N1:39b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer 4 hemman, Hielpesteen 1 crono, 3 skatte
i Bahuus lähn, Quille häradt och sochn belägne.


         Notarum explicatio.

Hielpesteen består aff 4 heela mantahl
aff lijka stoorlek både i åker och ängh sampt
andra tilhorige1 lägenheeter och nu widh skattläg-
ningen pröfwades icke högre kunna swara än
till 3/4 mantahl hwardeera.
Littra A.  Ähr cronogården, der till een kållgårdh
af 1 kappe landh, item een åkertäppa tillsammans
medh skattegarden2 littra B, som dee lijka äro
interesserade uthi, af sandmylla 5 6/7 kap landh.


Littra B.  Skattegarden2 till samma gårdh een kåhl-
hage om 1 3/4 kappe landh.
Littra C.  Skattegårdh, der till een kåhlgardh3 uti een
täppa som i förtijden warit oppe i åker, om
3 1/7 kappe landh.
Littra D.  Dito skattegårdh, der till een kåhlgårdh
af 1 2/7 kappe landh.
Hafwer hwardeera af desse ofwanbemelte
4 gårdar ahrligit4 uthsädhe som hwart åhr såås.


No 1.  Leermölla,                                3 tunnor 22 1/4 kappe.
No 2.  Sandhmölla,                                            28 kappa.
No 3.  Leerjordh,                                              25 3/4 kappa.
No 4.  Skarp leerjordh,                       1 tunna 21 1/2 kappa.
No 5.  Item mager leerjordh medh
         mull beblandat,                           2 tunnor 12 3/4 kappa.
     Summa till hwardera gården,          9 tunnor 13 1/4 kappe.
No 6.  Uthi medellmåttigh åhr, åhrligen höö till hwardera
gården af maawall widh backen5,     10 pallmar.
Item smått hårdhwalls höö,                 8 pallmar.
           Summa till hwardera gården, 18 pallmar.
No 7.  Een kalfwehaage söder ifrån gården som gränt-
zar in till dett stoora berget på den östra sijdan
hwar uthi desse 4 gårdar äro lijka interesserade,
beete till 6 kalfwar om åhret.
No 8.  Een hästehage öster ifrån gården som och
desse 4 gårdar äro lijka deelachtige uthi, beete
till 2 hästar om åhret.
No 9.  Twänne små sqwallteqwarnar i
ängebäcken som allenast deruppå när största flood
är till gårdzens behoof maalas kan.


No 10.  Till ofwanbemelte gårdh een
deehl särskillt uthmark, uthom kringh
ägorna som denna byen egenteligen
tillhörer och een deehl bewuxet medh
liungh och annat smått mulebeetee.
No 11.  Item een deehl samfällt uth-
mark medh desse effterfölliande
gårdar, nembligen, Stufängen, Hahla,
Hwebergh och Mööre, samma uthmark
är och bewuxen medh små liungh
och annat muhlebeete, af hwil-
ket deras boskapp rijkeligen
sin föda hafwa kunna.
Fleere lägenheeter äro intet
till att finna till desse ofwanbe-
melte 4 hemman af hwariehan-
da natur dee wara kunde,
uthan dee icke äro specificerade
hwarken medh skogh, fiske, qwarn eller
qwarneställen, trää eller humble-
gårdar.


(Karttext:)
Möre, Hwibbergh, Hala och denne gårsens uthmark.
Lycke ägor.
Stufängen, Hala och denne gårdsens uthmark.
Dänne gårdsens enskijlte uthmark.
Ängen.
Uthmark.
Hästehagen.
Nohl Wijdingens ägor.
Uthmark.
Ängen.
Efvenrödz uthmark.
Mällan Vidingens uthmark.
Skalbacke.


Afmätt anno 1694 af Erich Kuuz.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.

________________
1Fel för tilhörige.
2Fel för gården.
3Fel för gårdh.
4Fel för åhrligit.
5Fel för bäcken.