uthmarken.
Tuna ägor.
Uthmark.
Uthmarken.
Träsvalz ägor går in till.
Ängen Öbyn.
Hwebbergz ägor.
Möres ägor.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuuz.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.


________________
1Fel för gårdar.