N1:40b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Tarand-rödh i Bahuus lähn.
Wätte häradt och Skeehe sochn belägit.


          Notarum explicatio.

Littra A.  Taranrödh cronohemman 1 mantahl, men nu widh skattläggningen pröfwa-
des ey högre kunna stå eller swara före än 3/4 mantahl.
No 1.  Twänne kåhlgårdar om,                           2 1/14 deels kappe landh.
               Åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås.
No 2.  Leermölla,                                                4 tunnor 5 3/7 kappa.
No 3.  Leerjordh medh sandh beblandat,             2 tunnor 15 2/7 kappa.
No 4.  Skarp leera,                                             3 tunnor 3 3/7 kappa.
No 5.  Sandjordh,                                                             11 2/7 kappa.
                                                      Summa,      10 tunnor 3 2/7 kappa.
No 6.  Ängen som een deehl består uthaf bergh och höga backar medh graan och furu
och lööfskogh bewuxen, kan uthi medellmåttigh åhr kasta aff sigh af maawalls-
höö, uthi Sijke och Bäckedraget,                         7 pallmar.
Item hårdhwalls höö uppe emillan åkrarna så wäll som
annorstädes på backarna i ängen till,                    7 1/2 pallm.
                                                      Summa,      14 1/2 pallm.
No 8.  Een särskillt uthmark till ofwanbemälte gårdh, som een deehl be-
står uthaff bergh och een deehl kiärrwall medh graan och furuskogh
öfwerwuxen i den östra ändan, dhet dee rijkeligen hafva till sitt giärsle
och weedebrunne, sampt muuleete bådhe medh liungmark, grääsmark
och kierre wall, dhet dee till sin boskapsföda nödtorfftigt bruka kunna.
Dessutan hafwer denne gården een samfällt teegh medh Elufzrödh som denne
gården äger 2 parter uti och Elufzrödh 1/3 del och är belägen widh pass
1/4 dingz mijhl uti södhost från gården in uti fiällan som merendeels består
utaff höga bergh så wäll som smått nödhtorfftigh fuur
och graanskogh sampt nödhtorfftigt mulebeete af
liungmark.  Fleere lägenheeter finns intet till denne gården.


(Karttext.)
Tåhlmadrödz ägor.
Rämne ägor.
Uthmarken.
Biörnims ägor.
Håfverödz ägor.
Kiärr.
Ängen.
Elufzrödz ägor.
Bergia ägor.


Afmätt anno 1694
af Erich Kuus.


(Över skalan:)
Schala ulnarum.